Page values for "Wylie:Zab lam ni gu chos drug gi khrid yig zab don thang mar brdal ba zhes bya ba bklags chog ma"

Jump to navigation Jump to search

"WyliePageContent" values

TextAuthorTāranātha
VolumeNumber12
TextNumber1
PageNumbers1-101
FolioNumbers1a1 - 51a4
TibTitleཟབ་ལམ་ནི་གུ་ཆོས་དྲུག་གི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཀླགས་ཆོག་མ་
TibetanContent
TextAuthor
VolumeNumber
TextNumber
PageNumbers
FolioNumbers
TibTitle
TibetanContent