Difference between revisions of "Wylie:Chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
(Created page with '::<big>Click here for unicode Tibetan text</big><br> <font size="+2">↩</font> Back to volume 10 outline…')
 
*>DrlEditorOne
Line 1: Line 1:
::<big>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
+
::<big>[[ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 10|Back to volume 10 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 10|Back to volume 10 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = [[]].
+
|title = [[chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[]].
+
|author = [['jam mgon kong sprul]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 16: Line 16:
 
|volnumber = Volume 10,
 
|volnumber = Volume 10,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
|totalpages =
+
|totalpages = 19
|totalfolios =
+
|totalfolios = 10
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 223-241.
 
|beginfolioline = 1a1
 
|beginfolioline = 1a1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 10a6
|linesperpage = 7 (2 lines of 5)
+
|linesperpage = 7 (2 lines of 5, 1 lines of 6)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3972]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3972]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic =
+
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = mar pa bka' brgyud
 
|tibcategory = mar pa bka' brgyud
Line 31: Line 31:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>ADDTIBETANSCRIPTHERE</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: ADDWYLIEHERE<br>
+
Wylie: @#/_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar//<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]] - [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
mar pa bka' brgyud - TOPIC
+
mar pa bka' brgyud - Instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[TEXTTITLETIBETAN]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཐ་༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]]. [[ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཐ་༽, ༢༢༣-༢༤༡. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[TEXTTITLEWYLIE]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 10(tha), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]. [[chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 10(tha), 223-241. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 66: Line 66:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: TIBETANHERE
+
:*Line 1: ༄༅། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར༎
:::@#/_WYLIEHERE//_//
+
:::@#/_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar//
:*Left side print: TIBETANHERE
+
:*Left side print: ཐ གདམས་ གཅིག་ ཁྲིད།
::: WYLIEHERE
+
::: tha gdams gcig khrid
:*Right side print:
+
:*Right side print: 223
 
:::  
 
:::  
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། No title
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
:::  
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
 
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  ཐ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད།
::Left:  WYLIEHERE
+
::Left:  tha gdams (tibfolio#) khrid
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
+
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་སྐོར།
::Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
+
::Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud skor/
  
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  ལོ་རས་ཐུབ་པ་ལྔ་ཁྲིད།
::Left: WYLIEHERE
+
::Left: lo ras thub pa lnga khrid/
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
Line 94: Line 92:
 
'''Volume #:''' 010
 
'''Volume #:''' 010
  
'''Text # in volume:'''  
+
'''Text # in volume:''' 017
  
 
'''Text # in edition:'''  
 
'''Text # in edition:'''  
Line 100: Line 98:
 
'''Master text#:'''  
 
'''Master text#:'''  
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 223-241
  
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
 
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
  
'''End Tibetan page and line #''':  
+
'''End Tibetan page and line #''': 10a6
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 19
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 20
  
'''Number of lines per page:''' 7 (2 lines of 5)
+
'''Number of lines per page:''' 7 (2 lines of 5, 1 page of 6)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ཞེས་པའི་ཁྲིད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ། སྣང་བས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་། ཡིག་རྙིང་གི་བཤད་དོན་བསྒྲིལ་བའི་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' zhes pa'i khrid tshul khyad par can 'di'ang rgyun shin tu dkon pa/_snang bas dang 'dod yid ches kyi dad bas kun nas bslangs te/_jo nang rje btsun kun dga' grol mchog gi gsung rab las 'byung ba nyid rtsa bar bzung /_yig rnying gi bshad don bsgril ba'i gsal byed kyis brgyan te karma ngag dbang yon tan rgya mtshos shrI de bI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  
Line 122: Line 120:
 
'''Scribe:'''
 
'''Scribe:'''
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 16:40, 27 July 2010

[[ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 10 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར༎

Wylie: @#/_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར༎
@#/_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar//
  • Left side print: ཐ གདམས་ གཅིག་ ཁྲིད།
tha gdams gcig khrid
  • Right side print: 223

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཐ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད།
Left: tha gdams (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: ལོ་རས་ཐུབ་པ་ལྔ་ཁྲིད།
Left: lo ras thub pa lnga khrid/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 010

Text # in volume: 017

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 223-241

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a6

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 20

Number of lines per page: 7 (2 lines of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: ཞེས་པའི་ཁྲིད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ། སྣང་བས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་། ཡིག་རྙིང་གི་བཤད་དོན་བསྒྲིལ་བའི་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: zhes pa'i khrid tshul khyad par can 'di'ang rgyun shin tu dkon pa/_snang bas dang 'dod yid ches kyi dad bas kun nas bslangs te/_jo nang rje btsun kun dga' grol mchog gi gsung rab las 'byung ba nyid rtsa bar bzung /_yig rnying gi bshad don bsgril ba'i gsal byed kyis brgyan te karma ngag dbang yon tan rgya mtshos shrI de bI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//

Author: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Translator:

Scribe: