Tibetan:དཀར་ཆག་པོད་གསུམ་པ་

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 16:26, 2 February 2018 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "dkarchagtib" to "KarchagTitleTib")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

བཀའ་གདམས་པོད་གཅིག་པ་
bka' gdams pod gcig pa

Damngak Dzö Volume 3 (ག)

དཀར་ཆག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 1.jpg

༈༈༈༡༈༈༈།གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དང་པོ། ག༽ སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་གཉིས་པ་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར་ལ་གཞུང་། གདམས་པ། མན་ངག་གི་སྐོར་ཞེས་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པའི་རྩ་བ་གདམས་ངག་མཛོད་འདིར་ཇི་ལྟར་བཞུགས་པའི་མཚན་ཐ་ལ། དང་པོ་གཞུང་གི་སྐོར་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་སྤྱིའི་རིམ་པའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་སྒྲོན་མ་ཇོ་བོ་རྗེས་མཛད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་དོན་བདུན་མའི་རྩ་བ་ས་བཅད་བཅས་ བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་གྱི་ཚིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བཅས་ཚན་སྦྲེལ་ལྡེབ་༧། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པའི་འགྲེལ་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་གསལ་བ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ལམ་རིམ་བསྡུས་དོན་ཚིགས་བཅད་་་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༤། བྱིན་རླབས་ཉེ་་་བརྒྱུད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡ ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་གསེར་གྱི་ཡང་ཞུན་རྒྱལ་བ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༩། ལམ་རིམ་ཁྲིད་ཡིག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའི་འདེ་ལམ་པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་རྒྱན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༢༥། ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཕྱག་བཞེས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༠ རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་རིམ་པ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཁྲིད་ཡིག་

3-dkar chag-DNZ Tsadra Scan Page 2.jpg

༈༈༈༢༈༈༈བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ལྡེབ་༤༧། ཟབ་མོ་དབུ་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལམ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་གསུང་ལྡེབ་༢༤། ཐེག་ཆེན་ཤིནྟུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལྡེབ་༢༧། གཉིས་པ་གདམས་ངག་གི་སྐོར་ལ་་་་་ཐིག་པ་ཆེན་པོ་བློ་སྦྱོང་གི་དཀར་ཆག་ལྡེབ་༡། ཇོ་བོས་རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་འབྲོམ་སྟོན་གྱིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༡༣། ཇོ་བོ་མཉམ་མེད་གསེར་གླིང་པ་དང་མཇལ་བའི་རྣམ་ཐར་ལྡེབ་༨། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་གི་རྩ་ཚིག་ལྡེབ་༣། ཐེག་ཆེན་བློ་སྦྱོང་གི་ཚིག་མཚན་མེད་པ་ལྡེབ་༡། བློ་སྦྱོང་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་རྒྱལ་བ་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པ་ལྡེབ་༥༨། བསྡོམས་ཆོས་ཚན་༡༦། ལྡེབ་གྲངས་བསྡོམས་པ་༢༧༢། བཞུགས་པའོ༎ ༎

Notes