Volume 5

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Click the picture above to view the original manuscript.
Damngak Rinpoché Dzö, Volume 5 (ཅ་)
Sakya Lamdré Text Collections Volume 1
ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཅིག་པ་


ས་སྐྱ་ལམ་འབྲས་པོད་གཅིག་པ་

Volume 5 Contents[1]

Primary Sources[edit]

 1. ལམ་འབྲས་གཞུང་ཁྲིད་གཅེས་བཏུས་
  Lam ’bras gzhung khrid gces btus
 2. Source texts for the Lamdre Tradition: The Vajra Lines
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ pp 1-11
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang
 3. Annotated Summary of the Vajra Lines
  རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་རྐང་གི་བསྡུས་དོན་ pp 11-12 (6a2-6b4)
  rdo rje'i tshigs rkang gi bsdus don
 4. Annotated Summary of the Vajra Lines
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིགས་བཅད་མ་ pp 12-15 (6b4-8a1)
  gsung ngag rin po che'i rnam 'grel don bsdus tshigs bcad ma
 5. The primary source concerning the inseparability of samsara and nirvana, composed by Jetsun Drakpa Gyaltsen
  ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རིན་ཆེན་སྣང་བའི་རྩ་བ་ pp 15-17 (8a1-9a3)
  lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rin chen snang ba'i rtsa ba, by rdo rje 'dzin pa grags pa rgyal mtshan
 6. Instruction Manual for Jochak, which provides guidance precisely according to the primary source
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དཀྲི་བ་ pp 17-28 (9a3-14b2)
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba
 7. An annotated commentary in verse summarizing the meaning of more detailed commentaries
  ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་ pp 28-31 (14b2-16a4)
  lam 'bras kyi gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma, by ? ngor chen rdo rje 'chang ?
 8. A summarizing commentary in verse by Ngorchen Kunga Zangpo
  གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཚིགས་བཅད་མ་རྒྱུད་གསུམ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་བསྡུས་དོན་ pp 31-33 (16a4-17a7)
  gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig tshigs bcad ma rgyud gsum lam gyi rim pa'i bsdus don, by kun dga' bzang po
 9. Explication for Nyak, an annotated commentary on the source the Vajra Lines
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་ pp 35-121
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa

Empowerments[edit]

 1. Hevajra Sādhana
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་མཛེས་རྒྱན་ pp 123-152
  dpal kyai rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug pa'i mdzes rgyan, by mang du thos pa'i btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)
 2. Hevajra Mandala Ritual
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་ pp 153-176
  dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)
 3. Hevajra Torma Ritual
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ pp 177-242
  dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan, by btsun pa dkon mchog lhun grub (Ngor mkhan chen, 10th)
 4. The practical instructions for conferring the empowerment, arranged for recitation by Ngorpa Pönlop Jamyang Loter Wangpo
  དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ pp 243-324
  dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa, by blo gter dbang po ('jam dbyangs blo gter dbang po)

Instructions[edit]

 1. Supplication to the Lamdre lineage
  གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་ pp 325-328
  gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i brgyud 'debs, by ngor chen rdo rje 'chang (ngor chen kun dga' bzang po) and bya bral ba mkhyen brtse'i dbang po ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
 2. Clarifying All the Hidden Meanings, an instruction manual by the glorious Lama Dampa Sönam Gyaltsen that exactly elucidates the path of the extensive lineage
  ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་] pp 329-423
  lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal, by btsun pa bsod nams (bsod nams rgyal mtshan)
 3. Path Concealed and Explained of the direct lineage, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen
  ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་ pp 425-431
  lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris, by bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan
 4. The instruction manual for the extremely direct lineage entitled Clarification of the Meaning through Symbols, by Dakchen Dorjechang Lodrö Gyaltsen[2]
  བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ pp 433-458
  brda' don gsal ba'i khrid yig bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa, by bdag chen rdo rje 'chang (bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan)
 5. Notes by Taklung Tangpa Rinpoche on the instructions according to Pakmo Drupa’s tradition of Lamdre
  ལམ་འབྲས་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོའི་སྟག་ལུང་པའི་ཟིན་བྲིས་ pp 459-490
  lam 'bras khrid yig 'bring po'i stag lung pa'i zin bris, by stag lung pa bkra shis dpal (stag lung khri, 1st)
 6. Instructions on the three aspects of purity as the enlightened intent of the explanatory tantra Vajra Pavilion, by Chögyal Pakpa, also known as the commentarial tradition of Lamdre without the source text.
  འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 491-505
  'phags pa mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig, by chos rgyal 'phags pa

Volume 5 Karchak[edit]

Note that this is the dkar chag present in the first few pecha pages of the volume and does NOT always accord with Kongtrul's dkar chag(The Catalog), translated by Richard Barron.
You can Search All Volume dkar chags Here

དཀར་ཆག་[edit]

5-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། ས་སྐྱ་པོད་དང་པོ། ཅ་༽ །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་གསུམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱས་མཛད་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ལ་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་བཞི་ཡི་བཀའ་སྲོལ་ཆུ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་མཐའ་ཀླས་ཀྱང་ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞེས་ཀྱི་གཙོ་བོ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་འདི་ཁོ་ན་ལའང་པུསྟ་ཀ་ ༣༠ བཞུགས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་ཉིང་ཁུ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་ལ། དང་པོ་ལམ་འབྲས་ཀྱི་གཞུང་རྩ་འགྲེལ་སྐོར་ལ། གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་། དེའི་བསྡུས་དོན་མཆན་དང་བཅས་པ། ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གཞུང་རྩ་བ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་ཇོ་ལྕགས་མ། རྣམ་འགྲེལ་དོན་བསྡུས་ཚིག་བཅད་མ་མཆན་བཅས། ཡང་ཚིགས་བཅད་མ་དེའི་བསྡུས་དོན་མཆན་ལ་ངོར་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོས་མཛད་པ་བཅས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ་ ༡༧ གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་པ་[3]ལྡེབ་ ༤༤ གཉིས་པ་སྨིན་བྱེད་དབང་ལ་དཔལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་འབྲིང་དུ་བྱ་བ་ཡན་ལག་དྲུག

5-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈པའི་མཛེས་རྒྱན་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༥ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་མཛེས་རྒྱན་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༢ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་མོ་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་ངོར་ཆེན་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༣༣ དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རྗེ་མན་ངག་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ལུང་དང་མན་ངག་གི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༤༡ གསུམ་པ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་ཀྱི་ཡི་གེའི་སྐོར་ལ། གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་སྐོར་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ངོར་ཆེན་གྱིས་མཛད་པ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞལ་སྐོང་བཅས་ལྡེབ་ ༢ ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དཀྲི་བའི་ཁྲིད་ཡིག་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༤༨ ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༤ བརྡའ་དོན་གསལ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་[4]བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༣ ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འབྲིང་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་གསུང་ལ་བདེ་གཤེགས་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོས་ཟིན་བྲིས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༡༦

5-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈འཕགས་མ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་དག་པ་གསུམ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཛད་པ་ལྡེབ་ ༨ ཆོས་ཚན་ ༢ ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས་ ༢༤༣ བཅས་བཞུགས། །

dkar chag[edit]

!!!1!!!gdams ngag mdzod/_sa skya pod dang po/_ca )_/sgrub brgyud shing rta gsum pa yongs rdzogs bstan pa rgyas mdzad dpal sa skya pa la gsang chen rgyud sde chen po bzhi yi bka' srol chu bo gcig tu 'dus pa mtha' klas kyang thugs dam nyams bzhes kyi gtso bo gsung ngag rin po che lam 'bras kyi chos skor 'di kho na la'ang pusta ka _30_bzhugs kyang snying po'i nying khu gdams ngag rin po che'i mdzod du ji ltar bzhugs pa'i mtshan tho la/_dang po lam 'bras kyi gzhung rtsa 'grel skor la/_gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang /_de'i bsdus don mchan dang bcas pa/_lta ba 'khor 'das dbyer med kyi gzhung rtsa ba rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig jo lcags ma/_rnam 'grel don bsdus tshig bcad ma mchan bcas/_yang tshigs bcad ma de'i bsdus don mchan la ngor chen kun dga' bzang pos mdzad pa bcas tshan sbrel ldeb _17_gsung ngag rin po che lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung rdo rje'i tshig rkang gi 'grel pa [5]ldeb _44_gnyis pa smin byed dbang la dpal kyi rdo rje'i mngon par rtogs pa 'bring du bya ba yan lag drug_

!!!2!!!pa'i mdzes rgyan ngor chen dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa ldeb _15_dpal kyai rdo rje'i gtor chog mdzes rgyan ngor chen dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa ldeb _12_dpal kyai rdo rje'i dbang gi chu bo chen mo mdzes par byed pa'i rgyan zhes bya ba ngor chen dkon mchog lhun grub kyis mdzad pa ldeb _33_dpal kyai rdo rje man ngag lugs kyi dbang chog lung dang man ngag gi snying po bsdus pa 'jam dbyangs blo gter dbang pos mdzad pa ldeb _41_gsum pa grol byed khrid kyi yi ge'i skor la/_gsung ngag lam 'bras bu dang bcas pa'i skor brgyud pa'i gsol 'debs ngor chen gyis mdzad pa/_'jam dbyangs mkhyen brtse'i zhal skong bcas ldeb _2_lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin dkri ba'i khrid yig sbas don kun gsal zhes bya ba dpal ldan bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gyis mdzad pa ldeb _48_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan gyis mdzad pa ldeb _4_brda' don gsal ba'i khrid yig[6]bdag chen rdo rje 'chang gis mdzad pa ldeb _13_lam 'bras bu dang bcas pa'i khrid yig 'bring po dpal phag mo grub pa'i gsung la bde gshegs stag lung pa chen pos zin bris mdzad pa ldeb _16_

!!!3!!!'phags ma mkha' 'gro ma rdo rje gur gyi rgyud kyi dgongs pa dag pa gsum gyi khrid yig chos rgyal 'phags pas mdzad pa ldeb _8_chos tshan _2_ldeb grangs bsdoms __243_bcas bzhugs/_/

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. Barron, The Catalog, page 92: "(this latter text is also known as the Six Branches of Union according to the Hevajra tradition)". Note 187: The term Six Branches of Union (Tib. sbyor drug) is usually used in association with the teachings based on the Kālacakra Tantra. For a discussion of these practices, see Jamgön Kongtrul, The Treasury of Knowledge, Book 8, Part 4: Esoteric Instructions, trans. Sarah Harding (Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2008), pp. 293–330.
 3. རྣམ་འགྲེལ་གཉགས་མའོ།
 4. ཤིན་ཏུ་ཉེ་བརྒྱུད་
 5. rnam 'grel gnyags ma'o/
 6. shin tu nye brgyud