Page values for "Wylie:Phyag drug pa'i sgrub thabs gtor ma'i chog phrin las gter mdzod tA ra nA tha'i gsung"

Jump to navigation Jump to search

"WyliePageContent" values

TextAuthorTāranātha
VolumeNumber12
TextNumber37
PageNumbers573-591
FolioNumbers1a1 - 10a7
TibTitleཕྱག་དྲུག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་གཏོར་མའི་ཆོག་ཕྲིན་ལས་གཏེར་མཛོད་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་གསུང་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent