Difference between revisions of "Wylie:Sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
m (Text replace - "]]. |collection" to " |collection")
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong
+
|title=sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་
|associatedpeople = Vajravārāhī]], [[Tārā]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa skya paN+Di ta]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]]  
+
|titleintext=/sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong /
|lineagedata = [[rje btsun ma rdo rje phag mo]], [[sgrol ma]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa paN]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]] (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5).
+
|titleintexttib=sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong  
|author = Author not found.
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author=Author not found.
|editor =
+
|associatedpeople=[[Vajravārāhī]], [[Tārā]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa skya paN+Di ta]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]]
|redactor =
+
|lineagedata=[[rje btsun ma rdo rje phag mo]], [[sgrol ma]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa paN]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]] (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5).
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|publisher = Shechen Publications
+
|publisher=Shechen Publications
|place = New Delhi
+
|place=New Delhi
|year = 1999
+
|year=1999
|tibvol = nga
+
|mastertextnumber=NUMBERINOURSYSTEM
|volnumber = 04
+
|volnumber=4
|mastertextnumber = NUMBERINOURSYSTEM
+
|volyigtib=ང་
|totalpages = 2
+
|textnuminvol=014
|totalfolios = 1
+
|totalpages=2
|pagesinvolume = 103-104
+
|totalfolios=1
|beginfolioline = 5a3
+
|pagesinvolume=103-104
|endfolioline = 5b6
+
|beginfolioline=5a3
|linesperpage = 1 page of 5, 1 page of 6
+
|endfolioline=5b6
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3966]
+
|linesperpage=1 page of 5, 1 page of 6
|notes =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3966]
|keyword1 =
+
|keywords=blo sbyong; snyan brgyud
|keyword2 =
+
|chokyigenre=Instruction Manual
|topic = Instruction manual
+
|dkarchaggenre=gdams ngag
|tibtopic =
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|tibcategory = gdams ngag
 
|pechaside1 = sna tshogs
 
|pechaside2 = blo sbyong brgya rtsa
 
|translation = [[Jinpa, Thupten]], trans. "[[Sumpa Lotsawa's Ear-Whispered Mind Training]]." In [[Mind Training: The Great Collection]], Volume 1, 215-216. [[The Library of Tibetan Classics]]. Boston, MA: [[Wisdom Publications]], 2006.
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote =
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibUni20>།སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་། </span><br>
 
<br>
 
Wylie: /sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong /<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
Author not found
 
 
 
===Topic Information===
 
gdams ngag - Instruction manual
 
 
 
sna tshogs - blo sbyong brgya rtsa
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:'''
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>Author not found. [[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་  ང་༽, ༡༠༣-༡༠༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>Author not found. [[sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 004 (nga), 103-104. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text ===
 
<span class=TibUni18>[[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
  
 
:No title page
 
:No title page
Line 101: Line 48:
 
:*གཡས་:  (#)
 
:*གཡས་:  (#)
 
::Right: (#)
 
::Right: (#)
 +
|othertranslations=[[Jinpa, Thupten]], trans. "[[Sumpa Lotsawa's Ear-Whispered Mind Training]]." In [[Mind Training: The Great Collection]], Volume 1, 215-216. [[The Library of Tibetan Classics]]. Boston, MA: [[Wisdom Publications]], 2006.
 +
|alternatesource=*Author not found. [[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་  ང་༽, ༡༠༣-༡༠༤. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
'''Volume #:''' 004 (ང་)
+
*Author not found. [[sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 004 (nga), 103-104. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
+
|tbrccontents=No note on contents
'''Text # in volume:'''
+
|partialcolophonwylie=chos 'di'i brgyud pa ni/_rje btsun ma rdo rje phag mo dang sgrol ma gnyis kyis sum pa lo tsA ba la gsungs/_des sa paN/_des grub thob chen po mtsho 'phrang pa/_des mkhas grub chos rje/_des ri khrod ras chen/_des pra dz+nya bo d+hi/_des don zhags pa/_bud+d+ha rat+na la/_des kIrt+ti shI la la/_des chos rje rgyal ba bzang po la/_des chos rje bsod nams la gnang/_des dkon mchog 'bangs la gnang ba'o/
 
+
|partialcolophontib=ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསུངས། དེས་ས་པཎ། དེས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཚོ་འཕྲང་པ། དེས་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ། དེས་རི་ཁྲོད་རས་ཆེན། དེས་པྲ་ཛྙ་བོ་དྷི། དེས་དོན་ཞགས་པ། བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀཱིརྟྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་ལ་གནང། དེས་དཀོན་མཆོག་འབངས་ལ་གནང་བའོ།
'''Text # in edition:'''
+
|tibvol=nga
 
+
|notes=
'''Master text#:''' NUMBERINOURSYSTEM
+
|keyword1=
 
+
|keyword2=
'''Begin-End Pages (Western):''' 103-104.
+
|topic=Instruction manual
 
+
|tibtopic=
'''Begin Tibetan page and line #:''' 5a3.
+
|tibcategory=gdams ngag
 
+
|pechaside1=sna tshogs
'''End Tibetan page and line #:''' 5b6.
+
|pechaside2=blo sbyong brgya rtsa
 
+
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་]]</span>
'''Total # of pages (Western):''' 2
+
}}
 
+
<onlyinclude>
'''Total # of pages (Tibetan):''' 1
+
= Tibetan Text =
 
+
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
'''Number of lines per page:''' 1 page of 5, 1 page of 6
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan:'''<span class=TibUni16>ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསུངས། དེས་ས་པཎ། དེས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཚོ་འཕྲང་པ། དེས་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ། དེས་རི་ཁྲོད་རས་ཆེན། དེས་པྲ་ཛྙ་བོ་དྷི། དེས་དོན་ཞགས་པ། བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀཱིརྟྟི་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་ལ་གནང། དེས་དཀོན་མཆོག་འབངས་ལ་གནང་བའོ།</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' chos 'di'i brgyud pa ni/_rje btsun ma rdo rje phag mo dang sgrol ma gnyis kyis sum pa lo tsA ba la gsungs/_des sa paN/_des grub thob chen po mtsho 'phrang pa/_des mkhas grub chos rje/_des ri khrod ras chen/_des pra dz+nya bo d+hi/_des don zhags pa/_bud+d+ha rat+na la/_des kIrt+ti shI la la/_des chos rje rgyal ba bzang po la/_des chos rje bsod nams la gnang/_des dkon mchog 'bangs la gnang ba'o/
 
 
 
'''Author:''' Author not found
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
  
'''People associated with this text:''' None given
+
= Wylie Text =
 +
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
  
'''Text Lineage:''' [[rje btsun ma rdo rje phag mo]], [[sgrol ma]], [[sum pa lo tsA ba]], [[sa paN]], [[grub thob chen po mtsho 'phrang pa]], [[mkhas grub chos rje]], [[ri khrod ras chen]], [[pra dz+nya bo d+hi]], [[don zhags pa]], [[bud+d+ha rat+na]], [[kIrt+ti shI la]], [[chos rje rgyal ba bzang po]], [[chos rje bsod nams]], [[dkon mchog 'bangs]] (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5).
+
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
 +
==Other Information==
 +
{{Nitartha Thanks}}
  
 
[[Category: Vajravārāhī]][[Category: Tārā]][[Category: sa skya paN+Di ta]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: Vajravārāhī]][[Category: Tārā]][[Category: sa skya paN+Di ta]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 03:56, 13 March 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་
sum pa lo tsA ba'i snyan brgyud kyi blo sbyong

Damngak Dzö Volume 4 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 103-104 / Folios 5a3 to 5b6


[[associatedpeople::Vajravārāhī, Tārā, sum pa lo tsA ba, sa skya paN+Di ta, grub thob chen po mtsho 'phrang pa, mkhas grub chos rje, ri khrod ras chen, pra dz+nya bo d+hi, don zhags pa, bud+d+ha rat+na, kIrt+ti shI la, chos rje rgyal ba bzang po, chos rje bsod nams, dkon mchog 'bangs| ]]

Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.
[[peoplefields::Author not found. Vajravārāhī, Tārā, sum pa lo tsA ba, sa skya paN+Di ta, grub thob chen po mtsho 'phrang pa, mkhas grub chos rje, ri khrod ras chen, pra dz+nya bo d+hi, don zhags pa, bud+d+ha rat+na, kIrt+ti shI la, chos rje rgyal ba bzang po, chos rje bsod nams, dkon mchog 'bangs rje btsun ma rdo rje phag mo, sgrol ma, sum pa lo tsA ba, sa paN, grub thob chen po mtsho 'phrang pa, mkhas grub chos rje, ri khrod ras chen, pra dz+nya bo d+hi, don zhags pa, bud+d+ha rat+na, kIrt+ti shI la, chos rje rgyal ba bzang po, chos rje bsod nams, dkon mchog 'bangs (Listed in the order given in the colophon, Volume 004, 5b5). | ]]


[edit]
༈ །སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་།


༡༠༣༈ །སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་བློ་སྦྱོང་། གུ་རུ་ན་མོ། །གྲུབ་ཐོབ་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་རྒྱ་གར་དུ་བྱོན། གསང་སྔགས་ཕལ་ཆེར་ལ་ཐོས་པ་མཛད། བོད་དུ་བྱོན་ཁར་གསེར་ལྷག་མ་ཁྱེར་ནས་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་འབུལ་དུ་བྱོན། གནྡྷོ་ལ་ལ་བསྐོར་བ་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པས་བུད་མེད་དམར་མོ་གཅིག་དང་སྔོན་མོ་གཅིག་གཉིས་རེས་འགའ་བར་སྣང་ལ་བསྐོར་བ་མཛད། རེས་འགའ་ས་ལ་གོམ་པ་འདོར་བའི་ཚུལ་དུ་བསྐོར་བ་མཛད་ཅིང་གདའ་སྐད། དེར་བུད་མེད་སྔོན་མོ་དེས་དམར་མོ་དེ་ལ། མོ་དེ་མདངས་ཞག་བློ་ཡང་མ་བདེ་འགྲོ་སྙིང་གཅིག་ཀྱང་འདོད་འཆི་བ་མིན་ན་དྲག་སྟེ། ལར་འཆི་བ་འདི་ཀ་ལ་འཚེར་ཟེར་ནས་དྲི་བ་རྣམ་པ་བཞི་བྱེད་ཀྱིན་གདའ་སྐད། དེར་བུད་མེད་དམར་མོ་དེས་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་སྤྱན་གྱིས་ཟུར་མིག་ཅེར་བ་ཅིག་གཟིགས་ནས་སྔོན་མོ་དེ་ལ། མོ་དེ་གང་བྱུང་གིས་ཆོག་ན་ཅི་བྱས་ཀྱང་བདེ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་བློ་དེ་གང་བྱུང་གིས་མཆོག་པས་ལན་པ་ཡིན་ནོ། །མོ་དེ་སེམས་བཞག་སར་སྡོད་ན་ཕྱིན་ཆོག་ཀྱང་ཆོག་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་དེ་བཞག་སར་མ་སྡོད་པས་ལན་ནོ། །མོ་དེ་བློ་ཆོས་སུ་སོང་ན་ཤི་ཡང་སླ་བ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་བློ་རྒྱུན་ཆོས་སུ་མ་སོང་བས་ལན་ནོ། །མོ་དེ་རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་ན་
༡༠༤འཆི་རྒྱུ་ཡང་མེད་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་དེ་སྐྱེ་མེད་དུ་མ་རྟོགས་པས་ལན་ཟེར་ནས་ལན་རྣམ་བཞི་འདེབས་ཀྱིན་གདའ་སྐད། དེ་ནས་ལོ་ཙཱ་བའི་ཐུགས་སྐྱ་བསངས། སྔར་བསླབས་པའི་ཆོས་གནད་དུ་སོང་། ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཡང་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་ཡིན་གསུང་ངོ་། །དེ་ལ་ངོ་སྤྲོད་འདི་ལྟར་དུ་ཡིན། གང་བྱུང་གི་ཆོག་ན་བྱ་བ། རང་གི་བསགས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་གང་བྱུང་གིས་ཆོག་ཤེས་གཞན་གྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ཕྲག་མི་དོག །རྐྱེན་བདེ་སྡུག་གི་ཁོང་ཞུམས་སུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་དགོས་གསུང་ངོ་། །སེམས་བཞག་སར་སྡོད་པ་བྱ་བ། བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རང་ངོ་ཤེས། རང་ས་ཟིན། རང་དབང་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་དགོས། སེམས་ཆོས་དང་འདྲེས་པ་ནི། སེམས་ནི་རིག་རིག་པོ་འདི་ཡིན། ཆོས་དེའི་རང་བཞིན་རྟོགས་པ་གཅིག་དགོས། སེམས་སྐྱེ་མེད་དུ་རྟོགས་པ་ནི། སྐྱེ་བ་རྟོགས་པ་འཆི་བ་འགག་པ་ཡིན། སེམས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་པའི་རྟོགས་པ་མཉམ་རྗེས་མེད་པ་ནི་འཆི་རྒྱུ་མེད་པ་ལགས་སོ། །ཆོས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ནི། རྗེ་བཙུན་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ཀྱིས་སུམ་པ་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་གསུངས། དེས་ས་པཎ། དེས་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་མཚོ་འཕྲད་པ། དེས་མཁས་གྲུབ་ཆོས་རྗེ། དེས་རི་ཁྲོད་རས་ཆེན། དེས་པྲ་ཛྙཱ་བོ་དྷི། དེས་དོན་ཞགས་པ། བུདྡྷ་རཏྣ་ལ། དེས་ཀཱིརྟྟ་་ཤཱི་ལ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་རྒྱལ་བ་བཟང་པོ་ལ། དེས་ཆོས་རྗེ་བསོད་ནམས་ལ་གནང་། དེས་དཀོན་མཆོག་འབངས་ལ་གནང་བའོ།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.