Difference between revisions of "Wylie:Chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar]].
 
|title = [[chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[kun dga' grol mchog]], and [['jam mgon kong sprul]].
+
|author = [[kun dga' grol mchog]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
|editor =
+
|editor = [['jam mgon kong sprul]].
 
|redactor =  
 
|redactor =  
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7 (2 lines of 5, 1 lines of 6)
 
|linesperpage = 7 (2 lines of 5, 1 lines of 6)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3972]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3972]
|notes = Authorship of the original text is attributed to kun dga' grol mchog, but kongtrul provides some clarification on the text here too. Maybe we should think about a format for distinguishing btwn primary authors and authors of commentaries?
+
|notes =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 95: Line 95:
 
::Right: #
 
::Right: #
  
'''Volume #:''' 010
+
'''Volume #:''' 010 (ཐ་)
  
 
'''Text # in volume:''' 017
 
'''Text # in volume:''' 017
Line 111: Line 111:
 
'''Total # of pages (Western):''' 19
 
'''Total # of pages (Western):''' 19
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 20
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 10 folios
  
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 lines of 5, 1 page of 6)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 lines of 5, 1 page of 6)
Line 119: Line 119:
 
'''Partial colophon in Wylie:''' zhes pa'i khrid tshul khyad par can 'di'ang rgyun shin tu dkon pa/_snang bas dang 'dod yid ches kyi dad bas kun nas bslangs te/_jo nang rje btsun kun dga' grol mchog gi gsung rab las 'byung ba nyid rtsa bar bzung /_yig rnying gi bshad don bsgril ba'i gsal byed kyis brgyan te karma ngag dbang yon tan rgya mtshos shrI de bI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//
 
'''Partial colophon in Wylie:''' zhes pa'i khrid tshul khyad par can 'di'ang rgyun shin tu dkon pa/_snang bas dang 'dod yid ches kyi dad bas kun nas bslangs te/_jo nang rje btsun kun dga' grol mchog gi gsung rab las 'byung ba nyid rtsa bar bzung /_yig rnying gi bshad don bsgril ba'i gsal byed kyis brgyan te karma ngag dbang yon tan rgya mtshos shrI de bI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//
  
'''Author:''' [[rje btsun kun dga' grol mchog]], and<br>[[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
+
'''Author:''' [[rje btsun kun dga' grol mchog]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  
  
 
'''Scribe:'''
 
'''Scribe:'''
 +
 +
'''Editor:'''  [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
  
 
[[Category: kun dga' grol mchog]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: kun dga' grol mchog]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 15:43, 17 August 2010

[[ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 10 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར༎

Wylie: @#/_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ - rje btsun kun dga' grol mchog, and
ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

'brug pa bka' brgyud - Instruction manual

gdams khrid - lo ras thub pa lnga khrid

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་སྨད་འབྲུག་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ཐུབ་པ་ལྔའི་གདམས་ཁྲིད་ཆོས་སྐུ་རང་ཤར༎
@#/_chos rje lo ras pa las brgyud pa'i dpal ldan smad 'brug bka' brgyud kyi khyad chos thub pa lnga'i gdams khrid chos sku rang shar//
  • Left side print: ཐ གདམས་ གཅིག་ ཁྲིད།
tha gdams gcig khrid
  • Right side print: 223

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཐ གདམས་ (གྲངས་ཀ་) ཁྲིད།
Left: tha gdams (tibfolio#) khrid
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་སྐོར།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud skor/
  • Side B:
  • གཡོན་: ལོ་རས་ཐུབ་པ་ལྔ་ཁྲིད།
Left: lo ras thub pa lnga khrid/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 010 (ཐ་)

Text # in volume: 017

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 223-241

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a6

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 10 folios

Number of lines per page: 7 (2 lines of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: ཞེས་པའི་ཁྲིད་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདིའང་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པ། སྣང་བས་དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་བས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བ་ཉིད་རྩ་བར་བཟུང་། ཡིག་རྙིང་གི་བཤད་དོན་བསྒྲིལ་བའི་གསལ་བྱེད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎

Partial colophon in Wylie: zhes pa'i khrid tshul khyad par can 'di'ang rgyun shin tu dkon pa/_snang bas dang 'dod yid ches kyi dad bas kun nas bslangs te/_jo nang rje btsun kun dga' grol mchog gi gsung rab las 'byung ba nyid rtsa bar bzung /_yig rnying gi bshad don bsgril ba'i gsal byed kyis brgyan te karma ngag dbang yon tan rgya mtshos shrI de bI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su bgyis pa dge legs 'phel//

Author: rje btsun kun dga' grol mchog

Translator:

Scribe:

Editor: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho