Wylie:Dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 23:45, 29 July 2010 by Guest (talk | contribs) (Created page with '::<big>[[དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 7 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/_dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho zhes bya ba bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

AUTHORNAMETIBETAN - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po

Topic Information[edit]

TIBCATEGORY - TOPIC

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་རས་ཆུང་ལུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བདེ་ཆེན་ལང་ཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
@#/_dpal 'khor lo bde mchog ras chung lugs kyi dkyil 'khor gyi cho ga bde chen lang tsho zhes bya ba bzhugs so/
 • Left side print:
WYLIEHERE
 • Right side print:
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 • བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: TIBETANHERE
Left: WYLIEHERE
 • གཡས་: TIBETANHERE
Right: WYLIEHERE
 • Side B:
 • གཡོན་: TIBETANHERE
Left: WYLIEHERE
 • གཡས་: TIBETANHERE
Right: WYLIEHERE

Volume #:

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western):

Begin Tibetan page and line #:

End Tibetan page and line #:

Total # of pages (Western):

Total # of pages (Tibetan):

Number of lines per page:

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིད་རིམ་རྣམས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་ལྟར། རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་གུས་པ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་དཔལ་བཟང་པོས་རྩ་བའི་ཡི་གེ་གཙང་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ནོར་བུ་སྐོར་གསུམ་དང་མཐུན་པར་ཤྲཱི་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི་ཙཱ་འདྲ་རིན་ཆེན་བྲག་གི་སྒྲུབ་གནས་སུ་རང་ལོ་གྱ་བདུན་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཉེ་བར་གནས་པ་བློ་གསལ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ནས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang gdams ngag mdzod bka' brgyud rin po che'i khrid rim rnams kyi smin byed du bzhugs su gsol ba dang /_mkhan chen bla ma rin po che karma bkra shis 'od zer rab tu rgyas pa'i sde'i zhal snga nas gsung bskul gnang ba ltar/_ris med kyi bstan pa la gus pa karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang pos rtsa ba'i yi ge gtsang smyon he ru ka'i nor bu skor gsum dang mthun par shrI de bI ko Ti tsA 'dra rin chen brag gi sgrub gnas su rang lo gya bdun par sbyar ba'i yi ge pa ni nye bar gnas pa blo gsal gsang sngags bstan 'dzin nas bgyis pa dge legs 'phel//_//

Author: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho phrin las kun khyab dpal bzang po

Translator: [[ ]]

Scribe: [[ ]]