Tibetan:བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ ་ ་ ་

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 15:25, 19 February 2019 by Jeremi (talk | contribs) (Text replacement - "<onlyinclude>{{TibetanContent| " to "<onlyinclude>{{TibetanContent|content= ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.
བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ ་ ་ ་
bde mchog mkha' 'gro snyan gyi brgyud pa yid bzhin nor bu la gsol ba 'debs pa byin rlabs dpal ster
Damngak Dzö Volume 8 (ཉ་) / Pages 61-64 / Folios 1a1 to 2b4

Tibetan Text

༦༡བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་གྱི་བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
༦༢རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །གྲུབ་ཆེན་ཏཻ་ལོ་པ་དང་ནཱ་རོ་པ། །མར་པ་ལོ་ཙཱ་མི་ལ་རས་ཆེན་ཞབས། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཇའ་ལུས་མངོན་གྱུར་རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ། །ཡེ་ཤེས་བླ་མ་སྦས་པའི་གྲུབ་ཐོབ་གསུམ། །ཞང་སྟོན་ལོ་ཙཱ་དྷ་ར་ཤྲཱི་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱང་སེམས་ཆེན་པོ་ཀུན་ལྡན་རས་པ་དང་། །གཟི་བརྗིད་རྒྱལ་མཚན་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཞབས། །གཞོན་ནུ་རྒྱལ་མཚན་རས་ཆེན་གདན་གཅིག་པར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་འདུལ་འཛིན་ངག་གི་དབང་། །རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀར། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ །བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྒོད་ཚང་རས་ཆེན་ཞབས། །རབ་འབྱམས་རྣམ་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་གྲུབ་མཆོག་དབང་། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་བཀའ་བརྒྱུད་སྒྲོན་མེ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་འཛམ་གླིང་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །ངག་གི་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་སྐལ་བཟང་དང་། །དཔལ་
༦༣ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ངེས་དོན་བསྟན་འཛིན་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་ །མཐུ་སྟོབས་རྒྱ་མཚོ་རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་དང་། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དངོས། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་ས་ཨོ །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ངེས་པར་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་དང་། །མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་པའི། །སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྨིན་བྱེད་དབང་ཐོབ་དམ་ཚིག་སྡོམ་ལ་གནས། །ཟབ་གསལ་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད་རིམ་ཕ་རོལ་སོན། །སྣོད་བཅུད་སྣང་གྲགས་རིག་པའི་རྣམ་རོལ་ཀུན། །ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རླུང་དང་གཏུམ་མོས་འབར་འཛག་དབུ་མར་ཐིམ། །ཅིར་སྣང་སྒྱུ་མས་ཆགས་སྡང་དབྱིངས་སུ་གྲོལ། །ཉིང་འཁྲུལ་རང་དག་ཉམས་དང་རྟོགས་པ་ཡི། །འོད་གསལ་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་ །སྐུ་གསུམ་འཕོ་བས་ཐར་འི་གྲོང་འཇུག་ཅིང་། །བར་དོའ་སྣང་ཆ་ཟུང་འཇུག་ལོངས་སྐུར་ཤར། །དངོས་དང་ཡིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་ནས། །བདེ་སྟོང་དགའ་བཞི་འཆར་བར
༦༤ཁྱད་པར་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་མངོན་སུམ་རྟོགས་པའི་མཐུས། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངང་། །མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་ནད་གདོན་ཉེར་འཚེ་སོགས། །ལམ་བཟང་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་ལམ་འདི་ལ་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོའ་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས་སྙན་བརྒྱུད་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་སྐབས། །རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་རས་ཆུང་ཕུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོའ་ཡང་རྩེར་གྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།


Notes


Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.