Wylie:Su kha sid+d+hi'i gsang sgrub lte pa sprul 'khor

From gDams Ngag mDzod
Revision as of 19:38, 20 October 2010 by Adam (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Full Title[edit]

Tibetan: །སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་པ་སྤྲུལ་འཁོར་

Wylie: /su kha sid+d+hi'i gsang sgrub lte pa sprul 'khor

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Author not found

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Instruction manual/Empowerment manual

rgya gzhung - su kha sid+d+hi

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་པ་སྤྲུལ་འཁོར་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། །སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་གསང་སྒྲུབ་ལྟེ་པ་སྤྲུལ་འཁོར་
/su kha sid+d+hi'i gsang sgrub lte pa sprul 'khor

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན རྒྱ་ (གྲངས་ཀ་) གཞུང་
Left: na rgya (tibfolio#) gzhung
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: སུ་ཁ་སིདྡྷི།
Left: su kha sid+d+hi/
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 286-289

Begin Tibetan page and line #: 4b7

End Tibetan page and line #: 6a4

Total # of pages (Western): 4

Total # of pages (Tibetan): 3

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །བླ་མའི་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་གནད་ནས་བསྐུལ་བྱེད་པའི། །ཇི་སྐད་གསུང་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད། །དེ་ལ་ཌཱ་ཀིས་མི་བཀྱོན་འཚལ། །དགེ་བ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ། །ཌཱ་ཀི་གནད་ཀྱི་གསང་སྒྲུབ་རྫོགས་སོ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /bla ma'i gdams ngag rin po che/_/mkha' 'gro gnad nas bskul byed pa'i/_/ji skad gsung bzhin yi ger bkod/_/de la DA kis mi bkyon 'tshal/_/dge ba sems can don du bsngo/_/DA ki gnad kyi gsang sgrub rdzogs so//_//

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: None given