Difference between revisions of "Wylie:Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
(Created page with '::<big>[[མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བས…')
 
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = na
 
|tibvol = na
|volnumber = Volume 12,
+
|volnumber = Volume 012,
 
|mastertextnumber =  
 
|mastertextnumber =  
 
|totalpages = 2
 
|totalpages = 2
Line 27: Line 27:
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = shangs pa bka' brgyud
 
|tibcategory = shangs pa bka' brgyud
 +
|pechaside1 = gtor chog
 +
|pechaside2 = mgon mthing gtor chog
 
|translation =  
 
|translation =  
 
}}
 
}}
Line 42: Line 44:
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
 
shangs pa bka' brgyud - Liturgy
 
shangs pa bka' brgyud - Liturgy
 +
 +
gtor chog - mgon mthing gtor chog
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 81: Line 85:
  
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
:*གཡོན་:  མགོན་མ་ཐིང་གཏོར་ཆོག་
+
:*གཡོན་:  མགོན་མཐིང་གཏོར་ཆོག་
::Left: mgon ma thing gtor chog
+
::Left: mgon mthing gtor chog
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #

Revision as of 23:23, 9 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས།

Wylie: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

gtor chog - mgon mthing gtor chog

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས།
@#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན གཏོར་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: na gtor (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་མཐིང་གཏོར་ཆོག་
Left: mgon mthing gtor chog
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012

Text # in volume: 031

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 623-624

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 1b7

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1

Number of lines per page: 7

Partial colophon in Tibetan: ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//

Author: tA ra nA tha

Translator:

Scribe: