Difference between revisions of "Wylie:Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>DrlEditorOne
Line 5: Line 5:
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|associatedpeople = [[sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]]
 
|associatedpeople = [[sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]]
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 25: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|notes = colophon says this was requested by nyi ma rnam rgyal.  
 
|notes = colophon says this was requested by nyi ma rnam rgyal.  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Liturgy
 
|topic = Liturgy
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 34: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས།</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/<br>
+
Wylie: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus bzhugs so/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 75: Line 78:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས།
+
:*བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།
::: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/
+
::: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus bzhugs so/
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
Line 111: Line 114:
 
'''Number of lines per page:''' 7  
 
'''Number of lines per page:''' 7  
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་<ref>should be དཀར་</ref>རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎</span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་<ref>should be དཀར་ / dkar</ref>རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:''' phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar<ref>should be dkar</ref> rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//
+
'''Partial colophon in Wylie:''' phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar (see note) rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//
  
 
'''Author:''' [[tA ra nA tha]]
 
'''Author:''' [[tA ra nA tha]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
  
'''Scribe:'''  
+
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
  
 
'''People associated with this text:''' [[sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]]
 
'''People associated with this text:''' [[sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]]
 +
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
 
<references/>
 
<references/>
  
 
[[Category: Tāranātha]][[Category: sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Tāranātha]][[Category: sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:00, 27 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

gtor chog - mgon mthing gtor chog

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།
@#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན གཏོར་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: na gtor (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་མཐིང་གཏོར་ཆོག་
Left: mgon mthing gtor chog
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 031

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 623-624

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 1b7

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1 folio

Number of lines per page: 7

Partial colophon in Tibetan: ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་[1]རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar (see note) rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//

Author: tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal

Text Lineage: None given

  1. should be དཀར་ / dkar