Marpa Kagyü Text Collections

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 20:47, 25 January 2019 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{#css: .rtzMainBanner { border:1px solid #333; width: 100%; max-width: 1200px; min-width: 600px; height:auto; } .mw-body .firstHeading { display:no...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Content Description[edit]

Short paragraph description of Marpa Kagyü contents...TAKE FORM RICHARD BARRON KARCHAG


Marpa Kagyu Volume Seven[edit]

DNZ Volume 7 Shechen Tsadra.pdf

Volume 7 Contents[1][edit]

1. Primary Sources[edit]

a. Mahāmudrā[edit]

ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གཞུང་ (Wylie: zab lam phyag rgya chen po dang nA ro chos drug gi gzhung)
 1. The Unsullied State, A King of Tantras
  རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྙོག་པ་མེད་པ་ pp 1-7 (1b1-4a7)
  rgyud kyi rgyal po rnyog pa med pa
 2. Dohā for the People: Song That Is a Treasury of Dohās (Saraha)
  དོ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་ pp 7-22 (4a7-11b1)
  do ha mdzod kyi glu, by bram ze chen po (Saraha)
 3. Summary of Topics in the Glorious Saraha’s Dohā of Instructions (Parpuwa)[2]
  དཔལ་ས་ར་ཧའི་གདམས་པ་དོ་ཧའི་བསྡུས་དོན་ pp 22-28 (11b1-14b1)
  dpal sa ra ha'i gdams pa do ha'i bsdus don, by spar bu pa
 4. Treasury of Dohās: Instructions on Mahāmudrā (Saraha)
  དོ་ཧ་མཛད་ཅེས་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་ pp 28-33 (14b1-17a1)
  do ha mdzad ces bya ba phyag rgya chen po'i man ngag
 5. Ganges Mahāmudrā (Tilopa)
  གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ pp 33-36 (17a1-18b7)
  grub chen tai lo pa'i phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad 'grel pa dang bcas pa, by tai lo pa
 6. A Topical Outline of the Ganges Mahāmudrā (Rangjung Dorje)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་གཞུང་ས་བཅད་ pp 36-37 (18b7-19a)
  phyag rgya chen po gang+gA ma'i gzhung sa bcad, by rang byung rdo rje
 7. Commentary on the Ganges Mahāmudrā (Rangjung Dorje)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་གངྒཱ་མའི་འགྲེལ་པ་ pp 37-47 (19a-24a1)
  phyag rgya chen po gang+gA ma'i 'grel pa
 8. Concise Words on Mahāmudrā (Nāropa)
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཚིག་བསྡུས་པ་ pp 47-48 (24a1-24b7)
  phyag rgya chen po'i tshig bsdus pa
 9. A short, easy-to-understand commentary on Concise Words on Mahāmudrā by Jamyang Khyentse Wangpo
  །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་ཀྱི་མན་ངག་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་སྦྱར་བ་གཙོ་བོར་བཏོན་པའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་ pp 49-62 (25a1-31b1)
  dpal nA ro pa'i rdo rje'i gsung phyag rgya chen po tshig bsdus kyi man ngag rgyud kyi lung dang sbyar ba gtso bor bton pa'i 'grel chung rtogs par sla ba
 10. Ten Stanzas on Suchness by Maitrīpa
  དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ་ pp 62-63 (31b1-32a2)
  de kho na nyid bcu pa, by mai tri pa
 11. The source verses of Marpa’s song “Creating No Concepts”
  མངའ་བདག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་དཔལ་ས་ར་ཧ་ལས་གསན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གདམས་ངག་ཡི་གེ་བཞི་པའི་དོན་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དུ་བཞེངས་པ་ pp 63-66 (32a2-33b4)
  mnga' bdag mar pa lo tsA bas dpal sa ra ha las gsan pa'i phyag rgya chen po yid la mi byed pa snying po don gyi gdams ngag yi ge bzhi pa'i don rdo rje'i mgur du bzhengs pa, by rje mar pa lo tsA
 12. Lord Mila’s Shedding Light on Timeless Awareness
  རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་རྩ་བ་ pp 66-67 (33b4-34a5)
  rje btsun mi la'i phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi rtsa ba, by rje btsun mi la rnal 'byor
 13. Gampopa’s Single Sufficient Path
  རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལམ་གཅིག་ཆོད་ pp 67-69 (34a5-35a2)
  rje sgam po pa'i phyag rgya chen po lam gcig chod

b. Six Dharmas[edit]

 1. The speech of the ḍākinī of timeless awareness entitled Standards for Authentic Teachings
  བཀའ་ཡང་དག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་བ་མཁའ་འགྲོ་མའི་མན་ངག་ pp 69-89 (35a2-45a6)
  bka' yang dag pa'i tshad ma zhes bya ba mkha' 'gro ma'i man ngag, by bla ma til+li pa
 2. Vajra Verses of the Oral Lineage, the word of the victorious one Vajradhara, and a short commentary on the foregoing, Analyzing the Vajra Verses[3]
  སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ pp 89–95 (45a6-48a1)
  snyan brgyud rdo rje'i tshig rkang
 3. Two “primers,” a longer one and a shorter one, on the Six Dharmas
  གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ pp 95-106 (48a2-53b3)
  grub chen na ro pa'i gdams ngag chos drug skor gyi bka' dpe tshigs su bcad pa
 4. Pith instructions on the Six Dharmas by Tilopa
  ཆོས་དྲུག་གི་མན་ངག་ pp 106-107 (53b3-54a7) - Also attributed to Nāropa. Also in the canon: Ṣaḍidharmopadeśa-nāma, P4630, rgyud 'grel, D2330.
  chos drug gi man ngag
 5. Nāropa’s vajra song on the Six Dharmas
  མཁས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏཱ་པས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ལ་གདམས་པའི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ pp 108-109 (54b1-55a6)
  mkhas grub chen po nA ro tA pas rnal 'byor gyi dbang phyug mar pa lo tsA la gdams pa'i chos drug dril ba rdo rje'i mgur
 6. The venerable Mila’s Three Cycles of Clarification: The Oral Lineage
  རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་མི་ལ་རས་པས་མཛད་པའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བསྐོར་གསུམ་སོགས་ pp 109-113 (55a6-57a4)
  rje btsun chen po mi la ras pas mdzad pa'i snyan brgyud gsal bskor gsum sogs, by rje btsun mi la ras pa
  1. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་མ་རིག་གསལ་བྱེད་ pp 113-118 (57a4-59b2)
   rje btsun mi la'i ma rig gsal byed
  2. རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་རྟོག་དྲི་མ་དག་བྱེད་ pp 118-120 (59b3-60b2)
   rje btsun mi la'i rnam rtog dri ma dag byed
  3. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ pp 120-121 (60b2-61a1)
   phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi ngo sprod

2. Stages of Instruction[edit]

a. Empowerments[edit]

 1. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་ pp 123-149
  dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi sgrub thabs bde chen drwa ba, by 'jam mgon kong sprul
 2. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་ pp 151-208
  dpal 'khor lo bde mchog dwags po snyan brgyud lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen sdom pa, by 'jam mgon kong sprul
 3. སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩི་བུམ་པ་ pp 209-252
  snyan brgyud lhan cig skyes ma'i yum bka' rgyas pa'i mngon dkyil dang dbang bskur gyi cho ga bdud rtsi bum pa
 4. མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་ཐོད་དབང་མེའི་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བདེ་དྲོད་དཔུང་བསྐྱེད་ pp 253-283
  mai tri lugs kyi sdom pa bcu gsum ma'i sgo nas thod dbang me'i 'khor lo'i byin rlabs bya ba'i lag len bde drod dpung bskyed
 5. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ pp 285-316
  dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi sgrub thabs bde chen ye shes thig le
 6. དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ pp 317-377
  dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho
 7. རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བརྡ་དབང་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་ཟབ་གསང་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་ pp 379-393
  rje btsun rdo rje rnal 'byor ma snyan brgyud lhan cig skyes ma'i brda dbang zab mo'i sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa zab gsang bde chen shing rta
 8. བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་པདྨ་རཱ་གའི་བུམ་བཟང་ pp 395-421
  bde mchog snyan brgyud ras chung lugs kyi thun mong phyi dkyil brgyad las yum bka' bsdus pa lhan cig skyes ma'i sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa pad+ma rA ga'i bum bzang
 9. བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་ཐིག་ལེ་ pp 423-465
  bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud bsdus pa ngam rdzong lugs kyi sgrub dkyil dbang chog dang bcas pa he ru ka dgyes pa'i thig le

b. Instructions[edit]

I) Oral Lineages[edit]

Oral Lineage of Rechungpa

 1. The short source by Tilopa
  རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་གྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པས་མཛད་པ་ pp 467-478
  rje btsun ras chung pa'i lugs kyi dpal 'khor lo sdom pa snyan brgyud gyi gzhung chung til+li pas mdzad pa
 2. The more common manual Wish-Fulfilling Gem
  དཔལ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལས། བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་མི་ལས་མཛད་པ་ pp 479-500
  bum dbang dang 'brel ba'i nyams len thun mong yid bzhin nor bu'i khrid yig rje mi las mdzad pa
 3. The Six Dharmas, which bring total liberation through the “upper gateway”
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 501-533
  bde mchog snyan brgyud kyi rdzogs rim steng sgo rnam par grol ba'i chos drug gi khrid yig
 4. The physical exercises for the path of skillful means
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཏུམ་མོ་དང་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་ pp 533-537
  bde mchog snyan brgyud kyi gtum mo dang thabs lam gyi 'khrul 'khor

 5. གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་ pp 537-541 (19a4-21a2)
  gtum mo'i 'khrul 'khor bco brgyad pa

Volume 7 Karchag[edit]

7-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈ གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་དང་པོ། ཇ༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བཞི་པ་དགྱེས་མཛད་མར་པ་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོའི་བཀའ་བརྒྱུད་ལ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་བཀའ་བརྒྱུད་གཉིས་ལས། དང་པོ་གངས་ཅན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་འགོ་འཕགས་ཡུལ་བཀའ་བབ་བཞི་ཡི་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་བརྒྱུད་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པ་ཚད་དང་མུ་མཐའ་མེད་པའི་གཙོ་བོ་ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང་། རྔོག་དཀྱིལ་བདུན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲུབས་ཐབས་དང་། དབང་། རྫོགས་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཐབས་གྲོལ་གྱི་མན་ངག་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མཛོད་ཆེན་རྣམ་པ་ལྔ་ཡི་ཡ་གྱལ་བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་ཆེན་པོ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པ་སོགས་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ལ། འདིར་མན་ངག་གནད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ཟབ་མོ་གདམས་ངག་མཛོད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐོ་ལ། གཞུང་རྩ་འགྲེལ་གྱི་སྐོར་དང་། གདམས་ངག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཐུན་མོང་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྐོར་དང་། ཐུན་མོན་ཆོས་དྲུག་གི་སྐོར་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ། གདམས་ངག །ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གཞུང་གཅེས་པར་བཏུས་པ་ངེས་དོན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ལ། དཔལ་རྙོགས་པ་མེད་པའི་རྒྱུད། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོས་མཛད་པའི་དམངས་དོ་ཧ། དེའི་བསྡུས་དོན་སྤར་བུ་པས་མཛད་པ། ཤཱ་བ་རི་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མན་ངག །ཏཻ་ལོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་གངྒཱ་མ། དེའི་ས་བཅད་དང་འགྲེལ་པ་ཀུན་མཁྱེན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། ནཱ་རོ་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཚིག་བསྡུས། དེའི་འགྲེལ་ཆུང་རྟོགས་པར་སླ་བ་རྗེ་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་མཛད་པ། མཻ་ཏྲི་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པ། མར་པས་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པའི་མགུར་རྩ་བ། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་ཡེ་ཤེས་

7-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ གསལ་བྱེད། སྒམ་པོ་པའི་ལམ་གཅིག་ཆོད། བཀའ་ཡང་དག་ཚད་མ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་མའི་མགུར། སྙན་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བཀའ། དེའི་འགྲེལ་ཆུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འགྲོ་ལ། ཆོས་དྲུག་གི་བཀའ་དཔེ་ཆེ་ཆུང་གཉིས། ཏཻ་ལོ་པའི་ཆོས་དྲུག་མན་ངག །ནཱ་རོ་པའི་ཆོས་དྲུག་རྡོ་རྗེའི་མགུར། རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་སྙན་བརྒྱུད་གསལ་བ་སྐོར་གསུམ་བཅས་ལྡེབ། ༦༡ གཉིས་པ་གདམས་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། སྨིན་བྱེད་དབང་དང་། གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ཁྲིད་གཞུང་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་འཇམ་མགོན་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྡེབ། ༡༤ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྭགས་པོ་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་སྡོམ་པ་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལྡེབ། ༢༩ སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་ཡུམ་བཀའ་རྒྱས་པའི་མངོན་དཀྱིལ་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་བདུད་རྩི་བུམ་པ་བྱ་བྲལ་ཀུན་དགའི་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༢ མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་སྒོ་ནས་ཐོད་དབང་མེའི་འཁོར་ལོའི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ལག་ལེན་བདེ་དྲོད་དཔུང་བསྐྱེད་ལྡེབ། ༡༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༡༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆོག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ལྡབ། ༣༡ རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྙན་བརྒྱུད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བརྡ་དབང་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བཅས་ཟབ་གསང་བདེ་ཆེན་ཤིང་རྟ་མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཕྱི་དཀྱིལ་བརྒྱད་ལས་ཡུམ་བཀའ་བསྡུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༡༤ བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་

7-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 3.jpg

༈༈༈༣༈༈༈ བསྡུས་པ་ངམ་རྫོང་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་དཀྱིལ་དབང་ཆོག་དང་བཅས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་ཐིག་ལེ་ལྡེབ། ༢༢ གོང་གསལ་མཻ་ཏྲི་ལུགས་ཀྱི་ཐོད་དབང་ནས་ངམ་རྫོང་བདེ་མཆོག་སྒྲུབ་དཀྱིལ་བར་ཐམས་ཅད་འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའ་གསུང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། འདིའི་སྐོར་ཆོག་ཁྲིགས་འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱིས་སྐུ་ན་ཆེས་སྨིན་པའི་དུས་མཛད་པ་གོ་རིམ་ཀྱང་འདིར་བཞུགས་དགོས་ཀྱང་དཔལ་སྤུངས་སྤར་མ་གླེགས་བམ་སྨད་དུ་བཞག་འདུག་པ་སྐབས་འདིར་དབང་གི་སྐོར་སྟབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་དགོས་གསུངས་པ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་ཁྲིད་དངོས་ལ། རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཆུང་ཏིལླི་པས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལ། བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བཙུན་མི་ལས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༡༡ བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་སྟེང་སྒོ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཆོས་དྲུག་ཁྲིད་ཡིག་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་གསུང་། བདེ་མཆོག་ཐབས་ལམ་གྱི་འཁྲུལ་འཁོར་དང་། ན་མོ་གུ་རུ། གཏུམ་མོའི་འཁྲུལ་འཁོར་བཅོ་བརྒྱད་པ་སོགས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ། ༢༡ ཆོས་ཚན། ༣༠ བསྡོམ་ལྡེབ། ༢༣༧ བཅས་བཞུགས།།

Marpa Kagyu Volume Eight[edit]

DNZ Volume 8 Shechen Tsadra.pdf

Volume 8 Contents[4][edit]

2. Stages of Instruction[edit]

b. Instructions[edit]

I) Oral Lineages[edit]

Oral Lineage of Rechungpa Continued

 1. “Supreme bliss through the lower gateway”
  འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ pp 1-7
  'og sgo bde ba chen po gzhan lus phyag rgya ma bsten pa'i gdams pa ye shes sgron me
 2. Supreme Bliss: Luminous Pure Awareness
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ pp 9-19
  bde mchog snyan brgyud kyi 'od rig bde chen gyi gdams pa
 3. a[5]
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་བློ་ནས་གཅོད་པ་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ་ pp 21-38
  bde mchog snyan brgyud kyi lam blo nas gcod pa bar do ngo sprod kyi gdams ngag zab mo
 4. Four Letters of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ pp 39-44
  phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i gdams pa
 5. A word-by-word commentary on the Four Letters of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ pp 45-60
  phyag rgya chen po yi ge bzhi pa'i khrid 'grel nyin mo'i mgon po rgod tshang pa'i gsung
  Alternate Title: Yang dag par rdzogs pa’i sangs rgyas rdo rje ’chang chen po’i gdams pa phyag rgya chen po yi ge bzhi pa’i khrid kyi gnad ’gag gal che ba’i ’bru ’brel gsal byed nyin mo’i mgon po/
 6. A supplication to the oral lineage by Khyentse Wangpo
  བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་ pp 61-64
  bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster, by mkhyen brtse'i dbang po
 7. Heart Essence of the Wish-Fulfilling Gem, the graduated path of this lineage by Khyentse Wangpo
  བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་ pp 64-101
  bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud kyi lam mdor bsdus pa yid bzhin nor bu'i snying po, by mkhyen brtse'i dbang po

Oral Lineage of Ngamdzong

 1. The primary source, Three Cycles of Tseringma
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་གྱི་གཞུང་ pp 103-120
  dpal 'khor lo bde mchog ngam rdzong snyan brgyud kyi man ngag rtsa ba tshe ring skor gsum gyi gzhung
 2. The Mahāmudrā instructions Shedding Light on Timeless Awareness
  བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ pp 121-133
  bde mchog snyan brgyud kyi phyag rgya chen po ye shes gsal byed
 3. Direct Introduction to the Secret of “Shedding Light on Timeless Awareness,” the latter deriving from the oral lineage of Zurmang
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་ངག་ pp
  phyag rgya chen po ye shes gsal byed kyi gsang ba ngo sprod pa'i gdams ngag

Oral Lineage of Dakpo

 1. The mnemonic source text of pith instructions
  དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭགས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་མ་ pp 147-164
  dpal 'khor lo bde mchog snyan brgyud dwags po lugs kyi man ngag gi rtsa ba brjed byang ma
 2. The sources for the “nine cycles of the disembodied ḍākinī,” instructions from the lord Rechungpa that derive from the oral lineage of Zurmang
  རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ pp 165-173
  rje btsun ras chung pa'i khyad chos lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu'i gzhung man ngag dang bcas pa

 3. ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏི་ལླི་པའི་གདམས་པ་ pp 175-195
  lus med mkha' 'gro'i chos skor dgu ti l+li pa'i gdams pa
 4. The instructions that derive from the oral lineage of Rechung
  ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་བསྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 197-201
  lus med mkha' 'gro'i bsnyan brgyud kyi man ngag gi khrid yig
 5. The pith instructions Four Scrolls of Heard Instructions that were conferred on Tsurtön by the lord Marpa
  རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་གྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པ་ pp 203-233
  rje btsun lho brag pa'i khyad par gyi gdams pa snyan gyi shog dril bzhi'i lo rgyus gzhung lhan thabs dang bcas pa
 6. The Four Scrolls of Heard Instructions
 7. རྩ་རླུང་དྲྭ་མིག་འཁོར་ལོ་ pp 209-216
  rtsa rlung drwa mig 'khor lo
 8. ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་བསྡུས་པ་ pp 216-219 (7b2-9a1)
  phyag rgya chen po tshig bsdus pa
 9. གོང་དུ་འཕོ་བའི་མན་ངག་ pp 219-226 (9a1-12b5)
  gong du 'pho ba'i man ngag
 10. བར་དོ་བློས་ཆོད་ཀྱི་མན་ངག་ pp 226-233 (12b5-16a6)
  bar do blos chod kyi man ngag
II) Individual Schools[edit]
A) Dakpo Kagyu[edit]
 1. Supplication to the lineage
  སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་ pp 235-239
  sgam po lugs kyi phyag chen dang chos drug zung 'brel gyi brgyud pa'i gsol 'debs byin rlabs 'pho ba'i gseng lam
 2. Instructions on preliminary practices
  སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ pp 241-252
  sngon 'gro'i khrid yig thun bzhi'i rnal 'byor
 3. Shedding Light on the Suchness of the Supreme Secret, a major instruction manual on the profound path of the Six Dharmas by Dakpo Tashi Namgyal
  ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གསང་ཆེན་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ pp 253–344
  zab lam chos drug gi khrid yig chen mo gsang chen gyi de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal
 4. Shedding Light on the Suchness of the Genuine State, a major instruction manual on Mahāmudrā by Dakpo Tashi Namgyal
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་ pp 345-396
  phyag rgya chen po'i khrid yig chen mo gnyug ma'i de nyid gsal ba, by dwags po bkra shis rnam rgyal
 5. A concise summary of the Four Dharmas of Dakpo Rinpoche (sgam po pa)
  དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་པ་ pp 397-400
  dwags po rin po che'i chos bzhi mdor bsdus pa
 6. Engraved Teachings on Accomplishment, by Tashi Namgyal
  སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་མཛད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ pp 401-406
  sgam po pa bkra shis rnam rgyal gyis mdzad pa sgrub pa'i zhal bskos
 7. Teachings that derive from the oral lineage of Zurmang, the instruction on mind Wish-Fulfilling Gem
  སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་ pp 407-416
  sems khrid yid bzhin nor bu'i lo rgyus
  སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ pp 416-423 (5b3-9a6)
  sems khrid yid bzhin nor bu
 8. The transference of consciousness known as “the ultimate state of entering the city"
  འཕོ་བ་དོན་གྱི་གྲོང་འཇུག་ pp 423-428 (9a6-11b7)
  'pho ba don gyi grong 'jug
B) Tsalpa Kagyu[edit]
 1. Consummate Sublime Path of Mahāmudrā, composed by Kyeme Zhang Rinpoche
  སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ pp 429-462
  skye med zhang rin po ches mdzad pa'i phyag rgya chen po'i lam mchog mthar thug, by zhang brtson 'grus grags pa
 2. The preliminaries and main practice of Mahāmudrā meditation entitled Great Wrathful Goddess
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ pp 463-484
  phyag rgya chen po sgom ma mo'i sngon 'gro dngos gzhi zhang rin po ches mdzad pa
 3. Notes summarizing the meaning of the “sealed” teachings, by the fifth Zhamar (?)
  རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ pp 485-485
  rje btsun ras chung pa nas brgyud pa'i phyag rgya chen po yan lag bdun ldan gyi khrid yig, by Shamarpa, 5th? or Shamarpa, 2nd?

Volume 8 Karchag[edit]

8-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གཉིས་པ། ཉ༽ འོག་སྒོ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་གཞན་ལུས་ཕྱག་རྒྱ་མ་བསྟེན་པའི་གདམས་པ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ལྡེབ་༤། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་འོད་རིག་བདེ་ཆེན་གྱི་གདམས་པ་ལྡེབ་༦། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ལམ་གྱི་བློ་ཆོད་བར་དོ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་ལྡེབ་༩། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ་༣། བཅས་རྗེ་བཙུན་མི་ལའི་གསུང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་ཁྲིད་འགྲེལ་ཉིན་མོའི་མགོན་པོ་རྒོད་ཚང་པའི་གསུང་ལྡེབ་༨། བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་དང་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུང་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་གྲས་མཆན་ལྡེབ་༢༡། འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ངམ་རྫོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་རྩ་བ་ཚེ་རིང་སྐོར་གསུམ་ལྡེབ་༩། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ལྡེབ་༧། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་གསང་བ་ངོ་སྤྲོད་པའི་གདམས་པ་ངམ་རྫོང་སྟོན་པ་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༦། བདེ་མཆོག་སྙན་བརྒྱུད་དྭངས་པོ་ལུགས་ཀྱི་མན་ངག་གྱི་རྩ་བ་བརྗེད་བྱང་ལ་ལྡེབ་༩། རྗེ་རས་ཆུང་བའི་གདམས་པ་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུའི་རྩ་བ་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་ལྡེབ་༥། །

8-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཆོས་སྐོར་དགུ་ཏིལླི་པའི་གདམས་པ་ལྡེབ་༡༡། ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་༣། རྗེ་བཙུན་ལྷོ་བྲག་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཤོག་དྲིལ་བཞིའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་ལྷན་ཐབས་བཅས་ལྡེབ་༡༦། སྒམ་པོ་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་དང་ཆོས་དྲུག་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་གསེང་ལམ་ལྡེབ་༣། སྔོན་འགྲོའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དྭགས་པོ་བཀྲ་རྣམ་གསུང་ལྡེབ་༦། ཟབ་ལམ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་པོ་གསང་ཆེན་ལམ་གྱི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་དྭགས་པོ་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ་༤༦། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཁྲིད་ཡིག་ཆེན་མོ་གཉུག་མའི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་སྒམ་པོ་མངྒ་ལའི་གསུང་ལྡེབ་༢༦། དྭགས་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཆོས་བཞི་མདོར་བསྡུས་ལྡེབ་༢། སྒམ་པོ་པ་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་པའི་སྒྲུབ་པའི་ཞལ་བསྐོས་ལྡེབ་༣། སེམས་ཁྲིད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ལོ་རྒྱུས་གཞུང་བཅས་ལྡེབ་༡༡། སྐྱེ་མེད་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་ལམ་མཆོག་མཐར་ཐུག་ལྡེབ་༡༧། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒོམ་མ་མོའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞི་ཞང་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༡། རས་ཆུང་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ་༡། ཆོས་ཚན་༢༥། ལྡེབ་བསྡོམས་༢༥༢། བཅས་བཞུགས།། །།

Marpa Kagyu Volume Nine[edit]

DNZ Volume 9 Shechen Tsadra.pdf

Volume 9 Contents[6][edit]

 1. Instruction Manual on Merging with the Innate State of Mahāmudrā
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ 1-16
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig, by Karmapa, 3rd
 2. Molten Gold: Six Dharmas
  ཟབ་ལམ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གསལ་བྱེད་སྤྱི་ཆིངས་ཁྲིད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ 17-37
  zab lam nA ro chos drug gi gsal byed spyi chings khrid yig dang bcas pa, by Karmapa, 3rd
 3. Themes for Understanding the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་གི་སྒོམ་ཁྲིད་ 37-61
  chos drug gi sgom khrid, by Karmapa, 3rd
 4. The Source Verses of a General Outline of the Teachings on Mahāmudrā, the Innate State
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་ 63-70
  phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig, by Karmapa, 9th
 5. Pointing Out Dharmakāya, An Instruction Manual on Mahāmudrā
  ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་ 71-105
  lhan cig skyes sbyor gyi khrid chos sku mdzub tshugs, by Karmapa, 9th
 6. Liturgies for the Preliminary Practices of Mahāmudrā, Which Derive from the Oral Tradition
  སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་ 107-124
  sngon 'gro bzhi sbyor sogs kyi ngag 'don 'phags lam bgrod pa'i shing rta, by Karmapa, 9th
 7. ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པས་མཛད་པའི་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་, by ཞྭ་དམར་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་ 123-124
  zhwa dmar thams cad mkhyen pa lnga pas mdzad pa'i bla ma rgyang 'bod, by zhwa dmar dkon mchog yan lag
 8. A Concise and Essential Instruction on the Deity for the Stage of Development Associated with Vajrayoginī, Composed by Pawo Tsuklak Trengwa
  རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་ 125-165
  rdo rje rnal 'byor ma lhan cig skyes ma'i bskyed rim gyi lha khrid rnam bshad zab mo, by dpa' bo gtsug lag phreng ba (Pawo Rinpoche, 2nd)
 9. The Source Text Nonduality of Subtle Energy and Mind, by the Venerable Rangjung
  ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ 167-173
  chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med, by Karmapa, 3rd
 10. An Instruction Manual Concerning the Foregoing, Composed by the Great Translator Tsewang Kunkhyap
  ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་པ་ 175-184
  phag mo rlung sems gnyis med kyi lha khrid zin bris su bkod pa, by 'jam mgon kong sprul
 11. Text on the Preliminaries for the Six Dharmas
  ཆོས་དྲུག་བདུད་རྩི་ཉིང་ཁུའི་སྔོན་འགྲོ་དངོས་གྲུབ་མྱུར་སྩོལ་ 185-191
  chos drug bdud rtsi nying khu'i sngon 'gro dngos grub myur stsol, by Tai Situpa, 8th, and Tai Situpa, 9th
 12. Distilled Nectar, An Instruction Manual Concerning the Six Dharmas
  ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ 193-229
  zab mo nA ro'i chos drug nyams len bdud rtsi'i nying khu, by Shamarpa, 6th
 13. Direct Introduction to the Three Kāyas
  སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ 231-245
  sku gsum ngo sprod, by Karmapa, 3rd
 14. Further Instructions on Direct Introduction to the Three Kāyas
  རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་ཀརྨ་པའི་ཟབ་ཆོས་སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ 247-253
  rdzogs pa'i sangs rgyas dpal karma pa'i zab chos sku gsum ngo sprod kyi gdams pa, by Karmapa, 14th
 15. Nāropa’s Five Nails to Dispel Hindrances
  དཔལ་ནཱ་རོ་པ་ཆེན་པོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔའི་མན་ངག་ 255-275
  dpal nA ro pa chen po'i gegs sel gzer lnga'i man ngag
 16. Four-Session Guru Yoga
  དཔལ་ཀརྨ་པ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དམིགས་ཁྲིད་དང་བཅས་པ་ 277-286
  dpal karma pa chen po la brten pa'i thun bzhi'i bla ma'i rnal 'byor dmigs khrid dang bcas pa, by rA ga a s+ya
 17. The Stages of Visualization for the Foregoing
  ཐུན་བཞིའི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་ 286-291
  thun bzhi’i dmigs rim zin bris, by rA ga a s+ya
 18. Notes on Short Supplication to Vajradhara
  ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བོགས་འདོན་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ་ 293-300
  phyag rgya chen po'i bogs 'don gsol 'debs rdo rje 'chang chung ma'i dmigs rim, by rA ga a s+ya
 19. The Instruction Manual for Mahāmudrā by Drung Mase Lodrö Rinchen
  རྨ་སེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱིས་མཛད་པའི་ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ 301-314
  rma se blo gros rin chen gyis mdzad pa'i phyag chen khrid, by drung rma se blo gros rin chen
 20. Dharma for Mountain Retreat: Garland of Precious Gems, by Drung Kunga Namgyal
  རི་ཆོས་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་ 315-323
  ri chos bai DUr+Ya'i phreng ba zhes bya ba thar 'dod kyi mgul rgyan, by Trungpa, 4th
 21. A Summary of the Quintessential Practice Integrating Mahāmudrā and Dzokchen— The Definitive Instruction on Mahākaruṇika that was Conferred on the Merchant Bulu by the Learned and Accomplished Karma Chakme
  འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་ 325-347
  'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa, by karma chags med
 22. From the Primary Teaching Cycles of the Pakdru Kagyu, Advice on Mahāmudrā by Drogön Pakmo Drupa
  འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་ 349-367
  'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa rdo rje rgyal pos mdzad pa'i phyag rgya chen po'i gdams pa, by phag mo gru pa
 23. དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་དང་གདམས་ངག་གནང་ཀྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྡུས་པ་, by དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ 356-367
  dpal phag mo gru pa'i gsung nA ro chos drug gi bla ma brgyud pa'i rim pa dang gdams ngag gnang kyi dbye ba mdor bsdus pa, by dpal phag mo gru pa
 24. The Source Text of Sacred Teaching on the Single Intent, Together with a Supplement and a Thematic Outline
  དགོངས་གཅིག་རྩ་བ་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆིངས་ཁོག་དབུབ་དང་བཅས་པ་ 369-408
  dgongs gcig rtsa ba lhan thabs dang bcas pa'i gzhung chings khog dbub dang bcas pa
  1. ཕས་བྱས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཁྱད་ནོར་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ 369-389
   phas byas bsags pa mthar phyin gyi khyad nor brgya lnga bcu pa
  2. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ངག་འདོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་, by སྤྱན་སྔ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ 389-395
   rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i ngag 'don mdor bsdus te tshigs su bcad pa, by spyan snga shes rab 'byung gnas
  3. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་བཞི་བཅུ་བཅུ་རྩ་བདུན་པ་ 395-401
   rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i lhan thabs bzhi bcu bcu rtsa bdun pa
  4. རྡོ་རྗེའི་གསུང་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལྷན་ཐབས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་, by འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་ 401-404
   rdo rje'i gsung brgya lnga bcu pa'i lhan thabs tshigs su bcad pa, by 'jig rten gsum gyi mgon po
  5. དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཚིངས་རྣམ་བཞི་ 404-408
   dam chos dgongs pa gcig pa'i tshings rnam bzhi
 25. A Concise Overview of Sacred Teaching on the Single Intent
  དམ་ཆོས་དགོངས་པ་གཅིག་པའི་ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ 409-429
  dam chos dgongs pa gcig pa'i khog dbub snying por dril ba
 26. Wish-Fulfilling Gem, An Empowerment Using a Torma for the Five Principles of Mahāmudrā
  ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ 431-442
  lnga ldan gtor dbang yid bzhin nor bu, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)
 27. Verses on the Five Principles of Mahāmudrā by Lord Dharmakāra
  ཕྱག་ཆེན་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ 443-454
  phyag chen lnga ldan gyi khrid yig kun mkhyen chos kyi 'byung gnas kyis mdzad pa, by si tu chos kyi 'byung gnas (Tai Situpa, 8th)
 28. An Instruction Manual on the Five Principles of Mahāmudrā by the Fifth Zhamar
  ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ 455-468
  nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu, by Shamarpa, 5th
 29. The Completion Stage for the Four Aspects of the Unsurpassable Innate State
  བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ 469-513
  bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)
 30. Advice that Summarizes the Six Dharmas
  དཔལ་གྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ 515-521
  dpal gri gung pa'i lugs kyi chos drug dril ba'i gdams pa, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)
 31. A Supplication to the Lineage
  ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ་ 523-525
  nA ro chos drug gi rtogs pa don gyi brgyud pa la gsol ba 'debs pa tshig nyung ngur byas pa, by 'bri gung rig 'dzin chos kyi grags pa (Drikung Kyabgon Chungtsang, 1st)

Volume 9 Karchag[edit]

9-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་པོད་གསུམ་པ། ཏ༽ གཉིས་པ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ཆོས་སྐོར་ལ། ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་ཁྲིད་ཡིག་ལྡེབ། ༨ ཟབ་མོ་ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་གི་གསལ་བྱེད་སྤྱི་ཆིངས་དང་བཅས་པ་གསེར་ཞུན་མ་ལྡེབ། ༢༣ བཅས་ཀརྨ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། ཕྱག་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་ལྡེབ། ༤ དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་མཛུབ་ཚུགས་ལྡེབ། ༡༨ བཅས་ཀརྨ་པ་དགུ་པ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་མཛད་པ། སྔོན་འགྲོ་བཞི་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་ངག་འདོན་འཕགས་ལམ་བགྲོད་པའི་ཤིང་རྟ་དང་། ཀྱེ་མ་ཕ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་རྒྱང་འབོད་དཀོན་མཆོག་ཡན་ལག་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༩ རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་ཁྲིད་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོ་རྣམ་འབྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༢༡ ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ལྡེབ། ༤ ཕག་མོ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་ལྡེབ། ༥ ཆོས་དྲུག་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུའི་སྔོན་འགྲོ་ལྡེབ། ༤ ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གསུང་། ཟབ་མོ་ནཱ་རོའི་ཆོས་དྲུག་ཉམས་ལེན་བདུད་རྩིའི་ཉིད་ཁུ་ལྡེབ། ༡༩ ཞྭ་དམར་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་། སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་མཛད་པ་ལྡེབ། ༨ སྐུ་གསུམ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལྡེབ། ༤ ནཱ་རོའི་གེགས་སེལ་གཟེར་ལྔ་ལྡེབ། ༡༡ ཀརྨ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་དམིགས་ཁྲིད་ལྡེབ། ༨ རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུང་མའི་དམིགས་རིམ་ལྡེབ། ༤ བཅས་ཆགས་མེད་གསུང་། གསུམ་པ་ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། རྨ་སེ་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་་ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་ལས་སོ། །མཆན། གྱིས་མཛད་པའི་

9-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈ཕྱག་ཆེན་ཁྲིད་ལྡེབ། ༧ རི་ཆོས་བཻ་ཌཱུརྻའི་ཕྲེང་བ་ཐར་འདོད་ཀྱི་མགུལ་རྒྱན་ལྡེབ། ༥ བཞི་པ་གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་[1]རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ལྡེབ། ༡༢ ལྔ་པ་ཕག་གྲུ་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། ཕག་གྲུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་གདམས་པ་དང་། ཕག་མོ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་གདམས་ངག་གནད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མདོར་བསྡུས་ཚན་སྦྲེལ་ལ་ལྡེབ། ༡༠ དྲུག་པ་འབྲི་གུང་བཀའ་བརྒྱུད་ལ། དགོངས་གཅིག་རྩ་བ་ལྷན་ཐབས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ཆིངས་ཁོག་དབུག་དང་བཅས་པ་ལྡེབ། ༢༠ ཁོག་དབུབ་སྙིང་པོ་དྲིལ་བ་ལྡེབ། ༡༡ ལྔ་ལྡན་གཏོར་དབང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྡེབ། ༦ ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ། ༦ ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལྡེབ། ༧ བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ་ལྡེབ། ༢༣ དཔལ་འབྲི་གུང་པའི་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དྲུག་དྲིལ་བའི་གདམས་པ་ལྡེབ། ༤ ནཱ་རོ་ཆོས་དྲུག་རྟོགས་པ་དོན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཚིག་ཉུང་ངུར་བྱས་པ་ལྡེབ། ༢ ཆོས་ཚན། ༢༩ བསྡོམས། ༢༥༣ བཅས་བཞུགས།། །།

Footnotes[edit]

 1. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 2. Barron, The Catalog, Note 214: An interlinear note in the original woodblock reads: “There is no [extant lineage of] oral transmission for this text.”
 3. Barro, The Catalog, Note 226: An interlinear note in the original woodblock reads: “Statements that this text is suspect merely amount to sectarianism.”
 4. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod
 5. A text included at this point is omitted from Kongtrul's catalog
 6. All English titles reported here are from Richard Barron's 2013 translation of Kongtrul's catalog of the gdams ngag mdzod