Difference between revisions of "Wylie:Chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>BotRemoveLinks1
Line 1: Line 1:
::<big>[[ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 9|Back to volume 9 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med]].
 
|title = [[chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople = [[Karmapa, 3rd]].
 +
|lineagedata = [[Nāropa]], [[mar pa chos kyi blo gros]], [[mi la ras pa]], [[bla ma]]?, [[sgam po pa]], [[Karmapa, 1st]], [['gro mgon ras chen]], [[spom brag pa bsod nams rdo rje]], [[Karmapa. 2nd]], [[bla ma gnyan ras]], [[Karmapa, 3rd]], [[rtogs ldan mgon po rgyal mtshan]], [[Karmapa, 4th]].(in the order given in the colophon, Volume 09, p 174, 4a1-4a3)
 
|author = [[Karmapa, 3rd]]?.
 
|author = [[Karmapa, 3rd]]?.
 
|translator =
 
|translator =
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3971]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3971]
|notes = It's clear from the title that Rangjung Dorje is the source for this text, but the lineage at the end of the text includes the fourth karmapa, and the regent who received the teachings from Rangjung Dorje and passed them on. We may want to include this lineage in the cataloging data at some point.
+
|notes = It's clear from the title that Rangjung Dorje is the source for this text, but the lineage at the end of the text includes the fourth karmapa, and the regent who received the teachings from Rangjung Dorje and passed them on. [[Ringu Tulku]] [[Contents of the gdams ngag mdzod]], 1999. lists Rangjung Dorje as the author -[[Dan Martin]]. [[A Catalog of the Gdams-ngag Mdzod]], 1993. only lists the title. 
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 30: Line 32:
 
|pechaside2 = karma kaM tshang
 
|pechaside2 = karma kaM tshang
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = Lung Sem Nyi Me of Karmapa Rangjung Dorje.
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་]]</span>
 
}}
 
}}
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད། །</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་སོ། །</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med/_/<br>
+
Wylie: @#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med bzhugs so/_/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 46: Line 51:
  
 
rlung sems - karma kaM tshang
 
rlung sems - karma kaM tshang
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' Lung Sem Nyi Me of Karmapa Rangjung Dorje.
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 56: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 70: Line 82:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད། །
+
:*Line 1: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་སོ། །
:::@#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med/_/
+
:::@#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med bzhugs so/_/
 
:*Left side print: ཏ རླུང་ གཅིག་ སེམས་
 
:*Left side print: ཏ རླུང་ གཅིག་ སེམས་
 
::: ta rlung gcig sems
 
::: ta rlung gcig sems
Line 114: Line 126:
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ། །རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཙས་པ། མར་པ། མི་ལ། བླ་མ། ལྷ་རྗེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། འགྲོ་མགོན་རས་ཆེན། སྦོམ་བྲག་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་པ། བླ་མ་གཉན་རས། རིན་པོ་ཆེ་རང་བྱུང་བ། རྟོགས་ལྡན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའོ༎</span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ། །རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཙས་པ། མར་པ། མི་ལ། བླ་མ། ལྷ་རྗེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། འགྲོ་མགོན་རས་ཆེན། སྤོམ་བྲག་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་པ། བླ་མ་གཉན་རས། རིན་པོ་ཆེ་རང་བྱུང་བ། རྟོགས་ལྡན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའོ༎་</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:''' /dpal nA ro pa'i gdams ngag_/bskyed rim lhan cig skyes ma/_/rdzogs rim rlung sems gnyis med dang btsas pa/_mar pa/_mi la/_bla ma/_lha rje/_dus gsum mkhyen pa/_'gro mgon ras chen/_sbom brag pa/_rin po che karma pa/_bla ma gnyan ras/_rin po che rang byung ba/_rtogs ldan mgon po rgyal mtshan/_rol pa'i rdo rje'o//
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /dpal nA ro pa'i gdams ngag_/bskyed rim lhan cig skyes ma/_/rdzogs rim rlung sems gnyis med dang btsas pa/_mar pa/_mi la/_bla ma/_lha rje/_dus gsum mkhyen pa/_'gro mgon ras chen/_spom brag pa/_rin po che karma pa/_bla ma gnyan ras/_rin po che rang byung ba/_rtogs ldan mgon po rgyal mtshan/_rol pa'i rdo rje'o//
  
 
'''Author:''' [[rang byung rdo rje]]
 
'''Author:''' [[rang byung rdo rje]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
 +
 
 +
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' [[nA ro pa]], [[mar pa]], [[mi la]], [[bla ma]], [[lha rje]], [[dus gsum mkhyen pa]], [['gro mgon ras chen]], [[spom brag pa]], [[rin po che karma pa]]<ref>[[Karmapa, 2nd]]</ref>, [[bla ma gnyan ras]], [[rin po che rang byung ba]], [[rtogs ldan mgon po rgyal mtshan]], [[rol pa'i rdo rje]] (in the order given in the colophon, Volume 09, p 174, 4a1-4a3).
  
'''Scribe:'''
 
  
 
<references/>
 
<references/>
  
[[Category: Karmapa, 3rd]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: Karmapa, 3rd]][[Category: Nāropa]][[Category: mar pa chos kyi blo gros]][[Category: mi la ras pa]][[Category: sgam po pa]][[Category: Karmapa, 1st]][[Category: spom brag pa bsod nams rdo rje]][[Category: Karmapa, 2nd]][[Category: Karmapa, 4th]]{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:32, 17 September 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་སོ། །

Wylie: @#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med bzhugs so/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - rang byung rdo rje

Topic Information[edit]

karma kaM tshang - Instruction manual

rlung sems - karma kaM tshang

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: Lung Sem Nyi Me of Karmapa Rangjung Dorje.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཆོས་རྗེ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་བཞུགས་སོ། །
@#/_/chos rje rang byung rdo rjes mdzad pa'i rlung sems gnyis med bzhugs so/_/
  • Left side print: ཏ རླུང་ གཅིག་ སེམས་
ta rlung gcig sems
  • Right side print: 167 / གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
gdams ngag mdzod bka' brgyud/

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ རླུང་ (གྲངས་ཀ་) སེམས་
Left: ta rlung (tibfolio#) sems
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09 (ཏ་)

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 167-173

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a3

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །དཔལ་ནཱ་རོ་པའི་གདམས་ངག །བསྐྱེད་རིམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ། །རྫོགས་རིམ་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་དང་བཙས་པ། མར་པ། མི་ལ། བླ་མ། ལྷ་རྗེ། དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ། འགྲོ་མགོན་རས་ཆེན། སྤོམ་བྲག་པ། རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་པ། བླ་མ་གཉན་རས། རིན་པོ་ཆེ་རང་བྱུང་བ། རྟོགས་ལྡན་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན། རོལ་པའི་རྡོ་རྗེའོ༎་

Partial colophon in Wylie: /dpal nA ro pa'i gdams ngag_/bskyed rim lhan cig skyes ma/_/rdzogs rim rlung sems gnyis med dang btsas pa/_mar pa/_mi la/_bla ma/_lha rje/_dus gsum mkhyen pa/_'gro mgon ras chen/_spom brag pa/_rin po che karma pa/_bla ma gnyan ras/_rin po che rang byung ba/_rtogs ldan mgon po rgyal mtshan/_rol pa'i rdo rje'o//

Author: rang byung rdo rje

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: nA ro pa, mar pa, mi la, bla ma, lha rje, dus gsum mkhyen pa, 'gro mgon ras chen, spom brag pa, rin po che karma pa[1], bla ma gnyan ras, rin po che rang byung ba, rtogs ldan mgon po rgyal mtshan, rol pa'i rdo rje (in the order given in the colophon, Volume 09, p 174, 4a1-4a3).