Difference between revisions of "Wylie:Myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
m (Text replace - ", |mastertextnumber =" to " |mastertextnumber =")
m (Text replace - "|year = 1999." to "|year = 1999")
Line 12: Line 12:
 
|publisher = Shechen Publications
 
|publisher = Shechen Publications
 
|place = New Delhi:  
 
|place = New Delhi:  
|year = 1999.
+
|year = 1999
 
|tibvol = na
 
|tibvol = na
 
|volnumber = Volume 012
 
|volnumber = Volume 012

Revision as of 18:09, 22 January 2015


[[Image:DNZVolumeVolume 012_623-624._myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus..jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

{{{titletib}}}
myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus.

Damngak Dzö Volume Volume 012 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 623-624. / Folios 1a1 to 1b7


[[associatedpeople::Tāranātha, nyi ma rnam rgyal.| ]] [[author::Tāranātha.| ]][[Category:Tāranātha.]]
[[titlefields::myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus. | ]] [[peoplefields::Tāranātha. Tāranātha, nyi ma rnam rgyal. | ]]


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།

Wylie: @#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

gtor chog - mgon mthing gtor chog

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: The Brief Torma Offering Practice to Six-Armed Mahakala.

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅། །མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པའི་གཏོར་ཆོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ།
@#/_/myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa'i gtor chog nyer bsdus bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན གཏོར་ (གྲངས་ཀ་) ཆོག་
Left: na gtor (tibfolio#) chog
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་མཐིང་གཏོར་ཆོག་
Left: mgon mthing gtor chog
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 031

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 623-624

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 1b7

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1 folio

Number of lines per page: 7

Partial colophon in Tibetan: ཕྱག་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ཁྱེར་བདེ་བ་འདི་ནི། གངས་ཀར་[1]རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྐུ་གཉེར་པ་ཉི་མ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་བསྐུལ་ངོར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཕོ་བྲང་གངས་དཀར་རུ་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: phyag drug ye shes kyi mgon po'i gtor chog bsdus pa khyer bde ba 'di ni/_gangs kar (see note) rdo rje gdan gyi sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal gyis bskul ngor/_tA ra nA thas pho brang gangs dkar ru sbyar ba'o//

Author: tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: requested by sku gnyer pa nyi ma rnam rgyal.

Text Lineage: None given

  1. should be དཀར་ / dkar