Difference between revisions of "Wylie:Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>DrlEditorOne
Line 41: Line 41:
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
mar pa bka' brgyud- Instruction manual
+
mar pa bka' brgyud - Instruction manual
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===

Revision as of 17:31, 2 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 9 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎

Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ - dbang phyug rdo rje

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎
@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//
  • Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
ta phyag gcig chen
  • Right side print: 63

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: ta phyag (tibfolio#) chen
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09

Text # in volume: 003

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 63-70

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4b3

Total # of pages (Western): 8

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི། །རྩ་ཚིག་བསྡུས་དོན་དྲན་ཐོ་མདོར་བསྡུས་འདི། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཞེས་བྱ་བ་བསྐུལ་བ་ལས། །བཛྲེ་ཤྭ་ར་རྗེ་དགུ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས། །རྣམ་ཐོས་རི་བོའི་ངོགས་སུ་བྲིས་པའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi/_/rtsa tshig bsdus don dran tho mdor bsdus 'di/_/slob dpon phyogs glang zhes bya ba bskul ba las/_/badz+re shwa ra rje dgu dbang phyug rdo rje zhes bya'i phyogs bcu pas/_/rnam thos ri bo'i ngogs su bris pa'o//_//

Author: dbang phyug rdo rje

Translator:

Scribe: