Difference between revisions of "Wylie:Rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(20 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
::<big>[[རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་|Click here for unicode Tibetan text]]</big><br>
+
{{Text Wylie
<font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Volume 12|Back to volume 12 outline]]<br><font size="+2">↩</font> [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing/Table of Contents|Back to catalog outline]]<br>
+
|title=rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog
{{Tibetan Text Metadata
+
|titletib=རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་
|title = [[rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog]].
+
|titleintext=rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|titleintexttib=༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།
|author = [['jam mgon kong sprul]].
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author='jam mgon kong sprul
|editor =
+
|authortib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
|redactor =  
+
|authoralternatename=karma ngag dbang yon tan rgya mtsho
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authoralternatenametib=ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|associatedpeople='jam mgon kong sprul
|place = New Delhi:
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999.
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = na
+
|place=New Delhi
|volnumber = Volume 012,
+
|year=1999
|mastertextnumber =  
+
|volwylie=shangs pa bka' brgyud pod gnyis pa
|totalpages = 4
+
|volnumber=12
|totalfolios = 2
+
|VolumeLetterTib=ན་
|pagesinvolume = 453-456.
+
|textnuminvol=031
|beginfolioline = 3a1
+
|totalpages=4
|endfolioline = 4b5
+
|totalfolios=2
|linesperpage = 7 (1 page of 5)
+
|pagesinvolume=453-456
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
+
|beginfolioline=3a1
|notes =
+
|endfolioline=4b5
|topic = Liturgy
+
|linesperpage=7 (1 page of 5)
|tibtopic =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
|tibcategory = shangs pa bka' brgyud
+
|keywords=chos spyod; rje btsun gsol 'debs
|pechaside1 = chos spyod
+
|chokyigenre=Liturgy
|pechaside2 = rje btsun gsol 'debs
+
|dkarchaggenre=shangs pa bka' brgyud
|translation =  
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག།</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
[[ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]] - [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
 
 
 
===Topic Information===
 
shangs pa bka' brgyud - Liturgy
 
 
 
chos spyod - rje btsun gsol 'debs
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]]. [[རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ན་༽, ༤༥༣-༤༥༦. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]. [[rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 12 (na), 453-456. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
 
:No cover page  
 
:No cover page  
 
:::  
 
:::  
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག།
+
:*བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།
::: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog/
+
::: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/
 
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 83: Line 41:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
 
::Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
 
::Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  རྗེ་བཙུན་གསོལ་འདེབས།
 
:*གཡོན་:  རྗེ་བཙུན་གསོལ་འདེབས།
Line 90: Line 47:
 
::Right: #
 
::Right: #
  
'''Volume #:''' 012
+
|tbrccontents=No note on contents
 
+
|ringutulkunote=The Additions to the Prayer Based on the Life Story of Jetsun Rinpoche Called "Flower of Devotion".
'''Text # in volume:''' 023
+
|partialcolophonwylie=ces rnam thar gsol 'debs dad pa'i ljon shing gis skong dam pa snga mas mdzad pa 'ga' zhig rgyas bsdus ma 'tshams pa dang lung rgyun ma bzhugs pas/_rang gzhan dad pa'i gsos 'debs kyi tshul du karma ngag dbang yon tan rgya mtshos dpal spungs yang khrod du bris pa dge legs 'phel//_//
 
+
|partialcolophontib=ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
'''Text # in edition:'''  
+
|tibvol=na
 
+
|notes=Is this translated in English as "The Flower of Faith", or just merely cited in bibliography of [[Timeless Rapture]]?
'''Master text#:'''
+
|keyword1=
 
+
|keyword2=
'''Begin-End Pages (Western):''' 453-456
+
|topic=Liturgy
 
+
|tibtopic=
'''Begin Tibetan page and line #''': 3a1
+
|tibcategory=shangs pa bka' brgyud
 
+
|pechaside1=chos spyod
'''End Tibetan page and line #''': 4b5
+
|pechaside2=rje btsun gsol 'debs
 
+
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་]]</span>
'''Total # of pages (Western):''' 4
+
}}
 
+
<onlyinclude>
'''Total # of pages (Tibetan):''' 2
+
= Tibetan Text =
 
+
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
'''Number of lines per page:''' 7 (1 page of 5)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎</span>
 
  
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces rnam thar gsol 'debs dad pa'i ljon shing gis skong dam pa snga mas mdzad pa 'ga' zhig rgyas bsdus ma 'tshams pa dang lung rgyun ma bzhugs pas/_rang gzhan dad pa'i gsos 'debs kyi tshul du karma ngag dbang yon tan rgya mtshos dpal spungs yang khrod du bris pa dge legs 'phel//_//
+
= Wylie Text =
 +
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
  
'''Author:''' [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
  
'''Translator:'''
 
  
'''Scribe:'''
+
{{Footer}}
  
 
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 20:52, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་
rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog

Damngak Dzö Volume 12 (ན་) / Pages 453-456 / Folios 3a1 to 4b5


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
༤༥༣ རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ་གྱུར་རྒྱལ་བའི་སྲས། །སྲིད་ཞི་ཀུན་སྤངས་སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་བདག །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་བླ་མའི་ཚུལ། །སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོའ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྔོན་ཚེ་རྒྱལ་པོའ་ཕོ་བྲང་མཉན་ལྡན་ཏུདུ། །གྱད་ཀྱི་གཙོ་བོར་སྟོབས་མཐའ་ཡས་པར་གྱུར། །རྣམ་གཟིགས་དྲུང་དུ་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །ངེས་པའི་ཡ་མཚན་ཐོབ་ལ་མགོསགུས་ཕྱག་འཚལ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་རྟག་ཏུ་འགྲོགས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་བསྟན། །རྣམ་འཕྲུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་གདུལ་བྱའི་ཁམས། །ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་ལ་མགོསགུས་ཕྱག་འཚལ། །ཤཱཀ་ཐུབ་སྤྱན་སྔར་བྱང་སེམས་ལྔ་བརྒྱའི་དབུས། །བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པར་གྱུར། །ངེས་དོན་སྙིང་པོའ་བསྟན་པ་ཕྱོགས་མེད་དུ། །འཛིན་པའི་གོ་ཆ་བཞེས་ལ །གྲུབ་པ་རིག་འཛིན་དྲང་སྲོང་པཎྜི་ཏ། །རྒྱལ་བློན་བྲམ་ཟེ་ཁྱིམ་བདག་ཐ་མལ་པ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྐྱོང་ཞིང་། །འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ལ །ཤར་ཕྱོགས་མྱ་ངན་བྲལ་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཙམྦྷ་ཀ་དྲུང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ། །རི་བོའ་རྩེ་སོགས་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་བརྒྱད། །གཅིགཅིག་ཆར་སྟོན་པར་མཛད་ལ །དེ་བཞིན་འཇིག་རྟེན་གཞན་དང་བོད་ཡུལ་འདིར། །སྤྲུལ་མང་དུས་གཅིག་སྟོན་ལས་འདྲེན་པའི་གཙོ། །ཨོ་རྒྱན་དཔའ་བོ་བི་ཥཱ་རཱ་ཛ་ཉིད། །སྤྲུལ་གཞིའི་ཚུལ་དུ་སྟོན་ལ །ཧེ་རུ་ཀ་ཡིས་གསང་བའི་མཛོད་གཏད་ཅིང་། །ཐུབ་པས་ཆོས་ཀུན་བདག་པོར་རྗེས་སུ་གནང་། །ཉེ་སྲས་བརྒྱད་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་མ་ལུས་པའི། །འབྱུང་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་འགྲོ་འདུལ་སེམས་དཔར་བསྔགས། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་བྱིན། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་རྟག་ཏུ་ཞལ་སྟོན་ཅིང་། །ལུང་
༤༥༤ བསྟན་ཡེ་ཤེས་སྤོར་ལ །པདྨཱ་ཀ་རས་ཁྲག་འཐུང་དལ་དུ་བཅུག །མཚོ་རྒྱལ་མ་ཡིས་ཟབ་མོའ་བརྡ་དབང་བསྐུར། །ཌོམྦི་ཧེ་རུས་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་མའི། །བདག་པོར་མངའ་གསོལ་མཛད་ལ ། གོ་མཱིས་ཏིང་འཛིན་ངོ་སྤྲད་མཛད། །བསྙུན་གྱི་ཟུག་རྔུ་འཕགས་པས་དངོས་སུ་བཀྲུས། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་སྩལསྩོལ། །བསམ་ཡས་ཡེ་ཤེས་ཡངས་པར་མགོས །གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་ལོ་ཙཱ་རྣལ་འབྱོར་ཚོགས། །གསོལ་བ་བཏབ་རེས་དངོས་སུ་ཆོས་གསུངས་ཤིང་། །ཨ་བྷ་ཡ་ཡིས་རྒྱུད་སྡེ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་བཅུག་ལ །གསང་བ་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་དབང་བཞི་བསྐུར། །ཌཱ་ཀིས་སྨན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་དངོས་སུ་སྩལསྩོལ། །དེ་བཱི་ཀོ་ཊིར་མཁའ་འགྲོས་བཀའ་མཆིད་ཀྱིས། །ཆོས་དྲུག་ཐང་མར་བརྡལ་ལ །ལཱུ་ཡི་པཱ་དེས་བདེ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད་མཛད། །འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རོལ། །ཆགས་ཆེན་ལམ་ལས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཀུན། །རྣམ་གྲོལ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་ལ །ཨོ་ཌཱི་ཡ་ན་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི། །ཤམྦྷ་ལ་རུ་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་ཀྱིས་བགྲོད། །ཨིནྡྲ་བོ་དྷི་པད་འབྱུང་རིགས་ལྡན་ཆེའི། །ཞལ་ལུང་བདུད་རྩི་གསོལ་ལ །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དུས་འཁོར་གསང་འདུས་ཀྱིས། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོའ་དབང་བསྐུར་རྒྱུད་སྡེའི་དོན། །རྣམ་པར་འགྲེལ་ལ་ལེགས་སོའ་དབུགས་དབྱུང་སྩལསྩོལ། །གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ །འཇམ་དཔལ་དམར་ནག་རྡོ་རྗེ་འཇིག་བྱེད་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། །བླ་མ་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པས། །ཆོས་ཀྱི་གཏིང་སླེབ་གྱུར་ལ །ཡེ་ཤེས་ཕེབ་པས་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །དག་པའི་སྣང་བར་རྒྱ་འབྱམས་རྡོ་རྗེའི་གླུས། །ལས་ཅན་འཁོར་ཚོགས་རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་གྱི། །ཡེ་ཤེས་སད་པར་མཛད་ལ །དབང་བསྐུར་སྒྲུབ་མཆོད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ལ་སོགས། །མཛད་ཆེན་སྟོན་ཚེ་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་ཆར། །མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་གླུ་
༤༥༥ དྲི་བཟང་ངད་པས་ཁྱབ། །སྤྲུལ་བསྒྱུར་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ལ །རིང་ལུགས་ཉམས་པ་གསོས་ཤིང་འཁྲུལ་པ་བསལ། །སྔོན་མེད་ཤིང་རྟ་གསར་དུ་དྲངས་ལ་སོགས། །ངེས་དོན་སྙིང་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་མཆོག་གི་།བསྟན་པ་རྨངས་ནས་གསོས་ལ །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེས་བདེ་བ་ཅན་ཞིང་བསྟན། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ཕོག །བུ་སྟོན་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་ཅོད་པན་བཅིངས། །ཐུབ་བསྟན་མངའ་བདག་གྱུར་ལ །བླ་མ་རྣམས་དང་རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་ཚོགས། །གྲུབ་མཐར་དགྱེས་པའི་ལེགས་སོའ་ཤིས་བརྗོད་ལྡིར། །སྐྱེ་བ་གསུམ་ནས་མངོན་པར་འཚང་རྒྱ་ཞེས། །སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་བསྒྲགས་ལ །སངས་རྒྱས་ཞལ་མཐོང་མཐུ་ཆེན་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས། །འབངས་སུ་མཆི་ཞིང་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཕུལ། །མཱ་ཀཱ་ལ་ལྕམ་དྲལ་སྡེ་འཁོར་བཅས། །ཅི་བཅོལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ །ཚེ་འདིར་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་བྱ་བ་མཛད། །ཕྱི་མར་མདོ་སྒྱུ་སེམས་སོགས་འགྲོ་ལྡིང་དུ། །དངོས་སུ་སྤེལ་ནས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི །ཕྲིན་ལས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་ལ །ཕག་མོ་སྒྲོལ་མ་སྤྱོད་འཆང་པདྨ་བདེས། །བསྐུལ་ཞིང་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིས་གླུ་གར་གདུགས། །ཌཱ་དྲིལ་བདེ་སྐྱོང་བདུད་རྩིས་ཡོངས་མཆོད་དེ། །ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་གཤེགས་ལ །བདུད་ཀྱི་གནས་གཡོ་འཇིག་རྟེན་རབ་འབྱམས་སུ། །ངོ་མཚར་ལྟས་སོགས་ཏིང་འཛིན་ས་བརྙེས་ཤིང་། །རིག་མའི་སྐྱེས་བུ་གྲུབ་པའི་དགེ་མཚན་གྱིས། །ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་མཛད་ལ །ཨཽ་ཌཱི་ཡ་ནར་བཱི་རཱ་ཛ་དང་། །འགྲོ་ལྡིང་གནས་སུ་བདེ་བའི་མགོན་པོའ་ཚུལ། །བཻ་ཌཱུ་སྣང་བདེ་བ་ཅན་ཞིང་དུ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སྟོན་ལ །ངོ་བོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དྲྭ་བར་སྡོམ། །ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་འཇིག་རྟེན་འོད་ལྡན་ཏུ། །བདེ་གཤེགས་ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེར་འཚང་རྒྱ་སོགས། །རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་འཇིགས་འབྱུང་སྦས་པ་བཞིན། །ཁྱོད་འདྲའི་
༤༥༦ གང་ཟག་ཕྱིས་ནས་མ་བྱོན་པའི། །དྲུག་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་རྙེད། །བླ་མེད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བླ་མ་རྗེར། །གུས་པའི་ཕྱག་འཚལ་ངོ་མཚར་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །ཉེས་བྱས་ཀུན་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་ཞིང་རྟག་ཏུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དགེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན། །རྣམ་མཐར་ཕྲིན་ལས་ཅི་འདྲར་བདག་གྱུར་ཏེ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གསུང་རབ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ། །འགྲོ་ཀུན་མཁའ་འགྲོ་དྲྭདྲ་བར་སྡོམ་བྱེད་ཤོག །འདི་ཕྱི་བར་དོ་རྨི་ལམ་དག་ཏུ་ཡང་། །ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ཉིད་དང་མི་འབྲལ་བར། །གསང་བའི་མཛོད་ཐོབ་བརྟུལ་ཞུགས་ཕྱོགས་མེད་གྲུབ། །ཁ་སྦྱོར་བདེ་ཆེན་རོལ་པར་འཚང་རྒྱ་ཤོག །རྟག་ཏུ་རྗེ་བཙུན་མཉེས་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ། །བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས་རྗེ་ཉིད་དང་། །རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། །མཁའ་ཁྱབ་ཛམ་གླིང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག །ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གི་ཁ་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། །རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Note from Ringu Tulku
The Additions to the Prayer Based on the Life Story of Jetsun Rinpoche Called "Flower of Devotion".
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Liturgy
Genre from dkar chag
shangs pa bka' brgyud
BDRC Link
VolumeI1CZ3974
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export