Difference between revisions of "Wylie:Lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal]].
 
|title = [[lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associated people = [['jam dpal mkhyen brtse]]?
 
|author = [['jam mgon kong sprul]].
 
|author = [['jam mgon kong sprul]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 23: Line 24:
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
|notes =  
+
|notes = Not sure who the 'jam dpal mkyen brtse on the colophon refers to. 'jam dbyangs mkyen brtse'i dbang po? I have not created a separate link for this person yet.
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =  
 
|tibtopic =  
Line 93: Line 94:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
'''Volume #:''' 014
+
'''Volume #:''' 014 (ཕ་)
  
 
'''Text # in volume:''' 019
 
'''Text # in volume:''' 019
Line 109: Line 110:
 
'''Total # of pages (Western):''' 19
 
'''Total # of pages (Western):''' 19
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 10
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 10 folios
  
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
'''Number of lines per page:'''  7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
Line 123: Line 124:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
 +
'''People associated with this text:''' 'jam dpal mkhyen brtse
 
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 19:47, 11 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 14 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་། །

Wylie: @#/_/lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal /_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

yan lag gi chos - Instruction manual

lus sbyin - gcod yul skor

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ལུས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་ཟིན་བྲིས་མདོར་བསྡུས་ཀུན་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་། །
@#/_/lus mchod sbyin gyi zin bris mdor bsdus kun dga'i skyed tshal /_/
  • Left side print: ཕ ལུས་ གཅིག་ སྤྱིན་
pha lus gcig spyin
  • Right side print: 387

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ ལུས་ (གྲངས་ཀ་) སྤྱིན་
Left: pha lus (tibfolio#) spyin
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད།
Right: gdams ngag mdzod/
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume: 019

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 387-405

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 10a4

Total # of pages (Western): 19

Total # of pages (Tibetan): 10 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: ཅེས་པའང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བདག་ཉིད་འཇམ་དཔལ་མཁྱེན་བརྩེས་བཀའ་ཕབས་མ་གཅོག་ཙམ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: ces pa'ang shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i bdag nyid 'jam dpal mkhyen brtses bka' phabs ma gcog tsam du yon tan rgya mtshos dpal spungs kyi gdan sar bris pa dge legs 'phel//_//

Author: yon tan rgya mtsho

Translator:

Scribe:

People associated with this text: 'jam dpal mkhyen brtse