Tibetan:གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 17:32, 15 October 2010 by Adam (talk | contribs) (Created page with "Cataloging data for this text __TOC__ ==Full Title== Tibetan: <span class=TibUni20>གྲུབ…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Cataloging data for this text

Full Title[edit]

Tibetan: གྲུབ་ཆེན་ན་རོ་པའི་གདམས་ངག་ཆོས་དྲུག་སྐོར་གྱི་བཀའ་དཔེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞུགས་སོ།
Wylie: grub chen na ro pa'i gdams ngag chos drug skor gyi bka' dpe tshigs su bcad pa bzhugs so/

Tibetan text[edit]

Notes[edit]