Difference between revisions of "Wylie:Gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(Created page with '{{Tibetan Text Metadata |title = gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so. |collection = gdams ngag mdzod |author = [[]]. |translator = |scribe = |editor …')
 
Line 1: Line 1:
 +
::<big>[[གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 +
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 2|Back to volume 2 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
|title = gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so.
+
|title = [[gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me]].
|collection = [[gdams ngag mdzod]]
+
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[]].
+
|author = [[sna tshogs rang grol]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 12: Line 14:
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = kha
 
|tibvol = kha
|volnumber = 2
+
|volnumber = Volume 2,
 +
|mastertextnumber = 00
 
|totalpages = 14
 
|totalpages = 14
 
|totalfolios = 7
 
|totalfolios = 7
|pagesinvolume = 233-246
+
|pagesinvolume = 233-246.
 
|beginfolioline = 1a1
 
|beginfolioline = 1a1
 
|endfolioline = 7b2
 
|endfolioline = 7b2
Line 31: Line 34:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་]] - [[sna tshogs rang grol]]
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཁ་༽, ༢༣༣-༢༤༦. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་]]. [[གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཁ་༽, ༢༣༣-༢༤༦. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 2 (kha), 233-246. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[sna tshogs rang grol]]. [[gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 2 (kha), 233-246. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 106: Line 109:
 
'''Partial colophon in Wylie:''' snyan brgyud yi ge med pa'i sgo 'byed/_dbang rin po che gsal ba'i sgron ma zhes bya ba/_rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa/_sna tshogs rang grol gyis bkod pa'o//_dge'o/_dge'o/_dge'o//_//
 
'''Partial colophon in Wylie:''' snyan brgyud yi ge med pa'i sgo 'byed/_dbang rin po che gsal ba'i sgron ma zhes bya ba/_rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa/_sna tshogs rang grol gyis bkod pa'o//_dge'o/_dge'o/_dge'o//_//
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[sna tshogs rang grol]]
  
 
'''Translator:''' None given
 
'''Translator:''' None given
Line 112: Line 115:
 
'''Scribe:''' None given
 
'''Scribe:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: sna tshogs rang grol]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 22:55, 7 June 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 2 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/_gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ - sna tshogs rang grol

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།
@#/_gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so/
 • Left side print: ཁ་ དབང་ གཅིག་ ཆོག་
kha dbang gcig chog
 • Right side print: 233

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཁ་ དབང་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: kha dbang (tibfolio#) chog
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#) gdams ngag mdzod rnying ma'i skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: མན་ངག་གསང་སྐོར་
Left: man ngag gsang skor
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 002 (ཁ་)

Text # in volume: 011

Text # in edition: 0029

Master text#: 0029

Begin-End Pages (Western): 233-246

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 7b2

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 14

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: སྙན་བརྒྱུད་ཡི་གེ་མེད་པའི་སྒོ་འབྱེད། དབང་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ། སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་བཀོད་པའོ༎ དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: snyan brgyud yi ge med pa'i sgo 'byed/_dbang rin po che gsal ba'i sgron ma zhes bya ba/_rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa/_sna tshogs rang grol gyis bkod pa'o//_dge'o/_dge'o/_dge'o//_//

Author: sna tshogs rang grol

Translator: None given

Scribe: None given