Wylie:'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 18:08, 22 January 2015 by Jeremi (talk | contribs) (Text replace - "|collection = gdams ngag mdzod." to "|collection = gdams ngag mdzod")
Jump to navigation Jump to search


[[Image:DNZVolumeVolume 009,_325-347._'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa.

Damngak Dzö Volume Volume 009, ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 325-347. / Folios 1a1 to 12a5

Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །  གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ། །

Wylie: @#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa bzhugs so/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རཱ་ག་ཨ་སྱ་ - rA ga a s+ya

Topic Information[edit]

gnas mdo bka' brgyud - Instruction manual

dmar khrid - gnas mdo lugs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Experiential Instructions of Chenrezi, the Essential Practice of Mahamudra and Dzogchen Combined.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །  གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ། །
@#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa bzhugs so/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/
  • Left side print: ཏ དམར་ གཅིག་ ཁྲིད་
ta dmar gcig khrid
  • Right side print: 325

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ དམར་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ta dmar (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: གནས་མདོ་ལུགས།
Left: gnas mdo lugs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09 (ཏ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 325-347

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 12a5

Total # of pages (Western): 23

Total # of pages (Tibetan): 12 folios

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: ༎དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་གླུ་ཆུང་ལེའུ་བརྒྱད། །དད་ལྡན་ཚོང་དཔོན་བུ་ལུ་ཞེས་བ་བས། །ཤོག་གུ་ཕུལ་བའི་བལྡབས་ལེན་ལ་དམིགས་ནས། །ཞག་གསུམ་ཁྲིད་ཆུང་བཤད་པའི་བརྗེད་ཐོ་ལ། །རྟག་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན། །རྫོགས་པར་བྲིས་འདི་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སོ། །འཕྲལ་དུ་ཡིད་ལ་གང་ཤར་བྲིས་བ་ལ། །འགལ་བ་མཆིས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཤགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྫོགས་སོ༎

Partial colophon in Wylie: //de ltar nyams len glu chung le'u brgyad/_/dad ldan tshong dpon bu lu zhes ba bas/_/shog gu phul ba'i bldabs len la dmigs nas/_/zhag gsum khrid chung bshad pa'i brjed tho la/_/rtag lo sa ga zla ba'i tshes gnyis nyin/_/rdzogs par bris 'di rA ga a s+yas so/_/'phral du yid la gang shar bris ba la/_/'gal ba mchis na mkhas pa rnams la bshags/_/thugs rje chen po'i dmar khrid rdzogs so//

Author: rA ga a s+ya.

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: requested by tshong dpon bu lu.[1]

Text Lineage: None given