Wylie:Phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 16:52, 28 July 2010 by *>DrlEditorOne (Created page with '::<big>[[ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་|Click here for unicode T…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 09 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག། །  ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད།

Wylie: @#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig/_/__karma pa rang byung rdo rjes mdzad/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ - karma pa rang byung rdo rje

Topic Information[edit]

mar pa bka' brgyud- Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་སྦྱོར་གྱི་ཁྲིད་ཡིག། །  ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད།
@#/_/phyag rgya chen po lhan cig skyes sbyor gyi khrid yig/_/__karma pa rang byung rdo rjes mdzad/
  • Left side print: ཏ ཕྱག་ གཅིག་ ཆེན་
ta phyag gcig chen
  • Right side print: 1

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཏ ཕྱག་ (གྲངས་ཀ་) ཆེན་
Left: ta phyag (tibfolio#) chen
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་བརྒྱུད།
Right: gdams ngag mdzod bka' brgyud/
  • Side B:
  • གཡོན་: ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་།
Left: karma kaM tshang /
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 09

Text # in volume: 001

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 1-16

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 8b6

Total # of pages (Western): 16

Total # of pages (Tibetan): 8

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ཚེས་གཅིག་ལ་བདེ་ཆེན་དུ་སྦྱར་བའོ༎

Partial colophon in Wylie: /shing pho byi ba'i li zla ba lnga pa'i tshes gcig la bde chen du sbyar ba'o//

Author: karma pa rang byung rdo rje

Translator:

Scribe: