Page values for "Wylie:Rgyal ba yang dgon pa'i khyad chos ri chos yon tan kun 'byung gi snying po ma drug gi gdams zab"

Jump to navigation Jump to search

"WyliePageContent" values

TextAuthorRgyal mtshan dpal
VolumeNumber10
TextNumber18
PageNumbers243-296
FolioNumbers1a1 - 27b2
TibTitleརྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་གི་སྙིང་པོ་མ་དྲུག་གི་གདམས་ཟབ་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent