Difference between revisions of "Wylie:Dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 41: Line 41:
 
Wylie: @//_dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po bzhugs so//<br>
 
Wylie: @//_dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po bzhugs so//<br>
 
<br>
 
<br>
Pages X-XX also include:
+
Pages 16-38 also include:
  
 
#<span class=TibetanUnicode16>ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་ངག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ།</span> - 8b2-11b1<br><br>Wylie: lam dri ma med pa dngul sgong ngag pa'i skor bzhugs so/, - 16-22<br><br>
 
#<span class=TibetanUnicode16>ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་ངག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ།</span> - 8b2-11b1<br><br>Wylie: lam dri ma med pa dngul sgong ngag pa'i skor bzhugs so/, - 16-22<br><br>

Revision as of 21:10, 31 August 2010

[[དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་|Click here for unicode Tibetan text]]

Back to volume 13 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༎ དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @//_dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po bzhugs so//

Pages 16-38 also include:

 1. ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་དངུལ་སྒོང་ངག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། - 8b2-11b1

  Wylie: lam dri ma med pa dngul sgong ngag pa'i skor bzhugs so/, - 16-22

 2. །ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་གསེར་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། by མི་ཕམ་མགོན་པོ་ (ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་) - 11b1-13a7

  Wylie: /lam dri ma med pa gser sgong dag pa'i skor bzhugs so/, by mi pham mgon po (pha dam pa sangs rgyas) - 22-25

 3. ལམ་དྲི་མ་མེད་པ་ཤེལ་སྒོང་དག་པའི་སྐོར་བཞུགས་སོ། - 13b1-16a4

  Wylie: lam dri ma med pa shel sgong dag pa'i skor bzhugs so/, - 26-31

 4. རྒྱ་གར་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་དམ་པ་རྒྱ་གར་རམ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་གསུང་[1]མགུར་ཞལ་གདམས་དིང་རི་བརྒྱད་ཅུ་པ་བཞུགས་སོ༎ by དམ་པ་སངས་རྒྱས་ - 16a4-18b6

  Wylie: rgya gar gyi grub thob chen po dam pa rgya gar ram dam pa sangs rgyas zhes pa'i gsung[2]mgur zhal gdams ding ri brgyad cu pa bzhugs so//, by dam pa sangs rgyas - 31-36

 5. གྲུབ་ཆེན་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རས་པ་ལ་གདམས་པའི་དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་ by མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ - 18b6-19b1

  Wylie: grub chen dam pa sangs rgyas kyi rnal 'byor gyi dbang phyug mi la ras pa la gdams pa'i dam chos sdug bsngal zhi byed kyi snying por dril ba'i rdo rje'i mgur, by mi bskyod rdo rje - 36-38

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Multiple authors

Topic Information[edit]

rtsa ba - Instruction manual

rtsa ba - gdams mdzod zhi byed

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: Lantsa title
 • Line 2: ༄། ས དྡྷ རྨ དུཿ ཁ ཤ མ ཏི གྲ ནྠ གུ ཧྱཱ ཙི ནྟ ཏནྟྲ བ རྒྒ ར ཏྣ ག རབྷ བི ཧ ར ཏི སྨ༎ ༎
@/_sa_d+d+ha_rma_duH_kha_sha_ma_ti_gra_n+tha_gu_hyA_tsi_n+ta_tan+tra_ba_rg+ga_ra_t+na_ga_rb+ha_bi_ha_ra_ti_sma//_//
 • Line 3: ༄༎ དམ་ཆོས་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་ཀྱི་གཞུང་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་དུམ་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ༎
@//_dam chos sdug bsngal zhi byed kyi gzhung gsang ba bsam gyis mi khyab pa'i rgyud sde'i dum bu rin po che'i snying po bzhugs so//
 • Left side print:
པ གཅིག་ ག་
 • Right side print: 1

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གུ་ཧྱ་ཨ་ཙིནྟ་ཨཱ་པ་ནི་མ་ཧཱ་ཏནྟྲ་ཁ་ཎྜ་ནཱ་མ།
A li kA li gu hya a tsin+ta A pa ni ma hA tan+tra kha N+Da nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་གསང་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་དུམ་བུ།
A li kA li gsang ba bsam gyis mi khyab pa chu klung chen po'i rgyud kyi dum bu/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: པ རྩ་ (གྲངས་ཀ་) བ།
Left: pa rtsa (tibfolio#) ba/
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཞི་བྱེད།
Right: gdams ngag mdzod zhi byed/
 • Side B:
 • གཡོན་: གདམས་མཛོད་ཞི་བྱེད།
Left: gdams mdzod zhi byed/
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 013 (པ་)

Text # in volume: 001

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 1-38

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 19b1

Total # of pages (Western): 38

Total # of pages (Tibetan): 19 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 6, 1 page of 1)

Partial colophon in Tibetan: Multiple colophons

Partial colophon in Wylie:

Author: Multiple authors

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, pha dam pa sangs rgyas, Karmapa, 8th, mi la ras pa.

Text Lineage: None given

 1. Unreadable Tibetan character.
 2. See above