Wylie:Phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 13:45, 14 April 2022 by MortO (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Upload a file
DOWNLOAD ABOVE:
Click the picture above to view the original manuscript.

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་
phyag rgya chen po sems nyid ngal gso’i ’khrid kyi ’chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba
The Nectarous Light of the Words of the Teacher: A Guide for Teaching the Great Seal Text Resting in the Nature of Mind

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 585-599 / Folios 17a6 to 24a2
Translation's Introduction by Gethin, S.

The existence of this text is a reminder that even if texts like the root verses and Notes on Resting in the Nature of Mind were available in Tibet in book form, no practitioner would study them on their own without having them explained by a teacher, who would at the same time give the reading transmission (lung). In this text Jamyang Khyentse Wangpo provides advice on how to use Khyentse Wangchuk’s Notes—which he refers to as a guide or instruction manual (khrid yig)—to teach disciples and guide them on a daily basis as they try to put Mitrayogin’s pith instructions into practice. He describes how to teach the text over a period of three days, with instructions on what the disciples should do between each day of teaching. The additional information included here complements that in the Notes, making this text as useful a reference for students who have received the transmission as it is for the teacher.


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.

[[notesforsearch:: The Mahamudra Resting Your Mind Root Text Combined with Quotations from the Sutras by Jamyang Khyentse Wangpo. Set down according to a teaching by zha lu blo gsal bstan skyong that was requested by Person:'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan. | ]]


[edit]
XXX ༈ ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་འཁྲིད་ཀྱི་འཆད་ཐབས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་བཞུགས་སོ། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བླ་མ་ཕྱག་ན་པདྨོར་གུས་བཏུད་ནས། །གང་དེའི་ཞལ་ལུང་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་ཡི། །འཆད་ཐབས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཅུང་ཟད་སྤྲོ། །དེ་ལ་འདིར་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ཐུགས་བཅུད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པས་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འཁྲིད་པའི་ཚུལ་ལ། ཐོག་མར་
XXX སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་ནས་དེ་རིང་སློབ་མ་ལ་འཕོགས་རྒྱུའི་དམིགས་ཐུན་རྣམས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་བསྒོམས་རྗེས། ལམ་ཐུན་མོང་པས་བློ་སྦྱངས་ནས་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ཡང་རུང་བའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པར་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པར་ལྡན་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས། ཕྱག་དང་ཡོན་ཕུལ་ནས་རང་རང་གི་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱིས་བསྐུལ་ནས་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ལས་རྡོར་གྱིས་བསྐུལ་ནས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་ཕུལ་བའི་བར། སློབ་མ་དཔོན་གྱིས་བདུད་ཚར་གཅོད་པའི་སྔགས་ལན་གསུམ་ཤུབ་བུར་བཟླ། དེ་ནས་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་བྱམས་པ་དང༌། འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་གདམས་པར་བྱའོ། །འོ་མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་གོ་འཕང་སྐུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཟབ་པའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཟབ་པོ་གསན་ལ་དོན་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་དང༌། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའང༌། སྐྱེས་པ་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། རབ་ཏུ་དམའ་བའི་སྟན་ལ་འདུག །དུལ་བའི་དཔལ་ནི་ཉེ་བར་བསྐྱེད། །དགའ་དང་ལྡན་པའི་མིག་གིས་བལྟ། །ཚིག་ནི་བདུད་རྩི་འཐུང་བ་བཞིན། །རབ་ཏུ་དྭངས་ལ་དྲི་མེད་བློས། །ནད་པས་སྨན་པའི་ཚིག་ཉན་བཞིན། །རིམ་གྲོར་བསྐྱེད་དེ་ཆོས་ཉོན་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དོན་ལ་ཡིད་མི་གཏོད་པ་སྣོད་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་དང༌། ཡིད་གཏོད་ཀྱང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གིས་མི་འཛིན་པ་སྣོད་ཞབས་རྡོལ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་དང༌། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་
XXX བཟུང་ཡང༌། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། ང་རྒྱལ་དང་ནི་མ་དད་དང༌། །དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་ཉིད་དང༌། །ཕྱི་རོལ་རྣམ་གཡེངས་ཡིད་བསྡུས་དང༌། །སྐྱོ་བ་ཉན་པའི་དྲི་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྲི་མ་དྲུག་པོ་གང་རུང་དང་ལྡན་པ་སྣོད་དྲི་མ་ཅན་གྱི་སྐྱོན་ཏེ་སྣོད་ཀྱི་སྐྱོན་གསུམ་སྤངས་ལ། དེ་དག་གི་གཉེན་པོར་རང་ལ་ནད་པ། ཆོས་སྨྲ་བ་ལ་སྨན་པ། ཆོས་ལ་སྨན། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ནད་ཉེ་བར་གསོ་བའི་འདུ་ཤེས་ཏེ་འདུ་ཤེས་བཞི་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་སྟེ་གསན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་བླ་མེད་ཀྱི་སྐབས་འདིར་ནི་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་དང་བཅས་པས་ཆོས་གསན་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་ན། སྐུ་ལུས་ཀྱི་འདུག་སྟངས་དྲངས་པོར་གནས་པ་དང༌། ཐུགས་ཀྱི་བསམ་པར་གནས་ཁང་འདི་ཉིད་ཀྱང་ཐ་མལ་གྱི་གནས་ཁང་འདི་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་དག་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། ད་ལྟ་ཆོས་སྟོན་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཀྱང་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱང་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ལྷག་པའི་ལྷ་གང་ཡང་རུང་བའི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས། ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲོགས་པས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སེལ་བར་མཛད་པའི་སྒྲ་ལྷང་ལྷང་ཡོད་སྙམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཡེངས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱི་གསན་པ་གནང་བར་ཞུ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཇི་ལྟར་
XXX འཆད་པའི་ཚུལ་ལ། ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཁུངས་བཙུན་པར་བྱེད་པ་ལོ་རྒྱུས་དང༌། ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་དངོས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལའང་བཤད་བྱ་ཆོས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་དང༌། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དང༌། དབང་པོ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་བའི་རིམ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན། བརྗོད་བྱའི་ངང་ནས་བསླབ་པ་གསུམ་དང་རྗེད་བྱེད་ཀྱི་ངོས་ནས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང༌། དེ་ཡང་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་དམན་པ་དང༌། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ལས་ཁྱད་ཆོས་བདུན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང༌། འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་རྣམ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་འབྲས་བུ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལའང་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་པ་ལས། རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་བདེ་ཆེན་རལ་པ་གཅིག་པའི་སྐོར་ལ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང༌། གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་རྫོགས་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སྐོར་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་སྲོལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་འདི་ཉིད། སྤྱིར་རྗེ་བཙུན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ལྷའི་རིགས་ཀྱི་བྱང་སེམས་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་དེས་གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། དེས་གྲུབ་ཆེན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། དེས་རྗེ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ་
XXX དེ་ཡང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་འདི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་སྲས་སུ་བཞེས་པའི་ཚུལ་བསྟན། འཁྲུངས་མ་ཐག་ནས་དད་པ་དང༌། ངེས་འབྱུང་དང༌། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་སྤངས་ནས་བྷ་ག་བྷི་ཊ་རའི་གྲོང་དུ། གྲུབ་ཆེན་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལས་ཁྱད་པར་གྱི་གདམས་པ་གསུམ་གསན་ནས། ཁ་སར་པ་ཎིའི་རི་བོར་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སོང་བའི་མཐར། མདུན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཤིང་སྟན་མེ་ལོང་ལྟར་འཇམ་པའི་སྟེང་དུ་འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁ་སར་པ་ཎིའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་ཏེ་ད་ནི་འདོད་ཅེས་གསུངས་པ་ལ། རང་གི་སེམས་ཉིད་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོར་དུབ་པར་གྱུར་པ་འདི་ངལ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག་བསྟན་དུ་གསོལ་ཅེས་ཞུས་པས། ཨེ་མ་ཧོ་གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་པ། ཞེས་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་དུབ་པར་གྱུར་པ་ངལ་གསོ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བརྗོད་བྱ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔར་འདུས་པ་བཞིན། དོ་ཧ་རྡོ་རྗེའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་བཀའ་སྩལ་པ་གསན་པས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་ཉི་ཤུ་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་གནུབས་བྱམས་པའི་དཔལ་གྱིས་ལེགས་པར་གསན་ཅིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དེ། ཕྱིས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ་བཀའ་བབས་ཤིང༌། རང་གི་ཐུགས་སྲས་རྣམས་ལ་སྙིང་གཏམ་གྲོས་འདེབས་གྱི་ཚུལ་དུ་གནང་བ་ནས་བཟུང༌། བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་བྱོན་པ་ལགས། གཉིས་
XXX པ་ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་དངོས་ཀྱི་སློབ་མ་བཀྲི་བའི་ཚུལ་ལ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པར་གྱུར་པ་ལས། དང་པོ་སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་འཆད་ཅིང་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལའང༌། ས་བཅད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་པ། ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུ་བ་སྟེ། གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་སྐྱབས་སེམས་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྒོམ་བཟླས། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་པས་ཤེས་རྒྱུད་དབང་དུ་བྱ་བ་སྟེ་གསུམ་དུ་ཡོད་པ་ལས། དེ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དང་པོ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི་རང་ཉིད་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་རོལ་པས་འདུག་སྟེ་ཞེས་སོགས་ནས། དྲུག་སྐོར་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ། ཞེས་པའི་བར་ཁྲིད་ཡིག་གི་དཀྱུས་བཞིན་ལ། བསྡུ་ན་བཞི་སྐོར་ཀྱང་རུང་སྟེ། དེ་ཡང་ཡི་དམ་ནི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང༌། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ནོར་ལྷ་རྣམས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་ཁོངས་སུ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལྟར་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་བརྒྱ་ཕྲག་སོགས་ལུས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བྱ། མཐར་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་སྙིང་གར་སྦྱར་ལ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་འདི་དག་གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་སྐྱབས་གསོལ་གྱི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརྗོད། དེ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། མཐའ་སྐོར་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏེ། སེམས་
XXX ཅན་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་གི་ཕ་མ་དྲིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ། ཕ་མ་ཡང་ལན་རེ་ཙམ་བྱས་པ་མ་ཡིན་གྱིས་འདིའོ། །ཞེས་ཚད་གྲངས་བཟུང་དུ་མེད་པར་བྱས། ཕ་མ་བྱས་རེས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་ཕ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་བཞིན་ཕན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཏགས། གནོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས་བསྐྱབས་པའི་དྲིན་ཅན་འདི་རྣམས་འཁོར་བ་མུ་མཐའ་མེད་པར་འབྱམས་པ་སྙིང་རེ་རྗེ་ན། སྙིང་རྗེའོ་སྙམ་ནས་བཞག་པས་མི་ཕན་པས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་སྨོན་པ་དང་དེའི་ཆེད་དུ་ཟབ་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ། དུས་རིང་པར་མ་ཡིན་པར་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་དུང་བ་རེ་བསྒོམ་ཞིང༌། སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བཞུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས། འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ཡིས། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱབས་འགྲོ་དང༌། ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེ་དང་བཅས་པའི། །བརྩོན་པས་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག །སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བཅས་ཏེ། །རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་བགྱི། །ཞེས་ལན་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་སེམས་བསྐྱེད་པའི་རྗེས་ཚོགས་བསགས་པ་དངོས་ནི། སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་སྐྱབས་ཡུལ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ནས་སོགས་དཀྱུས་བཞིན་ལ། ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚར་གསུམ་མམ། ཞེས་པའི་མཚམས། མི་ཤེས་ན་ཡན་ལག་བདུན་པ་བསྡུས་པ་གཞན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་ཚར་གསུམ་བརྗོད། རང་གི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་
XXX བཅས་པ་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གླེང་བཞི་རི་རབ་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་དང་བཅས་པ་ལྷ་དང་མིའི་འདོད་ཡོན་མ་ཚང་བ་མེད་པས་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པས་མཆོད་པར་བསམས་ལ། དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱིས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ་དང༌། ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཨི་དཾ་གུ་རུ་རཏྣ་མཎྜལ་ལ་ཀཾ་ནིར་ཡཱ་ཏ་མི། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཅི་མང་དབུལ། བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་ནག་སྔོན་འགྲོ་ལ་འབད་པ་དྲགས་པོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་གསུངས་སོ་ཞེས་པའི་བར་དཀྱུས་བཞིན་ལ། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྐབས་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཁ་སྐོར་ཟུར་གསལ་ལྟར་སྦྱར། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། སླར་ཡང་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལན་ཅིག་བསྐྱར་ན། དོ་ནུབ་ནས་བརྩམས་ཏེ་རང་རང་གི་གནས་མལ་རྣམས་སུ་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འདུག་སྟེ། རླུང་རྔམས་བག་ཅན་རང་ཞིར་མ་སོང་གི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་ངལ་གསོ། རྣམ་རྟོག་ཞིག་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེས་ན་དེའི་དབང་དུ་མི་བཏང་བར་དམིགས་པ་ལ་འཇུག །དེ་འང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་དང་པོ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སོགས་ནས། སྐྱབས་འགྲོ་བྱེད་པར་བསམས་ལ་བར་དཀྱུས་བཞིན་ལ། སྐྱབས་འགྲོ་དྲུག་སྐོར་རམ། བཞི་སྐོར་ལན་བརྒྱ་ཕྲག་སོགས་ལུས་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བྱ། མཐར་རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་སྙིང་ཁར་སྦྱར་ལ་སྐྱབས་གསོལ་གྱི་ཚིག་བརྗོད། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། མཐའ་སྐོར་གྱི་མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཡུལ་དུ་བྱས་ལ། དེ་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་སླད་ལམ་བཟང་པོ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའོ་སྙམ་པས། འགྲོ་རྣམས་
XXX བསྒྲལ་འདོད་སོགས་ལན་གསུམ་སོགས་བརྗོད། དེ་ནས་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ནས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚར་གསུམ་མམ། མི་ཤེས་ན་ཚིག་བསྡུས་པ་གཞན་གྱིས་ཀྱང་རུང༌། དངོས་སམ་ཡིད་ཀྱིས་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་དང་ནས་བརྗོད་མེད་དུ་གནས་ཚད་བཞག །བར་དཀྱུས་ལྟར་གཉིས་པ་རྒྱུད་ལ་བྱིན་རླབས་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྒོམ་བཟླས་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པྃ་ལས་པདྨ་དཀར་པོ་དང༌། ནས། བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསུང་སྒྲོས་ཡིན་གསུངས། བར་དཀྱུས་ལྟར། དེར་མ་ཟད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་གསལ་མ་ཐེབས་པའམ་སྤྲོས་པ་མདོར་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། རང་གི་སྤྱི་བོར་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་ཉིད་སྐུའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པ། ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་དང༌། གཡོན་མཉམ་བཞག་མཛད་པ། ཞབས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ལས་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐྱང་བ་རྒྱལ་པོ་རོལ་པའི་གཞོན་ནུ་རོལ་པའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་དཀར་པོའི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས། རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་ཐིམ་པས་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་མོས་ལ། སྔགས་ཡི་གེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པའི་ཚབ་ཏུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཞེས་བཟླ་བ་མ་གཏོགས། གཞན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསྡུ་ཞིང་བསྟིམ་པ་དང༌། དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་སྦྱང་བྱ་བ་སོགས་རྒྱས་པའི་སྐབས་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བས་ཀྱང་རུང་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱས་བསྡུས་གང་ཡང་རུང་བ་ཉམས་སུ་བླང་
XXX བའི་མཐར། ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བར་འདོད་ན། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སོགས་དང༌། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང༌། །སོགས་ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་བཏབ། ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུའང་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ལ་མོས་གུས་ལམ་འཁྱེར་གྱི་རིམ་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་བསླབས་པས་མཚོན་སྤྱོད་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱ་ཞིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་དེ་རྣམས་དོ་ནུབ་ཐུན་གཅིག་དང༌། སང་ཐུན་གཅིག་སྟེ་ཐུན་གཉིས་སུ་ཉམས་སུ་མ་བླངས་ན་ཉམས་ཁྲིད་ཐོབ་པའི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕྱིར་ངེས་པར་ཉམས་ལེན་ལ་འབད་དགོས། དོ་ནུབ་དང་སང་སྔ་དྲོའི་ཐུགས་དམ་དམིགས་པའི་རིམ་པ་དེ་རྩམ་ལ་མཛད་པར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་བརྗོད་ལ་གྲོལ། ཉིན་གཉིས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཉམས་བཞེས་གྲུབ་ནས། སློབ་མ་རྣམས་འདུས་པ་དང་བརྒྱུད་འདེབས། མཎྜལ་སོགས་སྔར་བཞིན་རྗེས། འོ་མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སོགས་ནས། རྗེས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པར་གྱུར་བ་ལས། ཞེས་པ་ཡན་ཉིན་དང་པོ་བཞིན་ལ། དང་པོ་ལའང་ཐུན་མོང་དང༌། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་སྟེ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ནས འབད་པ་དྲག་པོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་གསུངས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་ཉིན་དང་པོའི་རྒྱས་བཤད་བཞིན་བསྐྱར་ལ། དེ་རྣམས་ནི་ནམ་མཁར་སང་གི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་ཡང་བསྐྱར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཕུལ་བ་ཡིན། ད་དེ་རིང་གི་འཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་གསར་དུ་འབུལ་བ་ནི། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལའང་ས་བཅད་ཀྱི་སྒོ་ནས་མདོར་བསྟན་པ། ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཅིང་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་
XXX བཤད་པ། ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་དོན་བསྡུས་པ་སྟེ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལའང་བསྒོམ་བྱའི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པ་དང༌། དཔྱད་དོན་དམིགས་པར་བསྒྲིལ་ནས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་གཉིས། ཕྱི་མ་ལའང༌། ཤེས་རབ་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པ། ཐབས་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ། དེ་དག་གི་གེགས་བསལ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དེ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དང་པོ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་ནི། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་ནང་ནས་གཉུག་མ་ངོ་སྤྲོད་པའི་ཐབས། བུ་ཉོན་ཁྱོད་གང་རྣམ་པར་རྟོག །འདིར་བདག་མ་བཅིངས་མ་གྲོལ་ཕྱིར། །མ་ཡེངས་མ་བཅོས་རང་དགར་ནི། །ཀྱེ་ཧོ་དུབ་པ་ངལ་གསོས་ཤིག །གཟུགས་བརྙན་གཟུགས་དང་བྲག་ཆ་འདྲ། །དངོས་དང་རྨི་ལམ་དྲན་པའི་ཡིད། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་འབྲེལ་བ་དང༌། །ཟད་པར་བསྒོམ་པའི་སྦྱོར་བའོ། །སོ་སོར་རྟོག་དང་རྟེན་འབྲེལ་དང༌། །རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་བསྒོམ་པ། །གསེར་བཞིན་མེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །ཤེས་བྱེད་ཞི་བྱེད་དག་པར་བྱེད། །སྣང་མེད་དེ་སྣང་རྐྱེན་གྱིས་སྣང༌། །ནམ་མཁའ་མེ་ལོང་ཤེལ་བཞིན་ཏེ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཡེ་ཤེས་དང༌། །གཟུགས་ཀྱི་སྒོ་ཡིས་དེ་རྟོགས་བྱེད། །མཐོང་བ་མཉམ་བཞག་འོད་གསལ་ཏེ། །དེ་ཚེ་དེ་མཐོང་དེ་མ་སྐྱེས། །ཤིན་ཏུ་མི་རྟོག་རྩེ་གཅིག་གནས། །གཡེང་བའི་རྡུལ་དང་བྲལ་བ་ཉིད། །ཅེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྔའི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། ཞེས་པ་ནས། འབྲས་བུའི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། ཞེས་པའི་བར་དཀྱུས་ལྟར་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་ལུང་རིགས་མན་ངག་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པར་བྱས་ནས། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་
XXX ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ནས་ ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་གལ་ཆེའོ་གསུངས་བར། གཉིས་པ་ཐབས་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི། ནས་ལྔ་པ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་གསུངས། གཉིས་པ་གེགས་བསལ་བ་ནི། ནས་ ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས་པ་དཀྱུས་ལྟར། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་གཞིའི་དོན་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དང༌། དཔྱོད་དོན་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། སླར་ཡང་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་པའི་ཚུར་གྱིས་ལན་གཅིག་བསྐྱར་ན། དོ་ནུབ་ནས་བརྩམས་ཏེ། ནས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག །དེའང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟུང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་སྔར་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་རྗེས། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་ཐོས་བསམ་གྱིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་ནས། དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། ཤེས་རབ་ལྟ་བས་ཐག་བཅད་པ་དང༌། ཐབས་བསྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་བ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ལའང་གློད་པ་ལ་བསླབ་པ་དང༌། གལ་ཆེའོ་གསུངས་པར་གཉིས་པ་ཐབས་བསྒོམ་པས། ནས གནས་གསུམ་པ་ངོ་འཕྲོད་པ་ཡིན་གསུངས་བར་ཁྲིད་ཡིག་གི་དཀྱུས་ལྟར་ལ། དེ་ལྟར་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་ལ་གོམས་པ་ན། རིམ་གྱིས་གནས་པ་བརྟན་པར་བྱ་བ་དང༌། བརྟན་པ་བོགས་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྱི་གེགས་བསལ་བའི་ཚུལ་སོགས་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་ཞིང༌། མཉམ་བཞག་དངོས་གཞིའི་ཐུན་ལས་ལྡང་བར་བརྩམས་པ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་བཏབ་པ་དང༌། ཐུན་
XXX མཚམས་ཐམས་ཅད་དུའང་དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཚོགས་དྲུག་གི་སྣང་བ་གང་ཤར་ཡང༌། དེའི་རྗེས་སུ་མི་འབྲང་བར་དངོས་གཞིའི་ཉམས་མྱོང་གི་རྩི་དང་མ་བྲལ་ལ་བསླབ་པ་སོགས་སྦྱོང་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བས་དུས་འདའ་བར་བྱ་ཞིང༌། ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་སོགས་ཉིན་དང་པོ་བཞིན་བརྗོད་ལ་གྲོལ། ཉིན་གསུམ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་སྔར་བཞིན་ལ། འོ་མ་གྱུར་ནམ་མཁའི་ནས། ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་དངོས་གཉིས་ཀྱི། ཕྱི་མ་ལའང་སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པ་གྱུར་པ་ལས། སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་ཕུལ་ཟིན་ནས། གཉིས་པ་དངོས་ལའང༌། ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པ་དང༌། དཔྱད་དོན་ཉམས་སུ་བླང་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་རྩ་བ་ནས། ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །བར་ཉིན་གཉིས་པའི་རྒྱས་བཤད་བཞིན་དང། གསུམ་པ་རྗེས་ལ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་ཐབས་ནི། ནས། འབད་པ་ཡིན་ནོ་གསུངས། བར་ཁྲིད་ཡིག་གི་དཀྱུས་ལྟར། དེས་ཁྲིད་ཀྱི་དངོས་གཞི་ལེགས་པར་གྲུབ་ནས། རྒྱབ་རྟེན་ལུང་གི་རིམ་པ་འབུལ་བ་ནི། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ། འདིའི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་སྦྱོར། མཁྱེན་རབ་རྗེས་མཛད་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དང༌། མཁྱེན་བརྩེས་མཛད་པའི་ཁྲིད་ཡིག །རྗེ་བླ་མས་མཛད་པའི་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཉམས་གླུ་སོགས་ཀྱི་ལུང་བཀླགས་རྗེས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཉམས་ཁྲིད་ལུང་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་གསན་པ་ཡིན་པས་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་དམིགས་ཏེ་མཎྜལ་ཞིག་འབུལ་བར་ཞུ། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ལ་ལས་རྡོར་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ཕུལ། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་
XXX གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས། འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ནས་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་ལེགས་པར་བྱོན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམས་པ་ལུང་དང་བཅས་པ་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ། འདི་ཞེས་བྱ་བའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པ་བཞིན་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ལེགས་པར་ཕུལ་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ཆོས་ཉན་བཤད་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བས་མཚོན་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་རང་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་དམིགས་པ་མེད་པའི་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ་པ་དང༌། འདི་ལྟ་བུའི་ལམ་ཟབ་མོ་རང་རང་གིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས་པ་དང༌། གཞན་དག་ལ་འཆད་སྤེལ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཀྱང་རང་དང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་རེ་མཛད་པར་ཞུ། ཞེས་དང༌། བསྔོ་བ་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང༌། བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་སོགས་གདབ་ལ་གྲོལ་ལོ། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བྱེ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །སེམས་ཉིད་ངལ་གསོ་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཡིས། །རྣམ་གྲོལ་སྐུ་བཞིའི་པདྨོ་འཛུམ་པའི་དཔྱིད། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་གིས་མཛད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཁྲིད་ཡིག་གི་འཆད་ཐབས་འདིའང༌། རང་ཉིད་ཀྱིས་མོས་པའི་རྒྱུ་དང༌། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཇམ་དབྱངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས། དྲན་པས་སྙིང་གི་གདུང་སེལ་ཁྱབ་བདག་ཞ་ལུ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་གི་བཞེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཚིག་སྦྱོར་བརྗོད་བདེ་བའི་ལམ་དུ་དྲངས་ཏེ། འཁོས་མེད་ཀྱི་བྱ་བྲལ་མ་ཎི་
XXX པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་ཞི་བ་ཞེས་པ་ས་མོ་བྱའི་ལོའི་དབོ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་བསྐལ་བ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལམ།


[edit]
XXX !_phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i 'khrid kyi 'chad thabs bla ma'i zhal lung bdud rtsi'i snang ba bzhugs so/ /sras bcas rgyal ba kun gyi ye shes sku/ /bla ma phyag na pad+mor gus btud nas/ /gang de'i zhal lung sems nyid ngal gso yi/ /'chad thabs bdud rtsi'i snang ba cung zad spro/ /de la 'dir grub chen mi tra dzo ki'i thugs bcud phyag rgya chen pos sems nyid ngal gso'i lam gyi rim pas skal ldan gyi slob ma sangs rgyas kyi sar 'khrid pa'i tshul la/_thog mar
XXX slob dpon rang nyid stan bde ba la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'khod nas de ring slob ma la 'phogs rgyu'i dmigs thun rnams ji ltar rigs pas bsgoms rjes/_lam thun mong pas blo sbyangs nas rnal 'byor bla med kyi dkyil 'khor gang yang rung ba'i dbang bzhi rdzogs par thob cing dam tshig dang sdom par ldan pa'i slob ma rnams khrus byas/_phyag dang yon phul nas rang rang gi gral la 'khod pa dang*/_slob dpon gyis bskul nas brgyud 'debs dang las rdor gyis bskul nas maN+Dal tshom bu so bdun ma phul ba'i bar/_slob ma dpon gyis bdud tshar gcod pa'i sngags lan gsum shub bur bzla/_de nas zang zing med pa'i byams pa dang*/_'khor ba las sgrol 'dod kyi snying rje chen pos kun nas bslangs te 'di skad ces gdams par bya'o/ /'o ma gyur nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don du rdzogs pa'i sangs rgyas zung 'jug rdo rje 'chang chen po go 'phang sku tshe 'di nyid la dus myur ba nyid du ci nas kyang thob par bya/_de'i ched du zab pa'i khrid kyi rim pa zab po gsan la don tshul bzhin nyams su blang bar bgyi'o snyams pa byang chub mchog tu thugs bskyed pa dang*/_chos gsan pa'i kun tu spyod pa'ang*/_skyes pa rab kyi rgyud las/_rab tu dma' ba'i stan la 'dug_/dul ba'i dpal ni nye bar bskyed/ /dga' dang ldan pa'i mig gis blta/ /tshig ni bdud rtsi 'thung ba bzhin/ /rab tu dwangs la dri med blos/ /nad pas sman pa'i tshig nyan bzhin/ /rim gror bskyed de chos nyon cig_/ces gsungs pa ltar/_chos kyi tshig don la yid mi gtod pa snod kha sbubs pa lta bu'i skyon dang*/_yid gtod kyang dran pa dang shes bzhin gis mi 'dzin pa snod zhabs rdol lta bu'i skyon dang*/_dran pa dang shes bzhin gyis
XXX bzung yang*/_rnam bshad rigs pa las/_nga rgyal dang ni ma dad dang*/ /don du gnyer ba med nyid dang*/ /phyi rol rnam g.yengs yid bsdus dang*/ /skyo ba nyan pa'i dri ma yin/ /zhes gsungs pa'i dri ma drug po gang rung dang ldan pa snod dri ma can gyi skyon te snod kyi skyon gsum spangs la/_de dag gi gnyen por rang la nad pa/_chos smra ba la sman pa/_chos la sman/_nan tan nyams su len pa la nad nye bar gso ba'i 'du shes te 'du shes bzhi la dran pa nye bar bzhag ste gsan pa dang*/_khyad par du rdo rje theg pa bla med kyi skabs 'dir ni tha mal gyi snang zhen dang bcas pas chos gsan pa'i snod du mi rung bas na/_sku lus kyi 'dug stangs drangs por gnas pa dang*/_thugs kyi bsam par gnas khang 'di nyid kyang tha mal gyi gnas khang 'di lta bu ma yin par dag gsal gnyis su med pa'i ye shes kyi rang snang las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal yas khang tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su/_da lta chos ston pa'i rdo rje slob dpon kyang tha mal gyi rnam pa can ma yin par dus gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i snying rje chen po'i ye shes gcig tu bsdus pa'i rang gzugs 'phags mchog phyag na pad+mo dngos yin snyam pa dang*/_khyed rang rnams kyang thun mtshams kyi lhag pa'i lha gang yang rung ba'i nga rgyal dang ldan pa'i sgo nas/_chos kyi sgra dbyangs grags stong skye ba med par sgrogs pas srid zhi'i rgud pa thams cad sel bar mdzad pa'i sgra lhang lhang yod snyam pa dang bcas te gsal stong 'dzin med kyi ngang du yengs pa med pa'i tshul gyi gsan pa gnang bar zhu/_de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni grub chen mi tra dzo ki nas brgyud pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i lam gyi rim pa zab mo 'di nyid yin la/_de ji ltar
XXX 'chad pa'i tshul la/_yid ches shing khungs btsun par byed pa lo rgyus dang*/_lo rgyus de ldan gyi gdams pa dngos gnyis las/_dang po la'ang bshad bya chos kyi lo rgyus dang*/_bla ma brgyud pa'i lo rgyus gnyis kyi/_dang po ni/_bdag cag gi ston pa thabs mkhas shing thugs rje tshad med pa de nyid kyis gdul bya sems can rnams kyi khams dang*/_dbang po dang*/_bsam pa dang*/_bag la nyal ba'i rim pa dang rjes su mthun pa'i chos kyi bdud rtsi bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa thams cad kyang bsdu na/_brjod bya'i ngang nas bslab pa gsum dang rjed byed kyi ngos nas sde snod gsum du 'du zhing*/_de yang bsdu na theg pa dman pa dang*/_theg pa chen po gnyis su 'du ba las khyad chos bdun gyis khyad par du 'phags pa'i theg pa chen po yin/_de lta bu'i theg pa chen po de la yang rgyu pha rol tu phyin pa'i theg pa dang*/_'bras bu sngags kyi theg pa rnam gnyis su yod pa las/_'dir 'bras bu sngags kyi theg pa yin/_de la'ang rgyud sde chen po rnam pa bzhir yod pa las/_rgyud sde thams cad kyi mthar thug pa rnal 'byor chen po bla na med pa'i rgyud kyi rgyal po chen po bcom ldan 'das dpal bde chen ral pa gcig pa'i skor la smin byed kyi dbang dang*/_grol byed bskyed rdzogs kyi lam gnyis su yod pa las/_'dir shin tu zab pa'i rdzogs rim phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i skor yin la/_gnyis pa bla ma brgyud pa'i lo rgyus ni/_de lta bu'i lam srol khyad par du 'phags pa 'di nyid/_spyir rje btsun spyan ras gzigs dbang phyug gis mngon sum du rjes su bzung ba lha'i rigs kyi byang sems blo gros rin chen zhes bya ba des grub chen te lo pa rjes su bzung*/_des grub chen rol pa'i rdo rje rjes su bzung*/_des rje mi tra dzo ki rjes su bzung ba yin te
XXX de yang 'phags pa spyan ras gzigs rnam par 'phrul pa grub chen mi tra dzo ki zhes yongs su grags pa 'di rgya gar shar phyogs su rgyal po zhig gi sras su bzhes pa'i tshul bstan/_'khrungs ma thag nas dad pa dang*/_nges 'byung dang*/_snying rje chen pos thugs rgyud bskul te rgyal srid mchil ma'i thal ba bzhin du spangs nas b+ha ga b+hi Ta ra'i grong du/_grub chen rol pa'i rdo rje las khyad par gyi gdams pa gsum gsan nas/_kha sar pa Ni'i ri bor snying po'i sgrub pa la rtse gcig tu gzhol nas lo bcu gnyis song ba'i mthar/_mdun gyi rdo rje'i shing stan me long ltar 'jam pa'i steng du 'phags pa thugs rje chen po kha sar pa Ni'i zhal mngon sum du bstan te da ni 'dod ces gsungs pa la/_rang gi sems nyid thog ma med pa nas 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtshor dub par gyur pa 'di ngal gso bar byed pa'i thabs shig bstan du gsol ces zhus pas/_e ma ho gdod nas ma skyes pa/_zhes sogs sems can thams cad kyi sems thog ma med pa nas 'khor ba sdug bsngal gyi dub par gyur pa ngal gso bar byed pa'i thabs shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i brjod bya nyi shu rtsa lngar 'dus pa bzhin/_do ha rdo rje'i tshigs su bcad pa nyi shu rtsa lnga bka' stsal pa gsan pas mchog gi dngos grub brnyes pa sogs ngo mtshar ba'i rnam thar nyi shu dang ldan pa'i rnal 'byor gyi dbang po de nyid la khro phu lo tsA ba chen po gnubs byams pa'i dpal gyis legs par gsan cing thugs nyams su bzhes pa nas rim par brgyud de/_phyis rtsod pa'i dus kyi thams cad mkhyen pa bu ston rin chen grub la bka' babs shing*/_rang gi thugs sras rnams la snying gtam gros 'debs gyi tshul du gnang ba nas bzung*/_bdag cag gi dpal ldan bla ma dam pa'i bar du brgyud pa bar ma chad pa las byon pa lags/_gnyis
XXX pa lo rgyus de ldan gyi gdams pa dngos kyi slob ma bkri ba'i tshul la/_sngon 'gro/_dngos gzhi/_rjes gsum gyis bsdus par gyur pa las/_dang po sngon 'gro'i rnal 'byor 'chad cing nyams su blang ba'i tshul la'ang*/_sa bcad kyi sgo nas mdor bstan pa/_nyams su blang ba'i tshul gyis rgyas par bshad pa/_nyams len snying por dril ba'i tshul gyis don bsdu ba ste/_gsum las/_dang po ni/_thun mong gi sngon 'gro skyabs sems tshogs bsags kyi rnal 'byor thun mong ma yin pa'i sngon 'gro rgyud la byin rlabs 'bebs par byed pa'i yi ge brgya pa'i sgom bzlas/_khyad par gyi sngon 'gro bla ma'i rnal 'byor yi ge lnga bcu pas shes rgyud dbang du bya ba ste gsum du yod pa las/_de rnams nyams su blang ba'i tshul rgyas par bshad pa'i dbang du byas na dang po thun mong gi sngon 'gro la/_thog mar skyabs su 'gro ba ni rang nyid bde ba'i stan la bsam gtan gyi rol pas 'dug ste zhes sogs nas/_drug skor 'byung ba ltar ram/_zhes pa'i bar khrid yig gi dkyus bzhin la/_bsdu na bzhi skor kyang rung ste/_de yang yi dam ni sangs rgyas dkon mchog dang*/_mkha' 'gro chos skyong nor lha rnams dge 'dun dkon mchog gi khongs su 'du ba'i phyir ro/ /gang ltar yang de lta bu'i tshul gyis brgya phrag sogs lus sems la 'gyur ba ma byung gi bar du bya/_mthar rdo rje thal mo snying gar sbyar la/_bla ma sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/ /byang chub ma thob bar du bdag ni skyabs su mchi/ /bdag gis sbyin sogs bgyis pa'i bsod nams 'di dag gis/ /'gro la phan phyir sangs rgyas myur du 'grub par shog_/ces skyabs gsol gyi tshig lan gsum brjod/_de nas sems bskyed pa ni/_mtha' skor gyi sems can thams cad dmigs yul du byas te/_sems
XXX can 'di rnams thams cad ni bdag gi pha ma drin can sha stag yin la/_pha ma yang lan re tsam byas pa ma yin gyis 'di'o/ /zhes tshad grangs bzung du med par byas/_pha ma byas res kyis da lta'i pha ma rnams kyis ji ltar byed pa bzhin phan pa dpag tu med pa btags/_gnod pa dpag tu med pa las bskyabs pa'i drin can 'di rnams 'khor ba mu mtha' med par 'byams pa snying re rje na/_snying rje'o snyam nas bzhag pas mi phan pas myur du sangs rgyas kyi go 'phang la 'god par bya'o snyam pa smon pa dang de'i ched du zab lam phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i rnal 'byor zab mo nyams su blangs te/_dus ring par ma yin par myur ba kho nar zung 'jug rdo rje 'chang chen po'i go 'phang thob par bya'o snyam pa 'jug pa ste/_de lta bu'i smon 'jug gi sems dung ba re bsgom zhing*/_skyabs yul rnams dbang du bzhugs pa'i tshul gyis/_'gro rnams bsgral 'dod bsam pa yis/ /byang chub snying por mchis kyi bar/ /sangs rgyas chos dang dge 'dun la/ /rtag par bdag ni skyabs su mchi/ /zhes lan gsum gyis sems bskyed kyi rten du gyur pa'i skyabs 'gro dang*/_shes rab snying brtse dang bcas pa'i/ /brtson pas sems can don du bdag_/sangs rgyas mdun du gnas bcas te/ /rdzogs pa'i byang chub sems bskyed bgyi/ /zhes lan ji ltar rigs pas sems bskyed pa'i rjes tshogs bsags pa dngos ni/_sngar gsal btab pa'i skyabs yul de rnams kyi spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad kyi lus rdul phra rab kyi grangs dang mnyam par sprul nas sogs dkyus bzhin la/_yan lag bdun pa tshar gsum mam/_zhes pa'i mtshams/_mi shes na yan lag bdun pa bsdus pa gzhan ji ltar rigs pa tshar gsum brjod/_rang gi lus longs spyod dge tshogs rgya mtsho dang
XXX bcas pa rgyur byas pa las byung ba'i gleng bzhi ri rab lcags ri mu khyud dang bcas pa lha dang mi'i 'dod yon ma tshang ba med pas phyur bur gtams pas mchod par bsams la/_dngos sam yid kyis maN+Dal tshom bu bdun pa dang*/_sa gzhi spos chus byugs shing me tog bkram/ /zhes sogs kyi mthar/_i daM gu ru rat+na maN+Dal la kaM nir yA ta mi/_zhes brjod cing ci mang dbul/_bla ma dang dkon mchog rin po che sogs nag sngon 'gro la 'bad pa drags pos nyams su len pa gal che gsungs so zhes pa'i bar dkyus bzhin la/_bla ma'i rnal 'byor gyi skabs bla ma brgyud pa'i kha skor zur gsal ltar sbyar/_de rnams kyi nyams su blang ba'i tshul rgyas par bshad nas/_slar yang dmigs rim snying por dril ba'i tshul gyis lan cig bskyar na/_do nub nas brtsams te rang rang gi gnas mal rnams su bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'dug ste/_rlung rngams bag can rang zhir ma song gi bar du cung zad re ngal gso/_rnam rtog zhig thol gyis skyes na de'i dbang du mi btang bar dmigs pa la 'jug_/de 'ang brgyud pa'i gsol 'debs sngon du 'gro bas nyams su blang bar bya ste/_de la dang po thun mong gi sngon 'gro la skyabs su 'gro ba ni/_rang nyid gang du gnas pa'i sa phyogs sogs nas/_skyabs 'gro byed par bsams la bar dkyus bzhin la/_skyabs 'gro drug skor ram/_bzhi skor lan brgya phrag sogs lus sems la 'gyur ba ma byung gi bar du bya/_mthar rdo rje thal mo snying khar sbyar la skyabs gsol gyi tshig brjod/_sems bskyed pa ni/_mtha' skor gyi mar gyur sems can thams cad yid yul du byas la/_de thams cad rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang la 'god pa'i slad lam bzang po tshul bzhin nyams su blang bar bya'o snyam pas/_'gro rnams
XXX bsgral 'dod sogs lan gsum sogs brjod/_de nas skyabs yul rnams kyi spyan sngar/_bdag gzhan sems can thams cad kyi/_nas yan lag bdun pa tshar gsum mam/_mi shes na tshig bsdus pa gzhan gyis kyang rung*/_dngos sam yid kyis maN+Dal tshom bu bdun ma dang nas brjod med du gnas tshad bzhag_/bar dkyus ltar gnyis pa rgyud la byin rlabs 'bebs par byed pa yi ge brgya pa'i sgom bzlas ni/_rang gi spyi bor pa~M las pad+ma dkar po dang*/_nas/_bla ma brgyud pa'i gsung sgros yin gsungs/_bar dkyus ltar/_der ma zad bla ma rnams kyi mngon rtogs gsal ma thebs pa'am spros pa mdor bsdus pa'i dbang du byas na/_rang gi spyi bor seng ges btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du drin can rtsa ba'i bla ma de nyid sku'i rnam pa ji lta ba lang tsho dar la bab pa/_phyag g.yas chos 'chad dang*/_g.yon mnyam bzhag mdzad pa/_zhabs sems dpa'i skyil krung las g.yas cung zad brkyang ba rgyal po rol pa'i gzhon nu rol pa'i 'dug stangs kyis bzhugs par gsal ba'i thugs kar zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba'i dbus su hU~M dkar po'i mthar/_oM AHhrIHhU~M/_zhes pa'i sngags kyis bskor ba las 'od zer 'phros brgyud pa'i bla ma rnams spyan drangs/_rtsa ba'i bla ma la thim pas rtsa brgyud kyi bla ma thams cad 'dus pa'i ngo bor mos la/_sngags yi ge lnga bcu rtsa drug pa'i tshab tu/_oM AHhrIHhU~M zhes bzla ba ma gtogs/_gzhan ye shes kyi bdud rtsi bsdu zhing bstim pa dang*/_de las bdud rtsi'i rgyun 'bebs sbyang bya ba sogs rgyas pa'i skabs ltar nyams su blang bas kyang rung bar gsungs so/ /de ltar bla ma'i rnal 'byor rgyas bsdus gang yang rung ba nyams su blang
XXX ba'i mthar/_thun de las ldang bar 'dod na/_dge ba 'di yis myur du bdag_/dpal ldan bla ma 'grub gyur nas/ /sogs dang*/_skye ba kun tu yang dag bla ma dang*/ /sogs kyis dge ba'i rtsa ba sangs rgyas kyi sar bsngo zhing smon lam rnam par dag pas rgyas btab/_thun mtshams thams cad du'ang dran dang shes bzhin ldan pa'i sgo nas bla ma dkon mchog la mos gus lam 'khyer gyi rim pa dang bral ba la bslabs pas mtshon spyod lam dge ba'i bya bas dus 'da' bar bya zhing*/_de lta bu'i nyams len gyi rim pa de rnams do nub thun gcig dang*/_sang thun gcig ste thun gnyis su nyams su ma blangs na nyams khrid thob pa'i go mi chod pa'i phyir nges par nyams len la 'bad dgos/_do nub dang sang snga dro'i thugs dam dmigs pa'i rim pa de rtsam la mdzad par zhu/_bsod nams 'di yis sogs brjod la grol/_nyin gnyis pa la/_slob dpon gyis nyams bzhes grub nas/_slob ma rnams 'dus pa dang brgyud 'debs/_maN+Dal sogs sngar bzhin rjes/_'o ma gyur nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sogs nas/_rjes gsum gyis bsdus par gyur ba las/_zhes pa yan nyin dang po bzhin la/_dang po la'ang thun mong dang*/_thun mong ma yin pa dang*/_khyad par gyi sngon 'gro ste gsum gyi/_dang po thun mong gi sngon 'gro la/_nas_'bad pa drag pos nyams su len pa gal che gsungs so/ /zhes pa'i bar nyin dang po'i rgyas bshad bzhin bskyar la/_de rnams ni nam mkhar sang gi khrid kyi rim pa yang bskyar gyi tshul du phul ba yin/_da de ring gi 'khrid kyi rim pa gsar du 'bul ba ni/_gnyis pa dngos gzhi la'ang sa bcad kyi sgo nas mdor bstan pa/_thos bsam gyi sgro 'dogs gcod cing bsgom pas nyams su blang ba'i tshul rgyas par
XXX bshad pa/_nyams len snying por dril ba'i tshul gyis don bsdus pa ste gsum las/_dang po la'ang bsgom bya'i don la thos bsam gyi sgro 'dogs bcad pa dang*/_dpyad don dmigs par bsgril nas nyams su blang ba'i tshul gnyis/_phyi ma la'ang*/_shes rab lta bas thag bcad pa/_thabs bsgom pas nyams su blang ba/_de dag gi gegs bsal ba rnams su yod pa las/_de rnams nyams su blang ba'i tshul rgyas par bshad pa'i dbang du byas na/_dang po thos bsam gyis sgro 'dogs gcod pa ni/_sems nyid ngal gso'i rtsa ba rdo rje'i tshig nyi shu rtsa lnga'i nang nas gnyug ma ngo sprod pa'i thabs/_bu nyon khyod gang rnam par rtog_/'dir bdag ma bcings ma grol phyir/ /ma yengs ma bcos rang dgar ni/ /kye ho dub pa ngal gsos shig_/gzugs brnyan gzugs dang brag cha 'dra/ /dngos dang rmi lam dran pa'i yid/ /ting nge 'dzin dang 'brel ba dang*/ /zad par bsgom pa'i sbyor ba'o/ /so sor rtog dang rten 'brel dang*/ /rtag tu rgyun mi 'chad bsgom pa/ /gser bzhin me bzhin nam mkha' bzhin/ /shes byed zhi byed dag par byed/ /snang med de snang rkyen gyis snang*/ /nam mkha' me long shel bzhin te/ /ting nge 'dzin dang ye shes dang*/ /gzugs kyi sgo yis de rtogs byed/ /mthong ba mnyam bzhag 'od gsal te/ /de tshe de mthong de ma skyes/ /shin tu mi rtog rtse gcig gnas/ /g.yeng ba'i rdul dang bral ba nyid/ /ces tshigs su bcad pa lnga'i don nyams su len pa ste/_zhes pa nas/_'bras bu'i rgyud ces bya ba yin pas/_zhes pa'i bar dkyus ltar la/_de lta bu'i don la lung rigs man ngag gsum gyi sgo nas thos bsam gyi sgro 'dogs chod par byas nas/_de mngon du byed pa'i
XXX thabs nyams su len pa la/_nas _nan tan du bya ba gal che'o gsungs bar/_gnyis pa thabs bsgom pas nyams su blang ba ni/_nas lnga pa ngo 'phrod pa yin gsungs/_gnyis pa gegs bsal ba ni/_nas _tha snyad byas pa yin no gsungs pa dkyus ltar/_de rnams kyis dngos gzhi'i don la thos bsam gyis sgro 'dogs gcod tshul dang*/_dpyod don nyams len gyi rim pa rgyas par bshad nas/_slar yang nyams len snying por dril pa'i tshur gyis lan gcig bskyar na/_do nub nas brtsams te/_nas dmigs pa la 'jug_/de'ang brgyud pa'i gsol 'debs sngon du 'gro bas skyabs 'gro nas bzung bla ma'i rnal 'byor yan sngar bzhin nyams su blangs rjes/_gzhi lam 'bras bu'i rnam par bzhag pa la thos bsam gyis sgro 'dogs bcad nas/_de mngon du byed pa'i thabs nyams su len pa la/_shes rab lta bas thag bcad pa dang*/_thabs bsgom pas nyams su blang ba gnyis kyi/_dang po la'ang glod pa la bslab pa dang*/_gal che'o gsungs par gnyis pa thabs bsgom pas/_nas_gnas gsum pa ngo 'phrod pa yin gsungs bar khrid yig gi dkyus ltar la/_de ltar sems gnas pa'i thabs la goms pa na/_rim gyis gnas pa brtan par bya ba dang*/_brtan pa bogs 'byin par byed pa dang*/_de rnams kyi gegs bsal ba'i tshul sogs sngar ji skad bshad pa bzhin nyams su blang bar bya zhing*/_mnyam bzhag dngos gzhi'i thun las ldang bar brtsams pa na/_de lta bu'i gnas lugs ma rtogs pa'i sems can rnams la dmigs pa med pa'i snying rje chen po sngon du 'gro bas/_dge ba 'di yis skye bo kun/ /zhes sogs kyis dge ba'i rtsa ba rnams byang chub snying por yongs su bsngo bas mtshams sbyar te smon lam rnam par dag pas rgyas btab pa dang*/_thun
XXX mtshams thams cad du'ang dran dang shes bzhin ldan pa'i sgo nas tshogs drug gi snang ba gang shar yang*/_de'i rjes su mi 'brang bar dngos gzhi'i nyams myong gi rtsi dang ma bral la bslab pa sogs sbyong lam dge ba'i bya bas dus 'da' bar bya zhing*/_nyams len gyi rim pa de rnams kyang sogs nyin dang po bzhin brjod la grol/_nyin gsum pa la slob dpon gyi bya ba sogs sngar bzhin la/_'o ma gyur nam mkha'i nas/_lo rgyus de ldan gyi gdams pa dngos gnyis kyi/_phyi ma la'ang sngon 'gro/_dngos gzhi/_rjes gsum gyis bsdus pa gyur pa las/_sngon 'gro'i rim pa rnams legs par phul zin nas/_gnyis pa dngos la'ang*/_thos bsam gyi sgro 'dogs gcod pa dang*/_dpyad don nyams su blang ba gnyis las/_dang po ni/_sems nyid ngal gso'i rtsa ba nas/_tha snyad byas pa yin no/ /bar nyin gnyis pa'i rgyas bshad bzhin dang/_gsum pa rjes la yun du gnas pa'i thabs ni/_nas/_'bad pa yin no gsungs/_bar khrid yig gi dkyus ltar/_des khrid kyi dngos gzhi legs par grub nas/_rgyab rten lung gi rim pa 'bul ba ni/_zhes mtshams sbyar la/_'di'i rtsa ba rdo rje'i tshig rkang*/_mdo rgyud kyi lung sbyor/_mkhyen rab rjes mdzad pa'i brgyud 'debs dang*/_mkhyen brtses mdzad pa'i khrid yig_/rje bla mas mdzad pa'i sems nyid ngal gso'i nyams glu sogs kyi lung bklags rjes/_de rnams kyis nyams khrid lung dang bcas pa legs par gsan pa yin pas bka' drin gtang rag gi yon du dmigs te maN+Dal zhig 'bul bar zhu/_zhes mtshams sbyar la las rdor gyis bskul te phul/_de ltar dus gsum rgyal ba sras dang bcas pa'i snying rje chen po'i ye shes
XXX gcig tu bsdus pa'i rang gzugs/_'phags mchog phyag na pad+mo'i rnam par 'phrul pa grub pa'i dbang phyug chen po mi tra dzo ki nas brgyud pa bar ma chad pa las legs par byon pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i khrid kyi rims pa lung dang bcas pa bdag cag gi dpal ldan bla ma dam pa/_'di zhes bya ba'i zhal snga nas ji ltar thob pa bzhin khyed rang rnams la lhag chad med par legs par phul grub pa yin pas/_chos nyan bshad byas pa las byung ba'i dge ba'i rtsa bas mtshon dus gsum du bsags pa'i dge ba'i rtsa ba rnams rang gzhan mkha' khyab sems can thams cad kyi don du dmigs pa med pa'i bsngo bas rgyas gdab pa dang*/_'di lta bu'i lam zab mo rang rang gis thugs nyams su bzhes pa dang*/_gzhan dag la 'chad spel la sogs pa'i sgo nas kyang rang dang gzhan gyi don rgya chen po re mdzad par zhu/_zhes dang*/_bsngo ba rgyas bsdus ji ltar rigs pa dang*/_bstan pa rgyas pa'i smon lam sogs gdab la grol lo/ /grub pa'i dbang phyug bye ba'i thugs kyi bcud/ /sems nyid ngal gso bdud rtsi'i snang ba yis/ /rnam grol sku bzhi'i pad+mo 'dzum pa'i dpyid/ /'jig rten gsum na rtag tu mdzes gyur cig_/ces 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang phyug gis mdzad pa'i phyag rgya chen po sems nyid ngal gso'i khrid yig gi 'chad thabs 'di'ang*/_rang nyid kyis mos pa'i rgyu dang*/_rigs dang dkyil 'khor kun gyi khyab bdag mtshungs med bstan pa'i nyi ma 'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan dpal bzang po'i gsung gis bskul ba'i rkyen la brten nas/_dran pas snying gi gdung sel khyab bdag zha lu blo gsal bstan skyong gi bzhed pa ji lta ba tshig sbyor brjod bde ba'i lam du drangs te/_'khos med kyi bya bral ma Ni
XXX pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yon tan rin po che du ma'i 'byung gnas dpal e waM chos ldan gyi bla brang thar pa rtser zhi ba zhes pa sa mo bya'i lo'i dbo zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por grub par bgyis pa'i dge bas zab lam 'di nyid bskal ba rgya mtshor 'tsho zhing gzhes pa'i rgyur gyur cig_/sarba dA mang+ga lam/FootnotesResearch Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Mahamudra Resting Your Mind Root Text Combined with Quotations from the Sutras by Jamyang Khyentse Wangpo.
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Set down according to a teaching by zha lu blo gsal bstan skyong that was requested by Person:'jam dbyangs nam mkha' rgyal mtshan.
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Instruction manual
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Gdams ngag mdzod Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Person:Namdak, Tenzin and Person:Wiener, G. for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export