Difference between revisions of "Wylie:'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7
 
|linesperpage = 7
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3968]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3968]
|notes = Chökyi Nyima says author is Chos rgyal 'phag pa (from the lam 'bras pod dmar), blo gros mtha' yas is NOT in colophon
+
|notes = Author needs to be checked with Cyrus Stearns. Chökyi Nyima says author is Chos rgyal 'phag pa (from the lam 'bras pod dmar)
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 124: Line 124:
 
'''Scribe:''' None given
 
'''Scribe:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: chos rgyal 'phags pa]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:04, 9 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 6 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Topic Information[edit]

grol byed khrid - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། །འབྲོག་མི་ལོ་ཙཱ་བས་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་ལ་གསན་པའི་སྒོ་དྲུག་ཆོས་འབྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_/'brog mi lo tsA bas mkhas pa sgo drug la gsan pa'i sgo drug chos 'brel du grags pa'i khrid yig ces bya ba bzhugs so//
 • Line 2: ༢།ལམ་འབྲས་པོད་དམར་ནས་བྱུང་།
2/lam 'bras pod dmar nas byung /
 • Left side print: ཆ་ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
cha khrid gcig yig
 • Right side print: 289

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཆ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: cha khrid (tibfolio#) yig
 • གཡས་: (#)
Right: (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: གདམས་མཛོད་ས་སྐྱའི་སྐོར། སྒོ་དྲུག་ཆོས་
Left: gdams mdzod sa skya'i skor/_sgo drug chos
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 006 (ཆ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition: 0109

Master text#: 0109

Begin-End Pages (Western): 289-303

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a4

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8

Number of lines per page: 7 (1 page of 2, 1 page of 4, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །རྗེ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བླ་ཆེ་དང་བྲོག་མིས་ཟབ་པའི་གནད་དགུ་ཕྱེ་ཡང། ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བས་བློ་དམན་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་བླག་ཏུ་མ་གོ་ནས། འབྲིང་མཚམས་མ་ཇོ་སངས་རྒྱས་སྐྱིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་བྲིས་པའོ།

Partial colophon in Wylie: /rje nA ro pa'i gdams ngag_/bla che dang brog mis zab pa'i gnad dgu phye yang/_cung zad mi gsal bas blo dman rnams kyis bde blag tu ma go nas/_'bring mtshams ma jo sangs rgyas skyid kyis gsol ba btab pa'i ngor bris pa'o/

Author: [[ ]]

Translator: None given

Scribe: None given