Difference between revisions of "Wylie:Rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 90: Line 90:
 
::Right: #
 
::Right: #
  
'''Volume #:''' 012
+
'''Volume #:''' 012 (ན་)
  
 
'''Text # in volume:''' 023
 
'''Text # in volume:''' 023
Line 106: Line 106:
 
'''Total # of pages (Western):''' 4
 
'''Total # of pages (Western):''' 4
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 2
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 2 folios
  
 
'''Number of lines per page:''' 7 (1 page of 5)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (1 page of 5)

Revision as of 16:49, 14 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག།

Wylie: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

chos spyod - rje btsun gsol 'debs

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No cover page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག།
@##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན་ ཆོས་ (གྲངས་ཀ་) སྤྱོད།
Left: na chos (tibfolio#) spyod/
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: རྗེ་བཙུན་གསོལ་འདེབས།
Left: rje btsun gsol 'debs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 023

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 453-456

Begin Tibetan page and line #: 3a1

End Tibetan page and line #: 4b5

Total # of pages (Western): 4

Total # of pages (Tibetan): 2 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces rnam thar gsol 'debs dad pa'i ljon shing gis skong dam pa snga mas mdzad pa 'ga' zhig rgyas bsdus ma 'tshams pa dang lung rgyun ma bzhugs pas/_rang gzhan dad pa'i gsos 'debs kyi tshul du karma ngag dbang yon tan rgya mtshos dpal spungs yang khrod du bris pa dge legs 'phel//_//

Author: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Translator:

Scribe: