Wylie:Bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 15:03, 2 August 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེ…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 9 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ། །ཨུ་པ་དེ་ཤ་གམྦྷི་ར།

Wylie: @#/_/bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba/_/u pa de sha gam+b+hi ra/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

rig 'dzin chos kyi grags pa འཕྱོང་རྒྱས་གྲགས་པ་དབང་པོ་ - 'phyong rgyas grags pa dbang po

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud- Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །བླ་མེད་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཕྲེང་བ། །ཨུ་པ་དེ་ཤ་གམྦྷི་ར།
@#/_/bla med lhan skyes rnam bzhi'i rdzogs rim snying po don gyi phreng ba/_/u pa de sha gam+b+hi ra/
  • Left side print: ཏ རྫོགས་ གཅིག་ རིམ་
ta rdzogs gcig rim
  • Right side print: 469

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ རྫོགས་ (གྲངས་ཀ་) རིམ་
Left: ta rdzogs (tibfolio#) rim
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud
  • Side B:
  • གཡོན་: འབྲི་གུང་ལྷན་སྐྱེས་རྣམ་བཞི་
Left: 'bri gung lhan skyes rnam bzhi
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09

Text # in volume: 025

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 469-513

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 23a6

Total # of pages (Western): 65

Total # of pages (Tibetan): 23

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་ཡང་འབྲི་དམ་པ་ཆོས་ཕྱུག་གི་ཀླུང་ཕོ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་ཚུགས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ལྕང་ལོ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་གན་མཛོད་དུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཡང་ཐ་འཕྱོང་རྒྱས་གྲགས་པ་དབང་པོས་བགྱིས་པ་སྟེ་འདིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྨན་པར་གྱུར་ཅིག

Partial colophon in Wylie: /ces pa yang 'bri dam pa chos phyug gi klung pho brang bkra shis tshugs kyi re'u mig lcang lo can rdo rje theg pa'i gan mdzod du bris pa'i yi ge pa ni bka' 'bangs kyi yang tha 'phyong rgyas grags pa dbang pos bgyis pa ste 'dis sems can thams cad la sman par gyur cig

Author: 'phyong rgyas grags pa dbang po

Translator:

Scribe: