Difference between revisions of "Wylie:Shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{Tibetan Text Metadata
+
{{Text Wylie
|title = [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po]].
+
|title=shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
+
|titletib =ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ ་ ་ ་
|associatedpeople =  
+
|titleintext =shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po zhes bya ba bzhugs so/
|lineagedata =  
+
|titleintexttib =ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
|author = Author not found.
+
|translation =
 +
|collection=gdams ngag mdzod
 +
|collectiontib=གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།
 +
|lineagedata =
 +
|associatedpeople =
 +
|author =Author not found
 +
|authortib =Author not found
 +
|authoralternatename =
 +
|authoralternatenametib =
 
|translator =
 
|translator =
 +
|translatortib =
 
|scribe =
 
|scribe =
 +
|scribetib =
 
|editor =
 
|editor =
|redactor =  
+
|editortib =
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|redactor =
|publisher = [[Shechen Publications]],
+
|redactortib =
|place = New Delhi:
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999.
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = pha
+
|place=New Delhi
|volnumber = Volume 014,
+
|year=1999
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
+
|dates =
|totalpages = 5
+
|volwylie =zhi byed dang bcod pod gnyis pa
|totalfolios = 3
+
|mastertextnumber =
|pagesinvolume = 17-22.
+
|totalpages =5
|beginfolioline = 9a1
+
|totalfolios =3
|endfolioline = 11b5
+
|pagesinvolume =17-22
|linesperpage = 7 (1 page of 5, 1 page of 6)
+
|beginfolioline =9a1
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
+
|endfolioline =11b5
|notes = p 21, folio 11a of this text only has six lines?  
+
|linesperpage =7 (1 page of 5, 1 page of 6)
|keyword1 =
+
|tbrc =[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3976]
|keyword2 =
+
|notesauthor=
|topic = Instruction manual
+
|notespersons=
|tibtopic =
+
|notestext=
|tibcategory = yan lag gi chos
+
|notesother=p 21, folio 11a of this text only has six lines?
|pechaside1 = gcod gzhung
+
|keywords =gcod gzhung;gcod yul skor; Three root texts of the Severance Object
|pechaside2 = gcod yul skor
+
|chokyigenre =Instruction manual
|translation =
+
|dkarchaggenre =yan lag gi chos
|tbrccontents = No note on contents
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|ringutulkunote =
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ ་ ་ ་|ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibUni20>ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།</span><br>
 
<br>
 
Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po zhes bya ba bzhugs so/<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
Author not found
 
 
 
===Topic Information===
 
yan lag gi chos - Instruction manual
 
 
 
gcod gzhung - gcod yul skor
 
 
 
Three root texts of the Severance Object
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:'''
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br> Author not found. [[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ ་ ་ ་|ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ཕ་༽, ༡༧-༢༢. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br> Author not found. [[shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 014(pha), 17-22. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text ===
 
<span class=TibUni18>[[ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ ་ ་ ་|ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
  
 
:No title page
 
:No title page
Line 102: Line 62:
 
:*གཡས་:  #
 
:*གཡས་:  #
 
::Right: #
 
::Right: #
 
+
|hascommentary=
'''Volume #:''' 014 (ཕ་)
+
|iscommentaryof=
 
+
|othertranslations=
'''Text # in volume:'''
+
|alternatesource=
 
+
|tbrccontents =
'''Text # in edition:'''
+
|ringutulkunote =
 
+
|partialcolophonwylie =/shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dgongs pa/_bla ma grub thob rnams kyi zhal gdams/_bdud kyi gcod yul du byed pa'i man ngag zab don thugs kyi snying ngo zhes bya ba/_/'jig rten na rnyed par dka' ba'i chos/_man ngag bdud kyi gcod yul du byed pa rdzogs so//_(see note) 'di phyis kyi gdams ngag pal mo che'i rtsa bar mdzad cing /_'grel dang /_khrid yig sogs mang du bzhugs so//
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
+
|partialcolophontib =།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པ། བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ། །འཇིག་རྟེན་ན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཆོས། མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ༎ <ref>the following is a scribal note added after the colophon for the text.</ref>འདི་ཕྱིས་ཀྱི་གདམས་ངག་པལ་མོ་ཆེའི་རྩ་བར་མཛད་ཅིང་། འགྲེལ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་སོ༎
 
+
}}
'''Begin-End Pages (Western):''' 17-22
 
 
 
'''Begin Tibetan page and line #:''' 9a1
 
 
 
'''End Tibetan page and line #:''' 11b5
 
 
 
'''Total # of pages (Western):''' 5
 
 
 
'''Total # of pages (Tibetan):''' 3
 
 
 
'''Number of lines per page:''' 7 (1 page of 5, 1 page of 6)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan:''' <span class=TibUni16>།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པ། བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ། །འཇིག་རྟེན་ན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཆོས། མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ༎ <ref>the following is a scribal note added after the colophon for the text.</ref>འདི་ཕྱིས་ཀྱི་གདམས་ངག་པལ་མོ་ཆེའི་རྩ་བར་མཛད་ཅིང་། འགྲེལ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་སོ༎</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dgongs pa/_bla ma grub thob rnams kyi zhal gdams/_bdud kyi gcod yul du byed pa'i man ngag zab don thugs kyi snying ngo zhes bya ba/_/'jig rten na rnyed par dka' ba'i chos/_man ngag bdud kyi gcod yul du byed pa rdzogs so//_(see note) 'di phyis kyi gdams ngag pal mo che'i rtsa bar mdzad cing /_'grel dang /_khrid yig sogs mang du bzhugs so//
 
 
 
'''Author:''' Author not found
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
 
 
'''People associated with this text:''' None given
 
 
 
'''Text Lineage:''' None given
 
 
 
<references/>
 
  
 
{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
{{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 20:33, 25 October 2012


[[Image:DNZVolume{{{volnumber}}}_17-22_shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po.jpg|400x100px|alt=Upload a file|link=|Upload a file]]
Click the picture above to view the original manuscript.

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་ ་ ་ ་
shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po

Damngak Dzö Volume {{{volnumber}}} ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 17-22 / Folios 9a1 to 11b5


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.

[[Category: Gdams ngag mdzod Volume {{{volnumber}}}]]