Difference between revisions of "Wylie:Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus]].
 
|title = [[myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople = [[sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]]
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 90: Line 91:
 
::Right: #
 
::Right: #
  
'''Volume #:''' 012
+
'''Volume #:''' 012 (ན་)
  
 
'''Text # in volume:''' 031
 
'''Text # in volume:''' 031
Line 106: Line 107:
 
'''Total # of pages (Western):''' 2
 
'''Total # of pages (Western):''' 2
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 1
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 1 folio
  
 
'''Number of lines per page:''' 7  
 
'''Number of lines per page:''' 7  
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎</span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་<ref>should be དཀར་</ref>རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:''' phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//
+
'''Partial colophon in Wylie:''' phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar<ref>should be dkar</ref> rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//
  
 
'''Author:''' [[tA ra nA tha]]
 
'''Author:''' [[tA ra nA tha]]
Line 120: Line 121:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
'''People associated with this text:''' [[sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]]
 +
 
 +
[[Category: Tāranātha]][[Category: sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 20:50, 12 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས།

Wylie: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

gtor chog - mgon mthing gtor chog

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས།
@#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན གཏོར་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: na gtor (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་མཐིང་གཏོར་ཆོག་
Left: mgon mthing gtor chog
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 031

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 623-624

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 1b7

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1 folio

Number of lines per page: 7

Partial colophon in Tibetan: ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་[1]རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar[2] rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//

Author: tA ra nA tha

Translator:

Scribe:

People associated with this text: sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal

  1. should be དཀར་
  2. should be dkar