Difference between revisions of "Wylie:Snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{Text Wylie |title=snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol |titletib=གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའ...")
 
m (Text replacement - "volyigtib" to "VolumeLetterTib")
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title=snying po don gsum gyi brgyud ’debs byin rlabs mchog stsol
+
|title=snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol
|titletib=གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་
+
|titletib=སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་
|titleintext=grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang bzhugs so/_/
+
|titleintext=snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/ /
|titleintexttib=༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་སོ། །
+
|titleintexttib=༈ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
 
|collection=gdams ngag mdzod
 
|collection=gdams ngag mdzod
 
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
 
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|author=Mitrayogi
+
|author='jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
|authortib=མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་
+
|authortib=འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
|authorincolophon=mi tra dzo ki
+
|authorincolophon=gzhon nu mkhyen brtse
|associatedpeople='jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po; Mitrayogi
+
|authoralternatename=gzhon nu mkhyen brtse
|redactor='jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
+
|authoralternatenametib=གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེ་
 
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|publisher=Shechen Publications
 
|publisher=Shechen Publications
Line 17: Line 17:
 
|volwylie=khri skor sna tshogs pod dang po
 
|volwylie=khri skor sna tshogs pod dang po
 
|volnumber=16
 
|volnumber=16
|volyigtib=མ་
+
|VolumeLetterTib=མ་
|textnuminvol=034
+
|textnuminvol=035
|totalpages=14
+
|totalpages=3
|totalfolios=7
+
|totalfolios=2
|pagesinvolume=605-607
+
|pagesinvolume=607-609
|beginfolioline=1a1
+
|beginfolioline=2a5
|endfolioline=2a5
+
|endfolioline=3a2
|linesperpage=5 (1 page of 1)
+
|linesperpage=7 (1 page of 1, 1 page of 2)
 
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
 
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3979]
|keywords=rtsa khrid; snying po don gsum
+
|keywords=brgyud 'debs; snying po don gsum
|chokyigenre=Instruction manual
+
|chokyigenre=Liturgy
 
|dkarchaggenre=khrid phran
 
|dkarchaggenre=khrid phran
 
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
:*Line 1:༄༅། །གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས་སོ། །
+
:*Line 1:༈ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
:::@#/_/grub chen mi tra dzo kis mdzad pa'i snying po don gsum gyi man ngag gi rtsa ba rdo rje'i tshig rkang bzhugs so/_/
+
:::@#/_/snying po don gsum gyi brgyud ‘debs byin rlabs mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/ /
:*Left side print:  མ་ རྩ་ གཅིག་ ཁྲིད་
+
:*Left side print:  མ་ རྩ་ གཉིས་ ཁྲིད་
::: ma rtsa gcig khrid
+
::: ma rtsa gnyis khrid
 
:*Right side print:   
 
:*Right side print:   
 
:::  
 
:::  
Line 51: Line 51:
 
::Right: #
 
::Right: #
 
|tbrccontents=No note on contents
 
|tbrccontents=No note on contents
|ringutulkunote=The Instructions on the Three Essential Points. The Vajra Root Text Given by Mitra Yogi.
+
|partialcolophonwylie=ces pa ‘di’ang ris med pa’i stan pa lam chog tu dad pa’i blo gros gyi ut+pal kha yongs su bye ba shAk+ya’i dge slong gzhon nu mkhyen brtse’i ming can gyis gsol ba btab pa sid+d+hi ras+tu/
 +
|partialcolophontib=ཅེས་པ་འདིའང་རིས་མེད་པའི་སྟན་པ་ལམ་ཆོག་ཏུ་དད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཨུཏྤལ་ཁ་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།
 
|tibvol=ma
 
|tibvol=ma
 
|notes='''Multiple texts/colophons:''' 607/2a5, 609/3a2, 616/6b3
 
|notes='''Multiple texts/colophons:''' 607/2a5, 609/3a2, 616/6b3
Line 73: Line 74:
 
</onlyinclude>
 
</onlyinclude>
 
<headertabs />
 
<headertabs />
==Other Information==
 
{{Nitartha Thanks}}
 
  
[[Category: Mitrayogi]][[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
 
 +
{{Footer}}
 +
 
 +
[[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Latest revision as of 20:50, 2 February 2018


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་
snying po don gsum gyi brgyud 'debs byin rlabs mchog stsol

Damngak Dzö Volume 16 (མ་) / Pages 607-609 / Folios 2a5 to 3a2


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.


[edit]
XXX ༈ སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བླ་ོ་གྲོས་རིན་ཆེན་དང༌། །
XXX གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལོ་པ་དང་ལ་ལི་ཏ། །མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམས་གཉིས་སྩོལ། །བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམས་སེང་གེ་དང༌། །རིན་ཆེན་སེང་གེ་ཀུན་མཁྱེན་རིན་ཆེན་གྲུབ། །བྱང་ཆུབ་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ༴ །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའི་ཞབས། །ཟླ་བ་རྒྱལ་མཚན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །ཀུན་སྤངས་ཆེན་པོ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ༴ །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བྱམས་པ་སྐལ་བཟང་དང༌། །དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་པ། །འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ༴ །བྱམས་མགོན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིག་མེད་དབང༌། །དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་ཞབས། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་རྩོལ། །ཞེས་པའམ། ཡང་ན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་རྗེས། གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་ལ། །གསོལ་བ༴ །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལེགས་པ་ཆོས་འབྱོར་དང༌། །དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་བསོད་ནམས་གྲགས་པའི་སྡེ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་ལ། །གསོལ༴ ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་དང༌། །ཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་མན་འདྲ། གང་ལྟར་ཡང་མཐར། མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་དྲན་པའི་ངེས་འབྱུང་གིས། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །ཟབ་གསལ་བླ་མ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། །སེམས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་གནས་ལུགས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཟག་བཅས་ཕུང་པོའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱས་ནས་ཀྱང༌། །གཉེན་འཁོར་ལོངས་སྤྱོད་ལུས་ཀྱི་ཞེན་པ་སྤངས། །འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་རང་སེམས་སྤྱན་
XXX རས་གཟིགས། །མ་ཕམ་མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀར་འཕོ་བར་ཤོག །འདིར་སྣང་རྨི་ལམ་བར་དོ་རྗེས་དྲན་ཅིང༌། །སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་སྣང་སྟོང་ཆེན་པོར་ཤར། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེས་ཆགས་སྡང་རང་གྲོལ་ནས། །མྱུར་དུ་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པ་འདིའང་རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཨུཏྤལ་ཁ་ཡོངས་སུ་བྱེ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་མཁྱེན་བརྩེའི་མིང་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]Research Information
Translator's notes
Notes on the text itself
Notes on authorship
Notes on individuals related to text
Other notes
Genre from Richard Barron's Catalog
Liturgy
Genre from dkar chag
khrid phran
BDRC Link
VolumeI1CZ3979
BDRC Content Information
No note on contents


Related Content
Recensions
Other Translations
Commentary(s) of this Text in the DNZ
Text(s) in the DNZ of which this is a commentary
Related Western Publications
Related Tibetan Publications
Other Information

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text

As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of fall 2017 that project has not been finished. Note that the folio numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input.

Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.

View JSON

JSON Export