Difference between revisions of "Wylie:Phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig]].
 
|title = [[phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata =
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|author = [[Tāranātha]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Instruction manual
 
|topic = Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 33: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག༎</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས་སོ༎</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @#/_/phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig//<br>
+
Wylie: @#/_/phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig bzhugs so//<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 70: Line 74:
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
  
:*Line 1: ༄༅། །ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག༎
+
:*Line 1: ༄༅། །ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས་སོ༎
:::@#/_/phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig//
+
:::@#/_/phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig bzhugs so//
 
:*Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
 
:*Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
 
::: na khrid gcig yig  
 
::: na khrid gcig yig  
Line 120: Line 124:
 
'''Author:''' [[tA ra nA tha]]
 
'''Author:''' [[tA ra nA tha]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
 +
 
 +
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
'''Scribe:'''
 
  
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Tāranātha]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 19:05, 27 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @#/_/phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ - tA ra nA tha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Instruction manual

khrid yig - phyag chen ga'u ma

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་ཆེན་གའུ་མའམ་རང་བབས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁྲིད་ཡིག་བཞུགས་སོ༎
@#/_/phyag chen ga'u ma'am rang babs rnam gsum zhes bya ba'i khrid yig bzhugs so//
  • Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
na khrid gcig yig
  • Right side print: 237

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: na khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: ཕྱག་ཆེན་གའུ་མ།
Left: phyag chen ga'u ma/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 007

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 237-249

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 7a4

Total # of pages (Western): 13

Total # of pages (Tibetan): 7 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: ཞེས་པ་འདིའང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་ཤར་ཀོང་པོའི་ཡུལ་གྱི་བཤེས་གཉེན་མཁྱེན་རབ་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཉེ་བར་གདམས་པའོ༎

Partial colophon in Wylie: zhes pa 'di'ang tA ra nA thas shar kong po'i yul gyi bshes gnyen mkhyen rab ces bya ba'i don du nye bar gdams pa'o//

Author: tA ra nA tha

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given