Difference between revisions of "Wylie:Na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>BotRemoveLinks1
Line 1: Line 1:
::<big>[[ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
 
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 1|Back to volume 1 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
 
 
{{Tibetan Text Metadata
 
{{Tibetan Text Metadata
 
|title = [[na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed]].
 
|title = [[na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|associatedpeople = [[o rgyan bsod nams]]
+
|associatedpeople = [[Smin gling lo chen d+harma shrI]], [['gyur med mchog grub]], [[o rgyan bsod nams]]
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Smin gling lo chen d+harma shrI]].
 
|author = [[Smin gling lo chen d+harma shrI]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 25: Line 24:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3963]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3963]
 
|notes = We need more information on the scribe mentioned in the colophon of this text, [[dge slong 'gyur med mchog grub]].  
 
|notes = We need more information on the scribe mentioned in the colophon of this text, [[dge slong 'gyur med mchog grub]].  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 31: Line 32:
 
|pechaside2 = na rag dong sprugs
 
|pechaside2 = na rag dong sprugs
 
|translation =  
 
|translation =  
 +
|tbrccontents = No note on contents
 +
|ringutulkunote = An explanation of Narak Dongtruk called "Illuminating the Profound Path".
 +
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་]]</span>
 
}}
 
}}
 +
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Line 47: Line 52:
  
 
khrid yig - na rag dong sprugs
 
khrid yig - na rag dong sprugs
 +
 +
:'''TBRC:''' No note on contents
 +
 +
:'''Ringu Tulku:''' An explanation of Narak Dongtruk called "Illuminating the Profound Path".
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
Line 57: Line 66:
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 +
 +
=== Full Tibetan Text ===
 +
<span class=TibUni18>[[ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་]]</span>
  
 
=== Commentaries===
 
=== Commentaries===
Line 126: Line 138:
  
 
'''Scribe:''' [[dge slong 'gyur med mchog grub]]
 
'''Scribe:''' [[dge slong 'gyur med mchog grub]]
 +
 +
'''Redactor:''' None given
  
 
'''People associated with this text:''' requested by [[dge slong o rgyan bsod nams]]
 
'''People associated with this text:''' requested by [[dge slong o rgyan bsod nams]]
 +
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
 
[[Category: Smin gling lo chen d+harma shrI]][[Category: o rgyan bsod nams]][[Category: 'gyur med mchog grub]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Smin gling lo chen d+harma shrI]][[Category: o rgyan bsod nams]][[Category: 'gyur med mchog grub]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 21:37, 17 September 2010


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie:
@#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱི་ - dge slong rmongs pa d+harma shrI - from Rangjung Yeshe Catalog

Topic Information[edit]

rjes su rnal 'byor - Instruction manual

khrid yig - na rag dong sprugs

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku: An explanation of Narak Dongtruk called "Illuminating the Profound Path".

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄༅། ན་རག་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་ལམ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@#/_na rag dong sprugs kyi khrid yig zab lam snang byed ces bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ཀ་ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
ka khrid gcig yig
 • Right side print: 147

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ཀ་ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: ka khrid (tibfolio#) yig
 • གཡས་: (#) གདམས་མཛོད་རྙིང་མའི་སྐོར།
Right: (#) gdams mdzod rnying ma'i skor/
 • Side B:
 • གཡོན་: ན་རག་དོང་སྤྲུགས་
Left: na rag dong sprugs
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 001 (ཀ་)

Text # in volume: 007

Text # in edition: 0007

Master text#: 0007

Begin-End Pages (Western): 147-161

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8a2

Total # of pages (Western): 15

Total # of pages (Tibetan): 8 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 5)

Partial colophon in Tibetan: ཞེས་ན་རག་དོང་སྤྲུགས་དབང་དོན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཁྲིད་ཡིག་འདི་ཡང་བློ་ལྡན་དགེ་སློང་ཨོ་རྒྱན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བའི་གཉོས་ཀྱི་དགེ་སློང་རྨོངས་པ་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ལེགས་གླིང་ཆོས་མཛད་དགེ་སློང་འགྱུར་མེད་མཆོག་གྲུབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།

Partial colophon in Wylie: zhes na rag dong sprugs dbang don ji ltar nyams su len pa'i khrid yig 'di yang blo ldan dge slong o rgyan bsod nams kyis bskul ba'i ngor/_gter chen chos kyi rgyal po'i bka' drin gyis 'tsho ba'i gnyos kyi dge slong rmongs pa d+harma shrIs sbyar ba'i yi ge pa ni legs gling chos mdzad dge slong 'gyur med mchog grub kyis bgyis pa dge legs 'phel/

Author: dge slong rmongs pa d+harma shrI

Translator: None given

Scribe: dge slong 'gyur med mchog grub

Redactor: None given

People associated with this text: requested by dge slong o rgyan bsod nams

Text Lineage: None given