Template:Text Wylie

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 17:51, 18 October 2012 by Cory (talk | contribs) (Created page with "{{#css:DNZheadings.css}} <div class="titleSection"> <div class="toccontent"> __TOC__ </div> <div class="bookTitle"><span class="main">{{{titletib}}}</span><br>{{{title}}}<br/>...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
{{{titletib}}}
{{{title}}}
Volume #: Template:Text Vol Info (PAGES {{{pagesinvolume}}}: {{{beginfolioline}}}-{{{endfolioline}}})
Catalog Information for this text
Tibetan Citation [{{{authortib}}}]].[[[{{{titletib}}}|{{{titleintexttib}}}]]. གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།, པོད་ ༼༽, {{{pagesinvolume}}}. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་, ༡༩༩༩.
Wylie Citation [[{{{author}}}]]. [[{{{title}}}|{{{titleintext}}}]]. In gdams ngag rin po che'i mdzod, Volume Template:Text Vol Info, {{{pagesinvolume}}}. New Delhi: Shechen Publications, 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by Dilgo Khyentse Rinpoche from prints from the dpal spungs xylographs.
TBRC Link {{{tbrc}}}
Topics {{{tibcategory}}} -{{{topic}}}; {{{pechaside1}}} - {{{pechaside2}}}; {{{ringutulkunote}}}
Colophon
!!!WHAT TO PUT HERE??? CREATE METADATA FOR COLLOPHON???

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མན་ངག་གཅོད་ཀྱི་བཀའ་ཚོམས་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་མ་གཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལབ་ཀྱི་སྒྲོལ་མས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། གཞུང་འདི་ཉིད་གྲ་ས་ཧ་ག་སྟོན་གྱི་དུས་ཉན་བཤད་བྱེད་པ་བརྒྱད་ཅུ་ཙམ་བྱུང་ཟེར་ལ། སྔ་དུས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་མདོ་སྡུད་པ་དང་སྦྱར་བ་ཞིག་ཀྱང་སྣང་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་ས་བཅད་དང་འགྲེལ་བས་མཚོན་ཕྱིས་ཀྱི་གཞུང་འགྲེལ་མང་ངོ། འདི་དང་བྲམ་ཟེ་ཨཱརྱ་དེ་བས་མཛད་པའི་གཞུང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་གཉིས་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གདམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ལྟ་བུར་སྣང་ངོ། མཆན སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།

shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i man ngag gcod kyi bka' tshoms chen mo zhes bya ba ma gcig ye shes kyi mkha' 'gro lab kyi sgrol mas mdzad pa rdzogs so/_gzhung 'di nyid gra sa ha ga ston gyi dus nyan bshad byed pa brgyad cu tsam byung zer la/_snga dus kyi 'grel pa mdo sdud pa dang sbyar ba zhig kyang snang zhing /_chos kyi rje rang byung rdo rjes sa bcad dang 'grel bas mtshon phyis kyi gzhung 'grel mang ngo/_'di dang bram ze Ar+ya de bas mdzad pa'i gzhung yid bzhin nor bu gnyis gcod yul gyi gdams pa thams cad kyi gzhi lta bur snang ngo/_mchan_sarba dA ka l+yA NaM b+ha wa tu/

Further Cataloging data
*Side A:
  • གཡོན་: !!!གཅོད་ ཕ་ (གྲངས་ཀ་) འགྲེལ་
Left: !!!gcod pha (tibfolio#) 'grel
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: !!!གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: {{{pechaside2}}}
  • གཡས་: #!!!
Right: #!!!
Volume #: Template:Text Vol Info

Begin-End Pages (Western): {{{pagesinvolume}}}

Begin Tibetan page and line #: {{{beginfolioline}}}

End Tibetan page and line #: {{{endfolioline}}}

Total # of pages (Western): {{{totalpages}}}

Total # of pages (Tibetan): {{{totalfolios}}} folios

Number of lines per page: {{{linesperpage}}}