Wylie:Gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 16:12, 31 May 2010 by Guest (talk | contribs) (Created page with '{{Tibetan Text Metadata |title = gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so. |collection = gdams ngag mdzod |author = [[]]. |translator = |scribe = |editor …')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/_gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

AUTHORNAMETIBETAN - ADDWYLIEHERE

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། གསང་སྐོར་གྱི་དབང་གི་ལག་ལེན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་བཞུགས་སོ།
@#/_gsang skor gyi dbang gi lag len gsal ba'i sgron me bzhugs so/
 • Left side print: ཁ་ དབང་ གཅིག་ ཆོག་
kha dbang gcig chog
 • Right side print: 233

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཁ་ དབང་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: kha dbang (tibfolio#) chog
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#) gdams ngag mdzod rnying ma'i skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: མན་ངག་གསང་སྐོར་
Left: man ngag gsang skor
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 002 (ཁ་)

Text # in volume: 011

Text # in edition: 0029

Master text#: 0029

Begin-End Pages (Western): 233-246

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 7b2

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 14

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: སྙན་བརྒྱུད་ཡི་གེ་མེད་པའི་སྒོ་འབྱེད། དབང་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་རྣལ་འབྱོར་པ། སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས་བཀོད་པའོ༎ དགེའོ། དགེའོ། དགེའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: snyan brgyud yi ge med pa'i sgo 'byed/_dbang rin po che gsal ba'i sgron ma zhes bya ba/_rang bzhin rdzogs pa chen po'i rnal 'byor pa/_sna tshogs rang grol gyis bkod pa'o//_dge'o/_dge'o/_dge'o//_//

Author: [[ ]]

Translator: None given

Scribe: None given