Difference between revisions of "Wylie:Sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
 
|associatedpeople = [[Vajravarāhi]], [[Tārā]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa skya paN+Di ta]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]]  
 
|associatedpeople = [[Vajravarāhi]], [[Tārā]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa skya paN+Di ta]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]]  
 
|lineagedata = [[rje btsun ma rdo rje phag mo]], [[sgrol ma]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa paN]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]] (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5).
 
|lineagedata = [[rje btsun ma rdo rje phag mo]], [[sgrol ma]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa paN]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]] (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5).
|author = [[dkon mchog 'bangs]]?
+
|author =  
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 1 page of 5, 1 page of 6
 
|linesperpage = 1 page of 5, 1 page of 6
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3966]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3966]
|notes = Again, [[dkon mchog 'bangs]] needs more research. I think we need to find a Sakya pa with this name
+
|notes =  
 
|keyword1 =
 
|keyword1 =
 
|keyword2 =
 
|keyword2 =
Line 45: Line 45:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[དཀོན་མཆོག་འབངས་]] - [[dkon mchog 'bangs]]
+
Author not found
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 57: Line 57:
 
   
 
   
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[དཀོན་མཆོག་འབངས་]]. [[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་  ང་༽, ༡༠༣-༡༠༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>Author not found. [[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་  ང་༽, ༡༠༣-༡༠༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[dkon mchog 'bangs]]. [[sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 004 (nga), 103-104. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 004 (nga), 103-104. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 126: Line 126:
 
'''Partial colophon in Wylie:''' chos 'di'i brgyud pa ni/_rje btsun ma rdo rje phag mo dang sgrol ma gnyis kyis sum pa lo tsA ba la gsungs/_des sa paN/_des grub thob chen po mtsho 'phrang pa/_des mkhas grub chos rje/_des ri khrod ras chen/_des pra dz+nya bo d+hi/_des don zhags pa/_bud+d+ha rat+na la/_des kIrt+ti shI la la/_des chos rje rgyal ba bzang po la/_des chos rje bsod nams la gnang/_des dkon mchog 'bangs la gnang ba'o/
 
'''Partial colophon in Wylie:''' chos 'di'i brgyud pa ni/_rje btsun ma rdo rje phag mo dang sgrol ma gnyis kyis sum pa lo tsA ba la gsungs/_des sa paN/_des grub thob chen po mtsho 'phrang pa/_des mkhas grub chos rje/_des ri khrod ras chen/_des pra dz+nya bo d+hi/_des don zhags pa/_bud+d+ha rat+na la/_des kIrt+ti shI la la/_des chos rje rgyal ba bzang po la/_des chos rje bsod nams la gnang/_des dkon mchog 'bangs la gnang ba'o/
  
'''Author:''' [[dkon mchog 'bangs]]?
+
'''Author:''' Author not found
  
 
'''Translator:''' None given
 
'''Translator:''' None given

Revision as of 22:03, 7 October 2010


Full Title[edit]

Tibetan: །སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་།

Wylie: /sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong /

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

Author not found

Topic Information[edit]

gdams ngag - Instruction manual

sna tshogs - blo sbyong brgya rtsa

TBRC: No note on contents
Ringu Tulku:

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Full Tibetan Text[edit]

སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

No title page

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། །སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་།
/sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong /

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ང་ སྣ་ (གྲངས་ཀ་) ཚོགས་
Left: nga sna (tibfolio#) tshogs
  • གཡས་: (#) གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར་
Right: (#) gdams ngag mdzod bka' gdams skor
  • Side B:
  • གཡོན་: བློ་སྦྱོང་བརྒྱ་རྩ་
Left: blo sbyong brgya rtsa
  • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 004 (ང་)

Text # in volume:

Text # in edition:

Master text#: NUMBERINOURSYSTEM

Begin-End Pages (Western): 103-104.

Begin Tibetan page and line #: 5a3.

End Tibetan page and line #: 5b6.

Total # of pages (Western): 2

Total # of pages (Tibetan): 1

Number of lines per page: 1 page of 5, 1 page of 6

Partial colophon in Tibetan:ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསུངས། དེས་ས་པཎ། དེས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཚོ་འཕྲང་པ། དེས་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ། དེས་རི་ཁྲོད་རས་ཆེན། དེས་པྲ་ཛྙ་བོ་དྷི། དེས་དོན་ཞགས་པ། བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀཱིརྟྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་ལ་གནང། དེས་དཀོན་མཆོག་འབངས་ལ་གནང་བའོ།

Partial colophon in Wylie: chos 'di'i brgyud pa ni/_rje btsun ma rdo rje phag mo dang sgrol ma gnyis kyis sum pa lo tsA ba la gsungs/_des sa paN/_des grub thob chen po mtsho 'phrang pa/_des mkhas grub chos rje/_des ri khrod ras chen/_des pra dz+nya bo d+hi/_des don zhags pa/_bud+d+ha rat+na la/_des kIrt+ti shI la la/_des chos rje rgyal ba bzang po la/_des chos rje bsod nams la gnang/_des dkon mchog 'bangs la gnang ba'o/

Author: Author not found

Translator: None given

Scribe: None given

Redactor: None given

People associated with this text: None given

Text Lineage: rje btsun ma rdo rje phag mo, sgrol ma, sum pa lo tsA ba, sa paN, grub thob chen po mtsho 'phrang pa, mkhas grub chos rje, ri khrod ras chen, pra dz+nya bo d+hi, don zhags pa, bud+d+ha rat+na, kIrt+ti shI la, chos rje rgyal ba bzang po, chos rje bsod nams, dkon mchog 'bangs (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5).