Difference between revisions of "Wylie:Theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 14: Line 14:
 
|year = 1999.
 
|year = 1999.
 
|tibvol = ga
 
|tibvol = ga
|volnumber = Volume 3,
+
|volnumber = Volume 003,
 
|mastertextnumber = 0048
 
|mastertextnumber = 0048
 
|totalpages = 53
 
|totalpages = 53
Line 27: Line 27:
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
 
|tibcategory = gzhung
 
|tibcategory = gzhung
|translation = None
+
|pechaside1 = sems sdom
 +
|pechaside2 = rgya chen spyod brgyud
 +
|translation =  
 
}}
 
}}
  

Revision as of 15:51, 5 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 3 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎

Wylie: @/_/theg pa chen po shin tu rgyas pa'i lugs kyi sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang zhes bya ba bzhugs so//

Short Title(s)[edit]

Tibetan: ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ - Title from དཀར་ཆག་

Wylie: theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang

Author[edit]

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ - 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Topic Information[edit]

gzhung - Instruction manual

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

 • Line 1: ༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྡོམ་པའི་ཆོ་ག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎
@/_/theg pa chen po shin tu rgyas pa'i lugs kyi sems bskyed dang sdom pa'i cho ga byang chub sems dpa'i lam bzang zhes bya ba bzhugs so//
 • Left side print: ག་ སེམས་ གཅིག་ སྡོམ།
ga sems gcig sdom/
 • Right side print: 323

First Page Title(s):

 • རྒྱ་གར་སྐད་དུ། No title
 • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

 • Side A:
 • གཡོན་: ག་ སེམས་ (གྲངས་ཀ་) སྡོམ་
Left: ga sems (tibfolio#) sdom
 • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་བཀའ་གདམས་སྐོར། (#)
Right: gdams ngag mdzod bka' gdams skor/ (#)
 • Side B:
 • གཡོན་: རྒྱ་ཆེན་སྤྱོད་བརྒྱུད་
Left: rgya chen spyod brgyud
 • གཡས་: (#)
Right: (#)

Volume #: 003 (ག་)

Text # in volume: 010

Text # in edition: 0048

Master text#: 0048

Begin-End Pages (Western): 323-375

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 27a2

Total # of pages (Western): 53

Total # of pages (Tibetan): 27

Number of lines per page: 7 (1 page of 1, 1 page of 2, 2 pages of 6)

Partial colophon in Tibetan: །དེ་ལྟར་ཐེག་ཆེན་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་སྡོམ་པའི་ཆོ་གའི་ཚུལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་ལམ་བཟང་གང་དེ་གསལ་བར་བཤད་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་སྲིད་ལས་འདས་ཀྱང་སྙིང་རྗེས་ཞི་མཐར་ལྟུང་མིན་པའི། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་རྨད་བྱུང་ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ས་སྐྱབ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེས་བསྒྲུབ་པ་དང་། དོན་གཉེར་ཅན་གཞན་ལའང་ཕན་པའི་བསམ་པ་བཟང་པོས། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་ཆོས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་དུ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐོས་པའི་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་རྨོངས་བརྟུལ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་འཇམ་དབྱང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོའི་དཔལ་གྱི་གསུང་རབ་ལ་ཚིག་མཐར་བསྐྱེད་ཚུལ་མི་འགལ་བས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་དུ་མའི་འབྱུང་གནས་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་བླ་བྲང་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་བའོ།

Partial colophon in Wylie: /de ltar theg chen shin tu rgyas pa'i sems bskyed sdom pa'i cho ga'i tshul/_byang chub sems pa'i lam bzang gang de gsal bar bshad pa'i legs byas kyis/_shes rab chen pos srid las 'das kyang snying rjes zhi mthar ltung min pa'i/_/sku dang ye shes phrin las rmad byung kun mkhyen go 'phang myur thob shog_/ces pa'ang yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag khams gsum chos kyi rgyal po dpal sa skyab 'jam dpal gzhon nu ngag dbang rdo rje rin chen bkra shis grags pa'i rgyal mtshan dpal bzang po'i zhal snga nas kyi thugs bzhes bsgrub pa dang /_don gnyer can gzhan la'ang phan pa'i bsam pa bzang pos/_yongs 'dzin dam pa chos bzhin du spyod pa du ma'i bka' drin las theg pa chen po'i gzhung lugs mang du thos pa'i shAk+ya'i btsun pa rmongs brtul kun tu rgyu 'jam dbyang mkhyen brtse'i dbang pos/_rgyal ba'i sras po thogs med bzang po'i dpal gyi gsung rab la tshig mthar bskyed tshul mi 'gal bas zur brgyan te/_yon tan rin chen du ma'i 'byung gnas dpal e waM chos ldan gyi bla brang thar pa rtser sbyar ba'o/

Author: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po

Translator: None given

Scribe: None given