Difference between revisions of "Wylie:Zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs"

From gDams Ngag mDzod
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
{{Text Wylie
 
{{Text Wylie
|title = zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs
+
|title=zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs
|collection = gdams ngag mdzod
+
|titletib=ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་
|associatedpeople = 'jam mgon kong sprul; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po; rje dpon blo gros bzang po
+
|titleintext=zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so
|lineagedata =
+
|titleintexttib=ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ
|author = 'jam mgon kong sprul
+
|collection=gdams ngag mdzod
|translator =
+
|collectiontib=གདམས་ངག་མཛོད་
|scribe =
+
|author='jam mgon kong sprul
|editor =
+
|authortib=འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
|redactor =
+
|authoralternatename=yon tan rgya mtsho
|printer = Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
+
|authoralternatenametib=ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་
|publisher = Shechen Publications
+
|associatedpeople='jam mgon kong sprul; 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po; rje dpon blo gros bzang po
|place = New Delhi
+
|printer=Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
|year = 1999
+
|publisher=Shechen Publications
|tibvol = na
+
|place=New Delhi
|volnumber = 12
+
|year=1999
|mastertextnumber =  
+
|volwylie=shangs pa bka' brgyud pod gnyis pa
|totalpages = 17
+
|volnumber=12
|totalfolios = 9
+
|volyigtib=ན་
|pagesinvolume = 297-313
+
|textnuminvol=020
|beginfolioline = 1a1
+
|totalpages=17
|endfolioline = 9a4
+
|totalfolios=9
|linesperpage = 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
+
|pagesinvolume=297-313
|tbrc = [http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
+
|beginfolioline=1a1
|notes =
+
|endfolioline=9a4
|keyword1 =
+
|linesperpage=7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
|keyword2 =
+
|tbrc=[http://tbrc.org/link?RID=W23605 VolumeI1CZ3974]
|topic = Liturgy/Instruction manual
+
|notespersons=[[many+dzu g+ho Sha]] (zhal snga nas), requested by [[rje dpon blo gros bzang po]]
|tibtopic =
+
|keywords=khrid yig; su kha chos drug
|tibcategory = shangs pa bka' brgyud
+
|chokyigenre=Liturgy/Instruction manual
|pechaside1 = khrid yig
+
|dkarchaggenre=shangs pa bka' brgyud
|pechaside2 = su kha chos drug
+
|pechatitleinfo='''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
|translation =  
 
|tbrccontents = No note on contents
 
|ringutulkunote = The Lineage Prayer of the Six Yogas of Sukha Siddhi Called "Chariot of Great Bliss".
 
|fulltibtext = <span class=TibUni18>[[ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་]]</span>
 
}}
 
 
 
===Full Title===
 
Tibetan: <span class=TibetanUnicode20>༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎</span><br>
 
<br>
 
Wylie: @#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//<br>
 
<br>
 
===Short Title(s)===
 
 
 
===Author ===
 
[[ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]] - [[yon tan rgya mtsho]]
 
 
 
===Topic Information===
 
shangs pa bka' brgyud - Liturgy/Instruction manual
 
 
 
khrid yig - su kha chos drug
 
 
 
:'''TBRC:''' No note on contents
 
 
 
:'''Ringu Tulku:''' The Lineage Prayer of the Six Yogas of Sukha Siddhi Called "Chariot of Great Bliss".
 
 
 
===Publication Information===
 
*Citation : <br>[[ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་]]. [[ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་]]. [[གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད།]], པོད་ ན་༽, ༢༩༧-༣༡༣. ཏེ་ལི་་་རྒྱ་གར་: [[ཞེ་ཆེན་དཔེ་མཛོད་ཁང་]], ༡༩༩༩.
 
 
 
*Citation (Wylie):<br>[[yon tan rgya mtsho]]. [[zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs]]. In [[Gdams ngag mdzod Shechen Printing|gdams ngag rin po che'i mdzod]], Volume 12 (na), 297-313. New Delhi: [[Shechen Publications]], 1999. Enlarged reprint of the 1979 edition published by [[Dilgo Khyentse Rinpoche]] from prints from the ''dpal spungs'' xylographs.
 
 
 
====Additional Information====
 
*Editor :
 
*Printer : Jayyed Press, Ballimaran, Delhi-6
 
*[[Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] - [http://tbrc.org/link?RID=W23605 W23605] - Published in New Delhi in 18 volumes
 
 
 
===Full Tibetan Text===
 
<span class=TibUni18>[[ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་]]</span>
 
 
 
=== Commentaries===
 
 
 
===Translations===
 
 
 
===Notes===
 
 
 
====Notes on the text====
 
 
 
====Notes on associated persons====
 
 
 
===Cataloging data===
 
'''Title Page (ཁ་ཤོག་):'''
 
 
 
 
:*Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
 
:*Line 1: ༄༅། །ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ༎ ༎
 
:::@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//
 
:::@#/_/zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//_//
Line 88: Line 37:
 
:*Right side print: 297
 
:*Right side print: 297
 
:::  
 
:::  
 
 
'''First Page Title(s):'''
 
'''First Page Title(s):'''
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:*བོད་སྐད་དུ། No title
 
:::  
 
:::  
 
 
'''Description of pages:'''
 
'''Description of pages:'''
 
*'''Side A:'''  
 
*'''Side A:'''  
Line 99: Line 46:
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
 
:*གཡས་:  གདམས་ངག་མཛོད་ཤངས་ཆོས།
 
::Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
 
::Right: gdams ngag mdzod shangs chos/
 
 
*'''Side B:'''
 
*'''Side B:'''
 
:*གཡོན་:  སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་
 
:*གཡོན་:  སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་
Line 106: Line 52:
 
::Right: #
 
::Right: #
  
'''Volume #:''' 012 (ན་)
+
|tbrccontents=No note on contents
 
+
|ringutulkunote=The Lineage Prayer of the Six Yogas of Sukha Siddhi Called "Chariot of Great Bliss".
'''Text # in volume:''' 013
+
|partialcolophonwylie=ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma nya+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//
 
+
|partialcolophontib=ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཚུལ་འདི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ནོད་པའི་ཚེ། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ཤལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་ཤིང་། ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཀྱང་ཚང་བར་འདུས་གསལ་གྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎
'''Text # in edition:'''
+
|tibvol=na
 
+
|notes=
'''Master text#:'''
+
|keyword1=
 
+
|keyword2=
'''Begin-End Pages (Western):''' 297-313
+
|topic=Liturgy/Instruction manual
 
+
|tibtopic=
'''Begin Tibetan page and line #''': 1a1
+
|tibcategory=shangs pa bka' brgyud
 
+
|pechaside1=khrid yig
'''End Tibetan page and line #''': 9a4
+
|pechaside2=su kha chos drug
 
+
|fulltibtext=<span class=TibUni18>[[ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་]]</span>
'''Total # of pages (Western):''' 17
+
}}
 
+
<onlyinclude>
'''Total # of pages (Tibetan):''' 9 folios
+
= Tibetan Text =
 
+
{{ {{#show: {{FULLPAGENAME}} |?titletib#}} }}
'''Number of lines per page:''' 7 (2 pages of 5, 1 page of 4)
 
 
 
'''Partial colophon in Tibetan''': <span class=TibetanUnicode16>།ཅེས་པའང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཆོས་ཚུལ་འདི་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་ནོད་པའི་ཚེ། མཁྱེན་རབ་ཀྱི་མངའ་བདག་རྗེ་དཔོན་བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་ཐུགས་བཞེད་ཀྱིས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། བླ་མའི་ཤལ་ལུང་ཟིན་ཐུན་གྱི་ཚུལ་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་སྤུངས་ཀྱི་གདན་སར་བྲིས་ཤིང་། ཡིག་རྙིང་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་དོན་ཀྱང་ཚང་བར་འདུས་གསལ་གྱི་ཁུལ་དུ་སྤེལ་བ་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། དགེ་ལེགས་འཕེལ༎ ༎</span>
 
 
 
'''Partial colophon in Wylie:''' /ces pa'ang thams cad mkhyen gzigs chen po ma nya+dzu g+ho Sha'i zhal snga nas chos tshul 'di snying gi thig ler nod pa'i tshe/_mkhyen rab kyi mnga' bdag rje dpon blo gros bzang po'i thugs bzhed kyis rkyen byas te/_bla ma'i shal lung zin thun gyi tshul du yon tan rgya mtsho dpal spungs kyi gdan sar bris shing /_yig rnying rnams kyi dgongs don kyang tshang bar 'dus gsal gyi khul du spel ba bstan pa dang sems can la phan thogs par gyur cig/_dge legs 'phel//_//
 
 
 
'''Author:''' [[yon tan rgya mtsho]]
 
 
 
'''Translator:''' None given
 
 
 
'''Scribe:''' None given
 
 
 
'''Redactor:''' None given
 
 
 
'''People associated with this text:''' [[many+dzu g+ho Sha]] (zhal snga nas), requested by [[rje dpon blo gros bzang po]]
 
  
'''Text Lineage:''' None given
+
= Wylie Text =
 +
WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE
  
 +
== Footnotes ==
 +
<references/>
 +
</onlyinclude>
 +
<headertabs />
 +
==Other Information==
 +
{{Nitartha Thanks}}
  
 
[[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]
 
[[Category: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po]][[Category: 'jam mgon kong sprul]] {{DRL Tibetan text categories}} [[Category: Gdams ngag mdzod Shechen Printing]] [[Category: Gdams ngag mdzod Catalog]]

Revision as of 22:44, 17 February 2015


Upload a file
Click the picture above to view the original manuscript.

ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་
zab lam su kha chos drug gi brgyud pa'i gsol 'debs bde chen char 'bebs

Damngak Dzö Volume 12 ({{{VolumeLetterTib}}}) / Pages 297-313 / Folios 1a1 to 9a4


Property "Author" has a restricted application area and cannot be used as annotation property by a user.

[[notesforsearch:: The Lineage Prayer of the Six Yogas of Sukha Siddhi Called "Chariot of Great Bliss". many+dzu g+ho Sha (zhal snga nas), requested by rje dpon blo gros bzang po | ]]


[edit]
༢༩༧ ཟབ་ལམ་སུ་ཁ་ཆོས་དྲུག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།
༢༩༨ བདེ་ཆེན་རབ་དགྱེས་དཔའ་བོ་ཧེ་རུ་ཀ །གཞོམ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་དཔའ་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཁ་སྦྱོར་ལྷ་ཡི་སྐུ་གྲུབ་བི་རཱུ་པ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་སུ་ཁ་སིདྡྷིའི་ཞབས། །གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གཙོ་ཁྱུང་པོ་རྗེ། །ཆིག་བརྒྱུད་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་བབས་རྨོག་ལྕོག་པ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེའི་ཞབས། །སྦས་པའི་སངས་རྒྱས་གཉན་སྟོན་རི་གོང་བ། །རྡོ་རྗེའི་རྒྱ་བཀྲོལ་སྟོན་པ་འགྲོ་བའི་མགོན། །གཙང་མ་ཤངས་སྟོན་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དང་། །ཁུ་སྟོན་ཚུལ་མགོན་འདྲེན་མཆོག་ཆོས་དཔལ་བཟང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་མཚན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །གཞོན་ནུ་ཆོས་གྲུབ་སེམས་ཀྱི་མདུད་གྲོལ་ཞབས། །ལྷ་དབང་གྲགས་པ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་བའི་མགོན། །ཕྲིན་ལས་དབང་མོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའ་སྟེ། །སྙིང་པོ་བློ་གྲོས་གྲུབ་བརྙེས་ཀུན་བཟང་དབང་། །ཚེ་དབང་ནོར་བུ་འཁྲུལ་ཞིག་ཆོས་དབྱིངས་མཚན། །ཀུན་བཟང་ཆོས་འབྱོར་བློ་བཟང་མཐུ་སྟོབས་དང་། །ཉི་མ་ཆོས་འཕེལ་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ཞབས། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་སྟེ། །སྨིན་གྲོལ་ལམ་
༢༩༩ སྟོན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས་བཅས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སྐྱེ་མེད་བདུད་རྩིས་ལས་ཉོན་སྡིག་སྒྲིབ་བཀྲུས། །ལྷ་སྔགས་ལམ་གྱིས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྦྱངས། །འབར་འཛག་འཕྲུལ་ལས་ཞུ་བདེ་འགྱུར་མེད་བསྐྱེད། །རང་གྲོལ་སྒྱུ་མས་འཁྲུལ་པའི་བདེན་འཛིན་འཇིག །ཉིང་འཁྲུལ་སྣང་བ་ལྷ་སྐུ་རང་ཤར་བསྒྱུར། །འོད་གསལ་ཉི་མས་གཏི་མུག་མུན་པ་བསལ། །འདའ་ཀའི་གསང་ལམ་མཁའ་སྤྱོད་ཆེན་པོར་སྙེགས། །བར་དོའ་འཁྲུལ་སྣང་རྒྱལ་བ་ལོངས་སྐུར་ཤར། །མི་ཤིགས་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་ཚེ་དབང་ཐོབ། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མཆོག །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་རྗེ་དཔོན་གང་དེའི་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་སླད་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་དགེ། །།


WYLIE TEXT WILL APPEAR HERE

Footnotes[edit]


Other Information[edit]

Information about Unicode Tibetan and the digitization of this text
As the only available unicode Tibetan text at the time, Nitartha International's version of the Paro Edition of the gdams ngag mdzod is provided here. However, note that it has not been thoroughly edited and that there may also be mistakes introduced through the conversion process. Eventually we will provide a fully edited version of the entire Shechen Edition, entered and edited multiple times by Pulahari Monastery in Nepal, but as of spring 2015 that project has not been finished. Note that the ཤོག་ལྷེ་ numbers that appear throughout were added by Nitartha Input Center at the time of input. Provided by Nitartha International Document Input Center. Many thanks to Lama Tenam and Gerry Wiener for help with fonts and conversion.