Wylie:Dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 17:59, 11 August 2010 by *>DrlEditorOne
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 15 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎

Wylie: @#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ - rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje (kun spangs thugs rje brtson 'grus)

Topic Information[edit]

gzhung rtsa ba - Instruction manual

'grel pa - snying po bsdud pa

Condensed commentary on the guidance instructions for the vajrayoga of the kalacakra

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Though the colophon attributes this text to rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje, which has led scholars to believe that the text was written by yu mo mi bskyod rdo rje, Cyrus Stearns has argued, in Luminous Lives, that the text was actually written by kun spangs chen po (Kun spangs thugs rje brtson 'grus), who was often referred to as mi bskyod rdo rje as well.

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1:༄༅། །དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་གི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ༎ ༎
@#/_/dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor yan lag drug gi 'grel pa snying po bsdus pa//_//
 • Left side print: བ འགྲེལ་ གཅིག་ པ་
ba 'grel gcig pa
 • Right side print: 15

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཡོ་ག་ཥ་ཊ་ཨཾ་ག་བྲྀ་ཏི་ཧྲི་ད་ཡཾ་པིནྜ་ནཱ་མ།
yo ga Sha Ta aM ga br-i ti hri da yaM pin+Da nA ma/
 • བོད་སྐད་དུ། རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།
rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdus pa/

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: བ འགྲེལ་ (གྲངས་ཀ་) པ་
Left: ba 'grel (tibfolio#) pa
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར།
Right: gdams ngag mdzod rdo rje'i rnal 'byor/
 • Side B:
 • གཡོན་: སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་
Left: snying po bsdud pa
 • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 015 (བ་)

Text # in volume: 002

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 15-24

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 5b3

Total # of pages (Western): 10

Total # of pages (Tibetan): 5 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: /རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་འགྲེལ་པ་སྙིང་པོ་བསྡུད་བསྡུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་/ སོ་སོར་གཅོད་པའི་ལམ་ཡོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དོན་/ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དབལ་ཤ་བ་རི་དབང་ཕྱུག་གིས་གིས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་བི་བྷཱུ་ཏི་ཙནྡྲ་ལ་གསུངས་པའི་མན་ངག་ཁ་འཐོར་བ་རྣམས་རྣམས་/ དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དཔལ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་/ སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞུས་པའི་དོན་ཏུ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པའོ་/ //རྫོགས་སོ་//

Partial colophon in Wylie: /rnal 'byor yan lag drug pa'i 'grel pa snying po bsdud pa zhes bya ba/_so sor gcod pa'i lam yongs su rdzogs pa'i don/_sprul pa'i sku dbal sha ba ri dbang phyug gis ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra la gsungs pa'i man ngag kha 'thor ba rnams/_dpal dus kyi 'khor lo'i rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rjes/_skyes mchog dam pa rnams kyi zhus pa'i don tu phyogs gcig tu bkod pa'o//_/rdzogs so//

Author: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje (kun spangs thugs rje brtson 'grus)

Translator:

Scribe:

Redactor: rnal 'byor pa dpal mi bskyod rdo rje (kun spangs thugs rje brtson 'grus)

People associated with this text: sha ba ri dbang phyug, ma hA paN+Di ta bi b+hU ti tsan+d+ra