Page values for "Wylie:'phags pa spyan ras gzigs kyis grub chen mi tra dzo ki la gsungs pa'i rang gi sems nyid ngal gso ba'i man ngag"

Jump to navigation Jump to search

"WyliePageContent" values

TextAuthorDge slong dpal gyi ming can
VolumeNumber16
TextNumber25
PageNumbers497-523
FolioNumbers1a1 - 14a2
TibTitleའཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་རང་གི་སེམས་ ་ ་ ་
TibetanContent