Difference between revisions of "Wylie:Nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
(Created page with '::<big>[[ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་…')
 
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu]].
 
|title = [[nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[]].
+
|author = [[Shamar, 5th]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3971]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3971]
|notes =  
+
|notes = Judging from the colophon, it seems like this text is based on teachings by the second Shamar (dpal mkha' spyod pa), 'jig rten gsum mgon, and phag mo gru pa, so maybe this should be reflected in our catalog. I have listed the author as the fifth shamar to match Chokyi Nyima's initial report.
|topic = Instruction manual
 
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = mar pa bka' brgyud
 
|tibcategory = mar pa bka' brgyud
Line 38: Line 37:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[དཀོན་མཆོག་འབངས་]] - [[dkon mchog 'bangs]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 44: Line 43:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཏ་༽, ༤༥༥-༤༦༨. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[དཀོན་མཆོག་འབངས་]]. [[ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཏ་༽, ༤༥༥-༤༦༨. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 09 (ta), 455-468. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[dkon mchog 'bangs]]. [[nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 09 (ta), 455-468. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 114: Line 113:
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /zhes pa 'di ni shAkya'i gnas brtan chen po g.yung bya bral ba rin chen mgon gyis yun ring mo nas bskul ba'i ngor/_dkon mchog 'bangs zhes bgyi bas 'gro mgon phag mo gru pa'i gsung dang 'jig rten gsum gyi mgon po 'bri gung pa'i gsung dang /_dpal mkha' spyod pa'i rang sems ngo sprod pa'i yi ge dang /_chos kyi grags pa ye shes dpal bzang pos mdzad pa lnga ldan gyi khrid rnams las che long tsam bsdus te brjod pa'i dge bas 'gro ba thabs cad phyag rgya chen por snyoms par 'jug par gyur cig/
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /zhes pa 'di ni shAkya'i gnas brtan chen po g.yung bya bral ba rin chen mgon gyis yun ring mo nas bskul ba'i ngor/_dkon mchog 'bangs zhes bgyi bas 'gro mgon phag mo gru pa'i gsung dang 'jig rten gsum gyi mgon po 'bri gung pa'i gsung dang /_dpal mkha' spyod pa'i rang sems ngo sprod pa'i yi ge dang /_chos kyi grags pa ye shes dpal bzang pos mdzad pa lnga ldan gyi khrid rnams las che long tsam bsdus te brjod pa'i dge bas 'gro ba thabs cad phyag rgya chen por snyoms par 'jug par gyur cig/
  
'''Author:''' [[]]
+
'''Author:''' [[dkon mchog 'bangs]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  
Line 120: Line 119:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: Shamar, 5th]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 14:30, 2 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 9 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ།

Wylie: @#/_/nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

དཀོན་མཆོག་འབངས་ - dkon mchog 'bangs

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud- Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཉམས་རྟོགས་ནོར་བུའི་འབྱུང་གནས་ལྔ་ལྡན་ཁྲིད་ཡིག་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ།
@#/_/nyams rtogs nor bu'i 'byung gnas lnga ldan khrid yig rgya mtsho lta bu/
  • Left side print: ཏ ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
ta khrrid gcig yig
  • Right side print: 455

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: ta khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: འབྲི་གུང་ལྔ་ལྡན་
Left: 'bri gung lnga ldan
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09

Text # in volume: 024

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 455-468

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 7b3

Total # of pages (Western): 14

Total # of pages (Tibetan): 7

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཤཱཀྱའི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་གཡུང་བྱ་བྲལ་བ་རིན་ཆེན་མགོན་གྱིས་ཡུན་རིང་མོ་ནས་བསྐུལ་བའི་ངོར། དཀོན་མཆོག་འབངས་ཞེས་བགྱི་བས་འགྲོ་མགོན་ཕག་མོ་གྲུ་པའི་གསུང་དང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་འབྲི་གུང་པའི་གསུང་དང་། དཔལ་མཁའ་སྤྱོད་པའི་རང་སེམས་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཡི་གེ་དང་། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པོས་མཛད་པ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཁྲིད་རྣམས་ལས་ཆེ་ལོང་ཙམ་བསྡུས་ཏེ་བརྗོད་པའི་དགེ་བས་འགྲོ་བ་ཐབས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག།

Partial colophon in Wylie: /zhes pa 'di ni shAkya'i gnas brtan chen po g.yung bya bral ba rin chen mgon gyis yun ring mo nas bskul ba'i ngor/_dkon mchog 'bangs zhes bgyi bas 'gro mgon phag mo gru pa'i gsung dang 'jig rten gsum gyi mgon po 'bri gung pa'i gsung dang /_dpal mkha' spyod pa'i rang sems ngo sprod pa'i yi ge dang /_chos kyi grags pa ye shes dpal bzang pos mdzad pa lnga ldan gyi khrid rnams las che long tsam bsdus te brjod pa'i dge bas 'gro ba thabs cad phyag rgya chen por snyoms par 'jug par gyur cig/

Author: dkon mchog 'bangs

Translator:

Scribe: