Wylie:'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 22:44, 27 August 2010 by Guest (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 9 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། །  གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ། །

Wylie: @#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རཱ་ག་ཨ་སྱ་ - rA ga a s+ya

Topic Information[edit]

gnas mdo bka' brgyud - Instruction manual

dmar khrid - gnas mdo lugs

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་ཕྱག་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ། །  གནས་མདོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཡང་དག་པའོ། །
@#/_/'phags pa thugs rje chen po'i dmar khrid phyag rdzogs zung 'jug gi nyams len snying po bsdus pa/_/__gnas mdo bka' brgyud kyi zab chos yang dag pa'o/_/
  • Left side print: ཏ དམར་ གཅིག་ ཁྲིད་
ta dmar gcig khrid
  • Right side print: 325

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ དམར་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད་
Left: ta dmar (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: གནས་མདོ་ལུགས།
Left: gnas mdo lugs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09 (ཏ་)

Text # in volume: 018

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 325-347

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 12a5

Total # of pages (Western): 23

Total # of pages (Tibetan): 12 folios

Number of lines per page: 7 (3 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: ༎དེ་ལྟར་ཉམས་ལེན་གླུ་ཆུང་ལེའུ་བརྒྱད། །དད་ལྡན་ཚོང་དཔོན་བུ་ལུ་ཞེས་བ་བས། །ཤོག་གུ་ཕུལ་བའི་བལྡབས་ལེན་ལ་དམིགས་ནས། །ཞག་གསུམ་ཁྲིད་ཆུང་བཤད་པའི་བརྗེད་ཐོ་ལ། །རྟག་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་གཉིས་ཉིན། །རྫོགས་པར་བྲིས་འདི་རཱ་ག་ཨ་སྱས་སོ། །འཕྲལ་དུ་ཡིད་ལ་གང་ཤར་བྲིས་བ་ལ། །འགལ་བ་མཆིས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་བཤགས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དམར་ཁྲིད་རྫོགས་སོ༎

Partial colophon in Wylie: //de ltar nyams len glu chung le'u brgyad/_/dad ldan tshong dpon bu lu zhes ba bas/_/shog gu phul ba'i bldabs len la dmigs nas/_/zhag gsum khrid chung bshad pa'i brjed tho la/_/rtag lo sa ga zla ba'i tshes gnyis nyin/_/rdzogs par bris 'di rA ga a s+yas so/_/'phral du yid la gang shar bris ba la/_/'gal ba mchis na mkhas pa rnams la bshags/_/thugs rje chen po'i dmar khrid rdzogs so//

Author: rA ga a s+ya

Translator:

Scribe: