Wylie:Myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 17:21, 20 July 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན། །

Wylie: @#/_myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can/_/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ - yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Empowerment manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན། །
@#/_myur mdzad ye shes mgon po snying zhugs kyi rjes gnang thun mong ma yin pa srog gi rgya can/_/
  • Left side print: ན མགོན་ གཅིག་ བཀའ་
na mgon gcig bka'
  • Right side print: 739

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན མགོན་ (གྲངས་ཀ་) བཀའ་
Left: na mgon (tibfolio#) bka'
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: མགོན་པོ་སྙིང་ཞུགས་རྒྱ་ཅན།
Left: mgon po snying zhugs rgya can/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012

Text # in volume: 033

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 739-745

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4a7

Total # of pages (Western): 7

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པ་འདིའང་ཕྱོགས་འདིར་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པས་ཡིག་ཆ་རྙིང་པའི་གསལ་ཕྱེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བླ་མ་མགོན་པོ་དབྱེར་མེད་མི་འབྲལ་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེས་མགོན་པོ་དགྱེས་པའི་གནས་དང་དུས་སུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa 'di'ang phyogs 'dir rgyun shin tu dkon pas yig cha rnying pa'i gsal phyed kyi tshul du bla ma mgon po dbyer med mi 'bral snying gi thig ler 'dzin pa yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas pa'i sdes mgon po dgyes pa'i gnas dang dus su bris pa dge legs 'phel//_//

Author: yon tan rgya mtsho blo gros mtha' yas

Translator:

Scribe: