Difference between revisions of "Wylie:Zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
*>DrlEditorOne
Line 4: Line 4:
 
|title = [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]].
 
|title = [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
 
|collection = [[gdams ngag mdzod]].
|author = [['jam mgon kong sprul]].
+
|author = [['jam dbyangs mkhyen brste'i dbang po]].
 
|translator =
 
|translator =
 
|scribe =
 
|scribe =
 
|editor =
 
|editor =
|redactor =  
+
|redactor = [['jam mgon kong sprul]].
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
 
|publisher = [[Shechen Publications]],
Line 23: Line 23:
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
 
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
|notes = This text has a Liturgy section and an Instruction manual section. It's primarily a Liturgy, so that's how I catalogued it. The colophon also says that lodro thaye received this text from 'jam dbyang mkhyen brtse'i dbang po- not sure if he should also be listed as an author.  
+
|notes = This text has a Liturgy section and an Instruction manual section. It's primarily a Liturgy, so that's how I catalogued it. As with the other texts in this volume where this issue has come up, I've changed Lodro Thaye to a redactor and put mkhyen brtse;i dbang po as the author for this text. This is a little trick b/c, though mkhyen brste'i dbang po is the source for this teaching, it looks like Kongtrul was the one who wrote it down in the form we see here. This should be verified.  
 
|topic = Liturgy/Instruction manual
 
|topic = Liturgy/Instruction manual
 
|tibtopic =
 
|tibtopic =
Line 40: Line 40:
  
 
===Author ===
 
===Author ===
[[ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]] - [[yon tan rgya mtsho]]
+
[[མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥ་]] - [[ma ny+dzu g+ho Sha]]
  
 
===Topic Information===
 
===Topic Information===
Line 48: Line 48:
  
 
===Publication Information===
 
===Publication Information===
*Citation : <br>[[ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]]. [[ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ན་༽, ༢༩༧-༣༡༣. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
+
*Citation : <br>[[མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥ་]]. [[ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ན་༽, ༢༩༧-༣༡༣. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
  
*Citation (Wylie):<br>[[yon tan rgya mtsho]]. [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 12 (na), 297-313. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
+
*Citation (Wylie):<br>[[ma ny+dzu g+ho Sha]]. [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 12 (na), 297-313. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
  
 
====Additional Information====
 
====Additional Information====
Line 94: Line 94:
 
::Right: #
 
::Right: #
  
'''Volume #:''' 012
+
'''Volume #:''' 012 (ན་)
  
 
'''Text # in volume:''' 013
 
'''Text # in volume:''' 013
Line 110: Line 110:
 
'''Total # of pages (Western):''' 17
 
'''Total # of pages (Western):''' 17
  
'''Total # of pages (Tibetan):''' 9
+
'''Total # of pages (Tibetan):''' 9 folios
  
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
Line 118: Line 118:
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma ny+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma ny+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//
  
'''Author:''' [[yon tan rgya mtsho]]
+
'''Author:''' [[ma ny+dzu g+ho Sha]]
  
 
'''Translator:'''  
 
'''Translator:'''  
Line 124: Line 124:
 
'''Scribe:'''  
 
'''Scribe:'''  
  
[[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
+
'''Redactor:''' [[yon tan rgya mtsho]]
 +
 
 +
[[Category: 'jam dbyangs mkhyen brste'i dbang po]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 19:23, 14 August 2010

Click here for unicode Tibetan text

Back to volume 12 outline
Back to catalog outline


Full Title[edit]

Tibetan: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས༎ ༎

Wylie: @#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs//_//

Short Title(s)[edit]

Author[edit]

མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥ་ - ma ny+dzu g+ho Sha

Topic Information[edit]

shangs pa bka' brgyud - Liturgy/Instruction manual

khrid yig - su kha chos drug

Publication Information[edit]

Additional Information[edit]

Commentaries[edit]

Translations[edit]

Notes[edit]

Notes on the text[edit]

Notes on associated persons[edit]

Cataloging data[edit]

Title Page (ཁ་ཤོག་):

  • Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས༎ ༎
@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs//_//
  • Left side print: ན ཁྲིད་ གཅིག་ ཡིག་
na khrid gcig yig
  • Right side print: 297

First Page Title(s):

  • བོད་སྐད་དུ། No title

Description of pages:

  • Side A:
  • གཡོན་: ན ཁྲིད་ (གྲངས་ཀ་) ཡིག་
Left: na khrid (tibfolio#) yig
  • གཡས་: གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
  • Side B:
  • གཡོན་: སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་
Left: su kha chos drug
  • གཡས་: #
Right: #

Volume #: 012 (ན་)

Text # in volume: 013

Text # in edition:

Master text#:

Begin-End Pages (Western): 297-313

Begin Tibetan page and line #: 1a1

End Tibetan page and line #: 9a4

Total # of pages (Western): 17

Total # of pages (Tibetan): 9 folios

Number of lines per page: 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)

Partial colophon in Tibetan: །ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཚུལ་འདི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ནོད་པའི་ཚེ། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ཤལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་ཤིང་། ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཀྱང་ཚང་བར་འདུས་གསལ་གྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎

Partial colophon in Wylie: /ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma ny+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//

Author: ma ny+dzu g+ho Sha

Translator:

Scribe:

Redactor: yon tan rgya mtsho