Difference between revisions of "Wylie:Rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog]].
 
|title = [[rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 +
|associatedpeople =
 +
|lineagedata =
 
|author = [['jam mgon kong sprul]].
 
|author = [['jam mgon kong sprul]].
 
|translator =
 
|translator =
Line 24: Line 26:
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|notes =  
 
|notes =  
 +
|keyword1 =
 +
|keyword2 =
 
|topic = Liturgy
 
|topic = Liturgy
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 33: Line 37:
  
 
===Full Title===
 
===Full Title===
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག།</span><br>
+
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།</span><br>
 
<br>
 
<br>
Wylie: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog/<br>
+
Wylie: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/<br>
 
<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===  
 
===Short Title(s)===  
Line 74: Line 78:
  
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
:*བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག།
+
:*བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།
::: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog/
+
::: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/
  
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
Line 116: Line 120:
 
'''Author:''' [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
 
'''Author:''' [[karma ngag dbang yon tan rgya mtsho]]
  
'''Translator:'''  
+
'''Translator:''' None given
 +
 
 +
'''Scribe:''' None given
 +
 
 +
'''Redactor:''' None given
 +
 
 +
'''People associated with this text:''' None given
 +
 
 +
'''Text Lineage:''' None given
  
'''Scribe:'''
 
  
 
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 20:24, 27 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།

Wylie: @##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ - karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy

chos spyod - rje btsun gsol 'debs

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No cover page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ༄༅༅། །རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཁ་སྐོང་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།
@##/_/rje btsun rin po che'i rnam thar gsol 'debs kha skong dad pa'i me tog ces bya ba/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན་ ཆོས་ (གྲངས་ཀ་) སྤྱོད།
Left: na chos (tibfolio#) spyod/
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: རྗེ་བཙུན་གསོལ་འདེབས།
Left: rje btsun gsol 'debs/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 023

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 453-456

Begin Tibetan page and line #: 3a1

End Tibetan page and line #: 4b5

Total # of pages (Western): 4

Total # of pages (Tibetan): 2 folios

Number of lines per page: 7 (1 page of 5)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ལྗོན་ཤིང་གིས་སྐོང་དམ་པ་སྔ་མས་མཛད་པ་འགའ་ཞིག་རྒྱས་བསྡུས་མ་འཚམས་པ་དང་ལུང་རྒྱུན་མ་བཞུགས་པས། རང་གཞན་དད་པའི་གསོས་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་དཔལ་སྤུངས་ཡང་ཁྲོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces rnam thar gsol 'debs dad pa'i ljon shing gis skong dam pa snga mas mdzad pa 'ga' zhig rgyas bsdus ma 'tshams pa dang lung rgyun ma bzhugs pas/_rang gzhan dad pa'i gsos 'debs kyi tshul du karma ngag dbang yon tan rgya mtshos dpal spungs yang khrod du bris pa dge legs 'phel//_//

Author: karma ngag dbang yon tan rgya mtsho

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given