Difference between revisions of "Wylie:Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
(Created page with '::<big>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོ…')
 
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]].
 
|title = [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [[]].
+
|author = [[Karmapa, 9th]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 38: Line 38:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[AUTHORNAMETIBETAN]] - [[ADDWYLIEHERE]]
+
[[དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་]] - [[dbang phyug rdo rje]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 44: Line 44:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[AUTHORNAMETIBETAN]]. [[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཏ་༽, ༦༣-༧༠. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་]]. [[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཏ་༽, ༦༣-༧༠. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[AUTHORNAMEWYLIE]]. [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 09 (ta), 63-70. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[dbang phyug rdo rje]]. [[phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 09 (ta), 63-70. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 68: Line 68:
 
:*Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎
 
:*Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎
 
:::@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//
 
:::@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//
:*Left side print: TIBETANHERE
+
:*Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
::: WYLIEHERE
+
::: ta phyag gcig chen
 
:*Right side print: 63
 
:*Right side print: 63
 
:::  
 
:::  
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*རྒྱ་གར་སྐད་དུ། TIBETAN(SANSKRIT)HERE
+
:*བོད་སྐད་དུ། No title
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
+
:::  
:*བོད་སྐད་དུ། TIBETANHERE
 
::: WYLIEHERELEAVEBLANKIFNOTITLE
 
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  ཏ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
::Left:  WYLIEHERE
+
::Left:  ta phyag (tibfolio#) chen
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
 
::Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
 
::Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
:*གཡོན་:  TIBETANHERE
+
:*གཡོན་:  ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
::Left: WYLIEHERE
+
::Left: karma kaM tshang /
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
Line 112: Line 110:
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)
  
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16></span>
+
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི། །རྩ་ཚིག་བསྡུས་དོན་དྲན་ཐོ་མདོར་བསྡུས་འདི། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཞེས་བྱ་བ་བསྐུལ་བ་ལས། །བཛྲེ་ཤྭ་ར་རྗེ་དགུ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས། །རྣམ་ཐོས་རི་བོའི་ངོགས་སུ་བྲིས་པའོ༎ ༎</span>
  
'''Partial colophon in Wylie:'''  
+
'''Partial colophon in Wylie:''' /phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi/_/rtsa tshig bsdus don dran tho mdor bsdus 'di/_/slob dpon phyogs glang zhes bya ba bskul ba las/_/badz+re shwa ra rje dgu dbang phyug rdo rje zhes bya'i phyogs bcu pas/_/rnam thos ri bo'i ngogs su bris pa'o//_//
  
'''Author:''' [[ ]]
+
'''Author:''' [[dbang phyug rdo rje]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  
Line 122: Line 120:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
[[Category: AUTHORNAME]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
[[Category: Karmapa, 9th]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 18:12, 28 July 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 9 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎

Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ - dbang phyug rdo rje

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud- Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྤྱི་སྡོམ་རྩ་ཚིག། ༎
@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid kyi spyi sdom rtsa tshig/_//
  • Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
ta phyag gcig chen
  • Right side print: 63

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: ta phyag (tibfolio#) chen
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09

Text # in volume: 003

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 63-70

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 4b3

Total # of pages (Western): 8

Total # of pages (Tibetan): 4

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 3)

Partial colophon in Tibetan: །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི། །རྩ་ཚིག་བསྡུས་དོན་དྲན་ཐོ་མདོར་བསྡུས་འདི། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཞེས་བྱ་བ་བསྐུལ་བ་ལས། །བཛྲེ་ཤྭ་ར་རྗེ་དགུ་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱའི་ཕྱོགས་བཅུ་པས། །རྣམ་ཐོས་རི་བོའི་ངོགས་སུ་བྲིས་པའོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi/_/rtsa tshig bsdus don dran tho mdor bsdus 'di/_/slob dpon phyogs glang zhes bya ba bskul ba las/_/badz+re shwa ra rje dgu dbang phyug rdo rje zhes bya'i phyogs bcu pas/_/rnam thos ri bo'i ngogs su bris pa'o//_//

Author: dbang phyug rdo rje

Translator:

Scribe: