Difference between revisions of "Wylie:'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(No difference)

Revision as of 20:07, 3 August 2012


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །  གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ། །

Wylie: @#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa bzhugs so/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རཱ་ག་ཨ་སྱ་ - rA ga a s+ya

Topic Information[edit]

gnas mdo bka' brgyud - Instruction manual

dmar khrid - gnas mdo lugs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Experiential Instructions of Chenrezi, the Essential Practice of Mahamudra and Dzogchen Combined.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །  གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ། །
@#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa bzhugs so/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/
  • Left side print: ཏ དམར་ གཅིག་ ཁྲིད་
ta dmar gcig khrid
  • Right side print: 325

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ དམར་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ta dmar (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: གནས་མདོ་ལུགས།
Left: gnas mdo lugs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09 (ཏ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 325-347

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 12a5

Total # of pages (Western): 23

Total # of pages (Tibetan): 12 folios

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: ༎དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་གླུ་ཆུང་ལེའུ་བརྒྱད། །དད་ལྡན་ཚོང་དཔོན་བུ་ལུ་ཞེས་བ་བས། །ཤོག་གུ་ཕུལ་བའི་བལྡབས་ལེན་ལ་དམིགས་ནས། །ཞག་གསུམ་ཁྲིད་ཆུང་བཤད་པའི་བརྗེད་ཐོ་ལ། །རྟག་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན། །རྫོགས་པར་བྲིས་འདི་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སོ། །འཕྲལ་དུ་ཡིད་ལ་གང་ཤར་བྲིས་བ་ལ། །འགལ་བ་མཆིས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཤགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྫོགས་སོ༎

Partial colophon in Wylie: //de ltar nyams len glu chung le'u brgyad/_/dad ldan tshong dpon bu lu zhes ba bas/_/shog gu phul ba'i bldabs len la dmigs nas/_/zhag gsum khrid chung bshad pa'i brjed tho la/_/rtag lo sa ga zla ba'i tshes gnyis nyin/_/rdzogs par bris 'di rA ga a s+yas so/_/'phral du yid la gang shar bris ba la/_/'gal ba mchis na mkhas pa rnams la bshags/_/thugs rje chen po'i dmar khrid rdzogs so//

Author: rA ga a s+ya.

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: requested by tshong dpon bu lu.[1]

Text Lineage: None given