Wylie:Shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 16:30, 22 October 2010 by Adam (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Full Title[edit]

Tibetan: ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

Wylie: shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po zhes bya ba bzhugs so/

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Author not found

Topic Information[edit]

yan lag gi chos - Instruction manual

gcod gzhung - gcod yul skor

Three root texts of the Severance Object

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གཅོད་ཀྱི་གཞུང་དང་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་ཡང་བཅུད་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
shes rab kyi pha rol tu phyin pa gcod kyi gzhung dang man ngag mtha' dag gi yang bcud zab don thugs kyi snying po zhes bya ba bzhugs so/

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ཕ གཅོད་ (གྲངས་ཀ་) གཞུང་
Left: pha gcod (tibfolio#) gzhung
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་
Right: gdams ngag mdzod
  • Side B:
  • གཡོན་: གཅོད་ཡུལ་སྐོར་
Left: gcod yul skor
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 014 (ཕ་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 17-22

Begin Tibetan page and line #: 9a1

End Tibetan page and line #: 11b5

Total # of pages (Western): 5

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (1 page of 5, 1 page of 6)

Partial colophon in Tibetan: །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པ། བླ་མ་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་གདམས། བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མན་ངག་ཟབ་དོན་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ། །འཇིག་རྟེན་ན་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཆོས། མན་ངག་བདུད་ཀྱི་གཅོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་རྫོགས་སོ༎ [1]འདི་ཕྱིས་ཀྱི་གདམས་ངག་པལ་མོ་ཆེའི་རྩ་བར་མཛད་ཅིང་། འགྲེལ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་སོགས་མང་དུ་བཞུགས་སོ༎

Partial colophon in Wylie: /shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dgongs pa/_bla ma grub thob rnams kyi zhal gdams/_bdud kyi gcod yul du byed pa'i man ngag zab don thugs kyi snying ngo zhes bya ba/_/'jig rten na rnyed par dka' ba'i chos/_man ngag bdud kyi gcod yul du byed pa rdzogs so//_(see note) 'di phyis kyi gdams ngag pal mo che'i rtsa bar mdzad cing /_'grel dang /_khrid yig sogs mang du bzhugs so//

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given

  1. the following is a scribal note added after the colophon for the text.