Difference between revisions of "Wylie:Lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>BotRemoveLinks1
Line 1: Line 1:
::<big>[[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 5|Back to volume 5 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]].
 
|title = [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople = [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]],[[dkon mchog bzang po]], [[bya btang pa ma ti]] .
 +
|lineagedata =
 
|author = [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]].
 
|author = [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7
 
|linesperpage = 7
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3967]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3967]
|notes = Any ideas who the bkod khan bya btang pa ma ti mentioned in the colophon is? Maybe ma ti pa?
+
|notes = Any ideas who the (bkod khan) bya btang pa ma ti mentioned in the colophon is? Maybe ma ti pa?
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 30: Line 32:
 
|pechaside2 = lam sbas bshad
 
|pechaside2 = lam sbas bshad
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = Note on the Pith Instructions of the Teachings on the Hidden Path.
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]</span>
 
}}
 
}}
  
Line 46: Line 51:
  
 
nye brgyud - lam sbas bshad
 
nye brgyud - lam sbas bshad
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' Note on the Pith Instructions of the Teachings on the Hidden Path.
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 56: Line 65:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
===Full Tibetan Text===
 +
<span class=TibUni18>[[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 128: Line 140:
 
'''Scribe:''' None given
 
'''Scribe:''' None given
  
'''Redactor:''' [[bya btang pa ma ti]]
+
'''Redactor:''' [[bya btang pa ma ti]].
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' written according to the text by [[rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po]]
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' None given
 +
 
  
[[Category: bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]][[Category: dkon mchog bzang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:36, 17 September 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ - bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

Topic Information[edit]

grol byed khrid - Instruction manual

nye brgyud - lam sbas bshad

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: Note on the Pith Instructions of the Teachings on the Hidden Path.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ༎
@#/_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bzhugs so//
 • Line 2: བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།
bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan gyis mdzad/
 • Left side print: ཅ་ ཉེ་ གཅིག་ བརྒྱུད།
ca nye gcig brgyud/
 • Right side print: 425

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཅ་ ཉེ་ (གྲངས་ཀ་) བརྒྱུད་
Left: ca nye (tibfolio#) brgyud
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་ལམ་འབྲས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod lam 'bras skor
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་སྦས་བཤད།
Left: lam sbas bshad/
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 005 (ཅ་)

Text # in volume: 009

Text # in edition: 0088

Master text#: 0088

Begin-End Pages (Western): 425-431

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a4

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པའི་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་བཞིན། བྱ་བཏང་པ་མ་ཏིའི་མིང་ཅན་གྱིས་རང་གི་བརྗེད་བྱང་ཙམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ། ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདག་ཅག་གི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཞི་ཞིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: lam sbas te bshad pa'i man ngag gi snying khu rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po'i gsung las ji ltar byon pa bzhin/_bya btang pa ma ti'i ming can gyis rang gi brjed byang tsam du yi ger bkod pa la/_chos bdag mkha' 'gro'i tshogs kyis bzod par mdzad nas byin gyis brlab tu gsol/_bdag cag gi lam zab mo sgrub pa'i rnal 'byor pa rnams kyi bar du gcod pa zhi zhing /_rim gnyis kyi rnal 'byor mthar phyin nas sems can dpag tu med pa'i don byed par gyur cig_sarba mang+ga laM//_//

Author: bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: bya btang pa ma ti.

People associated with this text: written according to the text by rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po

Text Lineage: None given