Difference between revisions of "Wylie:Lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(Created page with '::<big>Click here for unicode Tibetan text</big><br> <font size="+2">↩</font> Back to volume 5 outline<b…')
 
Line 1: Line 1:
::<big>[[ADDTIBETANSCRIPTHERE|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
+
::<big>[[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 5|Back to volume 5 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 5|Back to volume 5 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]].
 
|title = [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[]].
+
|author = [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 13: Line 13:
 
|place = New Delhi:  
 
|place = New Delhi:  
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
|tibvol =
+
|tibvol = ca
|volnumber = Volume #,
+
|volnumber = Volume 5,
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
+
|mastertextnumber = 0088
|totalpages =
+
|totalpages = 7
|totalfolios =
+
|totalfolios = 4
|pagesinvolume = #-#.
+
|pagesinvolume = 425-431.
|beginfolioline =
+
|beginfolioline = 1a1
|endfolioline =
+
|endfolioline = 4a4
|linesperpage =
+
|linesperpage = 7
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 REPLACEVOLUMECITATION]
+
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3967]
 
|notes =  
 
|notes =  
|topic =
+
|topic = Instruction Manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
|tibcategory =  
+
|tibcategory = grol byed khrid
 
}}
 
}}
  
Line 37: Line 37:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་]] - [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
TIBCATEGORY - TOPIC
+
grol byed khrid - Instruction Manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ VOLUMELETTERTIBETAN༽, WESTERNPAGESTARTTIBETAN-WESTERNPAGEENDTIBETAN. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་]]. [[ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཅ་༽, ༤༢༥-༤༣༡. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume VOLUMENUMBER (TIBETANVOLUMELETTERWYLIE), PAGENUMBER-PAGENUMBER. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]. [[lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 5 (ca), 425-431. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 93: Line 93:
 
::Right: (#)
 
::Right: (#)
  
'''Volume #:'''
+
'''Volume #:''' 005 (ཅ་)
  
'''Text # in volume:'''  
+
'''Text # in volume:''' 009
  
'''Text # in edition:'''  
+
'''Text # in edition:''' 0088
  
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
+
'''Master text#:''' 0088
  
'''Begin-End Pages (Western):'''  
+
'''Begin-End Pages (Western):''' 425-431
  
'''Begin Tibetan page and line #''':  
+
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
  
'''End Tibetan page and line #''':  
+
'''End Tibetan page and line #''': 4a4
  
'''Total # of pages (Western):'''  
+
'''Total # of pages (Western):''' 7
  
'''Total # of pages (Tibetan):'''  
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 4
  
'''Number of lines per page:'''  
+
'''Number of lines per page:''' 7 (1 line of 2, 1 page of 4)
  
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པའི་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་བཞིན། བྱ་བཏང་པ་མ་ཏིའི་མིང་ཅན་གྱིས་རང་གི་བརྗེད་བྱང་ཙམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ། ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདག་ཅག་གི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཞི་ཞིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎</span>
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པའི་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་བཞིན། བྱ་བཏང་པ་མ་ཏིའི་མིང་ཅན་གྱིས་རང་གི་བརྗེད་བྱང་ཙམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ། ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདག་ཅག་གི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཞི་ཞིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎</span>
Line 117: Line 117:
 
'''Partial colophon in Wylie:''' lam sbas te bshad pa'i man ngag gi snying khu rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po'i gsung las ji ltar byon pa bzhin/_bya btang pa ma ti'i ming can gyis rang gi brjed byang tsam du yi ger bkod pa la/_chos bdag mkha' 'gro'i tshogs kyis bzod par mdzad nas byin gyis brlab tu gsol/_bdag cag gi lam zab mo sgrub pa'i rnal 'byor pa rnams kyi bar du gcod pa zhi zhing /_rim gnyis kyi rnal 'byor mthar phyin nas sems can dpag tu med pa'i don byed par gyur cig_sarba mang+ga laM//_//
 
'''Partial colophon in Wylie:''' lam sbas te bshad pa'i man ngag gi snying khu rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po'i gsung las ji ltar byon pa bzhin/_bya btang pa ma ti'i ming can gyis rang gi brjed byang tsam du yi ger bkod pa la/_chos bdag mkha' 'gro'i tshogs kyis bzod par mdzad nas byin gyis brlab tu gsol/_bdag cag gi lam zab mo sgrub pa'i rnal 'byor pa rnams kyi bar du gcod pa zhi zhing /_rim gnyis kyi rnal 'byor mthar phyin nas sems can dpag tu med pa'i don byed par gyur cig_sarba mang+ga laM//_//
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]]
  
'''Translator:''' [[ ]]
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:''' [[ ]]
+
'''Scribe:''' None given
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:19, 1 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 5 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་ - bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

Topic Information[edit]

grol byed khrid - Instruction Manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པ་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་བཞུགས་སོ༎
@#/_lam sbas te bshad pa man ngag gi zin bris bzhugs so//
 • Line 2: བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད།
bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan gyis mdzad/
 • Left side print: ཅ་ ཉེ་ གཅིག་ བརྒྱུད།
ca nye gcig brgyud/
 • Right side print: 425

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཅ་ ཉེ་ (གྲངས་ཀ་) བརྒྱུད་
Left: ca nye (tibfolio#) brgyud
 • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་ལམ་འབྲས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod lam 'bras skor
 • Side B:
 • གཡོན་: ལམ་སྦས་བཤད།
Left: lam sbas bshad/
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 005 (ཅ་)

Text # in volume: 009

Text # in edition: 0088

Master text#: 0088

Begin-End Pages (Western): 425-431

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a4

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (1 line of 2, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: ལམ་སྦས་ཏེ་བཤད་པའི་མན་ངག་གི་སྙིང་ཁུ་རྗེ་བཙུན་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་ལས་ཇི་ལྟར་བྱོན་པ་བཞིན། བྱ་བཏང་པ་མ་ཏིའི་མིང་ཅན་གྱིས་རང་གི་བརྗེད་བྱང་ཙམ་དུ་ཡི་གེར་བཀོད་པ་ལ། ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་མཛད་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བདག་ཅག་གི་ལམ་ཟབ་མོ་སྒྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཞི་ཞིང་། རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག སརྦ་མངྒ་ལཾ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: lam sbas te bshad pa'i man ngag gi snying khu rje btsun dam pa dkon mchog rgyal mtshan dpal bzang po'i gsung las ji ltar byon pa bzhin/_bya btang pa ma ti'i ming can gyis rang gi brjed byang tsam du yi ger bkod pa la/_chos bdag mkha' 'gro'i tshogs kyis bzod par mdzad nas byin gyis brlab tu gsol/_bdag cag gi lam zab mo sgrub pa'i rnal 'byor pa rnams kyi bar du gcod pa zhi zhing /_rim gnyis kyi rnal 'byor mthar phyin nas sems can dpag tu med pa'i don byed par gyur cig_sarba mang+ga laM//_//

Author: bdag chen rdo rje 'chang blo gros rgyal mtshan

Translator: None given

Scribe: None given